FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA KUL

studia pierwszego stopnia

 

Zgodnie z tradycyjną misją kształcenia uniwersyteckiego, kierunki humanistyczne dają przygotowanie do pracy w oświacie. Uprawnienia do nauczania w szkolnictwie podstawowym i średnim daje naszym absolwentom ukończenie specjalizacji nauczycielskiej, obejmującej przedmioty pedagogiczne, dydaktykę ogólną i szczegółową, skrócony kurs (480 godz.) oraz tzw. drugiej specjalności (na II i III roku spośród takich kierunków jak: historia, nauki o rodzinie itp.).

 

Program specjalizacji:

 

Emisja głosu – ćwiczenia obowiązkowe - 30 godz., I rok, semestr letni

Przygotowanie do prawidłowego posługiwania się narządem mowy oraz wykształcenia prawidłowych nawyków w mówieniu w klasie języka obcego. Wyposażenie w wiedzę z zakresu funkcjonowania i patologii narządu mowy.

 

Psychologia ogólna – wykład obowiązkowy – 30 godz., II rok, semestr zimowy + 30 godz., II rok, semestr letni

Przedstawienie obszaru działań psychologii oraz jej współczesnych kierunków, aby studenci kierunków nauczycielskich nabyli kompetencji poznawczych dla interpretacji sytuacji szkolnych.

 

Pedagogika ogólna – wykład obowiązkowy – 30 godz., II rok, semestr zimowy + 30 godz., II rok, semestr letni

Zapoznanie z działami pedagogiki ogólnej, jej strukturą, aksjologicznym i antropologicznym wymiarem wychowania oraz koncepcjami organizacji działalności wychowawczej. Istota wychowania chrześcijańskiego. Diagnostyka pedagogiczna.

 

Dydaktyka ogólna – wykład obowiązkowy – 30 godz., II rok, semestr letni

Celem zajęć jest przekazanie studentom szerokiego zakresu wiedzy merytorycznej ukierunkowanej na zadania stawiane przez współczesną dydaktykę. Omawiane są takie zagadnienia jak:  pojęcie celów kształcenia, znaczenie celów kształcenia w procesie edukacyjnym,  rodzaje i cechy celów kształcenia, pojęcie i wymagania treści kształcenia, środki dydaktyczne w procesie nauczania, metody nauczania-uczenia się, kryteria doboru metod kształcenia.

 

Dydaktyka szczegółowa języków wschodniosłowiańskich – ćwiczenia obowiązkowe -  30 godz., II rok, semestr zimowy + 30 godz., II rok, semestr letni

Celem zajęć jest przygotowanie metodyczne  studentów (teoretyczne i praktyczne) do wykonywania zawodu nauczyciela języka rosyjskiego.

 

Psychologia rozwoju człowieka – wykład obowiązkowy – 30 godz., III rok, semestr zimowy

 

Dydaktyka szczegółowa języków wschodniosłowiańskich – ćwiczenia obowiązkowe -  30 godz., III rok, semestr zimowy + 30 godz., II rok, semestr letni

Kontynuacja zajęć z tego przedmiotu z II roku studiów I stopnia.

 

Praktyki nauczycielskie - 150 godz. (120 godz.  - specjalność główna: 90 godz. - praktyka ciągła, 30 godz. - praktyka śródroczna oraz 30 godz. - specjalność dodatkowa).

Praktyki nauczycielskie:

a. dają studentom możliwość zapoznania się ze strukturą organizacyjną i pracą dydaktyczną różnych typów szkół,

b. weryfikują wiedzę teoretyczną z działaniem praktycznym przebiegającym w różnych warunkach i podlegającym stałym modyfikacjom,

c. umożliwiają kształtowanie zainteresowań i postaw zawodowych studentów, jak również wykorzystanie doświadczeń i umiejętności pedagogicznych opiekuna praktyk w celu podniesienia stopnia przygotowania studentów do zawodu nauczyciela,

d. kształtują kompetencje i postawy twórcze studentów. Głównym celem praktyk jest metodyczne i merytoryczne przygotowanie studentów do podjęcia pracy w liceach ogólnokształcących i gimnazjach. Ma to nastąpić poprzez zdobycie wiadomości i umiejętności zawodowych, kształcenie odpowiedzialności za rozwój własnych kwalifikacji i kompetencji zawodowych, oraz przestrzeganie zasad etyki zawodu nauczyciela.

 

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2015, godz. 23:02 - Monika Grygiel