FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA KUL

studia pierwszego stopnia

 

Celem zwiększenia szans absolwentów Filologii Słowiańskiej na rynku pracy, przy uwzględnieniu przygranicznej specyfiki naszego regionu, utworzyliśmy specjalizację „język komunikacji biznesowej” w kształcie ułatwiającym podjęcie naszym absolwentom pracy w przedsiębiorstwach, uczestniczących we współpracy i w wymianie gospodarczej z krajami wschodniosłowiańskimi, w obsłudze ruchu turystycznego z Europą Wschodnią, w służbie celnej na wschodniej granicy Unii Europejskiej, wreszcie w instytucjach wymiany kulturalnej ze Wschodnią Słowiańszczyzną.

 

Program specjalizacji:

 

Podstawy nauki o przedsiębiorstwie – wykład obowiązkowy – 15 godz.,  II rok, semestr letni

Przedsiębiorczość. Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Tworzenie i likwidacja przedsiębiorstwa. Otoczenie przedsiębiorstwa. Strategia marketingowa w przedsiębiorstwach. Związki przedsiębiorstw. Kapitał ludzki. Etyka w przedsiębiorczości. Negocjacje biznesowe. Podatki. Wycena wartości przedsiębiorstwa. Współczesna gospodarka światowa – ku globalizacji.

 

Gospodarka Rosji – wykład obowiązkowy – 15 godz., II rok, semestr letni

Środowisko przyrodnicze – ukształtowanie terenu, gleby, klimat, cieki wodne, roślinność i krainy zoograficzne, regiony fizyczno-geograficzne, zasoby mineralno-surowcowe, ochrona przyrody. Ludność – zarys procesu zasiedlania i rozwoju demograficznego. Migracje. Urbanizacja. Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo. Przemysł, komunikacja, handel. Transformacja gospodarcza. Integracja ekonomiczna Rosji z gospodarką europejską i światową. Poziom życia.

 

Rosyjska terminologia ekonomiczna – według specjalności językowej – ćwiczenia obowiązkowe – 30 godz., II rok, semestr letni + 30 godz., III rok, semestr zimowy

Zagadnienia przyswajania rosyjskiej terminologii ekonomicznej. Wpływ innych języków (angielskiego) poprzez zapożyczenia bezpośrednie oraz tzw. kalki językowe na słownictwo specjalistyczne współczesnego języka rosyjskiego. Podstawowe mechanizmy tworzenia rosyjskiej terminologii z zakresu ekonomii. Zasady derywacji. Charakterystyka formalna  w/w leksyki.

 

Geografia turystyczna Rosji i Ukrainy – konwersatorium obowiązkowe – 30 godz., III rok, semestr zimowy + 30 godz., III rok, semestr letni.

Celem kursu jest ukazanie specyfiki kulturowo-geograficznej państw byłego ZSRR. Zwraca się szczególną uwagę na walory turystyczne i przyrodnicze Rosji i Ukrainy, miejsca o wyjątkowym znaczeniu historycznym, artystycznym i religijnym. Studenci poznają cechy charakterystyczne poszczególnych regionów. Kurs prezentuje zagospodarowanie turystyczne Rosji i Ukrainy i ofertę turystyczną tych krajów oraz warunki ruchu turystycznego.

 

Podstawy prawa celnego – konwersatorium obowiązkowe – 30 godz., III rok, semestr zimowy + 30 godz., III rok, semestr letni

Pojęcie oraz klasyfikacja ceł. Źródła prawa celnego - przepisy wspólnotowe i prawo krajowe (Wspólnotowy Kodeks Celny; rozporządzenia; orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości; dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie). Międzynarodowe prawo celne (umowy międzynarodowe). Polskie prawo celne a prawo celne UE (kolizja między przepisami krajowymi a wspólnotowymi). Materialne prawo celne (pochodzenie towarów, wartość celna, taryfa celna, dług celny, przeznaczenie celne i procedury celne, zwolnienia celne). Organy celne. Postępowanie w sprawach celnych. Handel zagraniczny, przewozy, spedycja, postępowanie wewnątrz i pozaunijne, agencje i składy celne, prawo podatkowe (VAT i akcyza). Środki ochronne rynku wewnętrznego.

 

Realioznawstwo rosyjskie – konwersatorium obowiązkowe – 30 godz., III rok, semestr zimowy + 30 godz., III rok, semestr letni

Zajęcia koncentrują się na wiedzy o współczesnej Rosji, stawiając sobie za cel przybliżenie wewnętrznych dyskusji cywilizacyjnych toczących się w tych krajach, problemów religijnych, etnicznych i kulturowych, a także zagadnień z zakresu podziału administracyjnego Rosji, systemu i struktury władzy, rynku mediów, miejsca i roli religii, rosyjskich instytucji kulturalnych, świąt, obyczajów i tradycji, oraz  wybitych współczesnych postaci życia kulturalnego i społecznego w Rosji.

 

Korespondencja urzędowa w języku rosyjskim – ćwiczenia obowiązkowe – 30 godz., III rok, semestr letni

Podstawowe zasady redagowania dokumentów urzędowych w języku rosyjskim, takich jak: list przewodni, prośba, pismo informacyjne, pismo-potwierdzenie, zapytanie ofertowe i odpowiedź na zapytanie, oferta i odpowiedź na ofertę, umowy handlowe, kontrakty, zamówienie i odpowiedź na zamówienie, reklamacje i odpowiedzi na reklamacje.  Problematyka zajęć dotyczy takich aspektów, jak: makrostruktura i mikrostruktura tych tekstów, językowe wyznaczniki tego typu tekstów.

 

Rosyjski język obsługi celnej – ćwiczenia obowiązkowe – 15 godz., III rok, semestr letni

Terminologia rosyjska w handlu zagranicznym, przewozach, spedycji. Dokumentacja celno-przewozowa. Terminologia stosowana w unijnym prawie celnym, jak również odpowiednio w rosyjskim kodeksie celnym. 

 

Dokumentacja przedsiębiorstwa – ćwiczenia obowiązkowe – 15 godz., III rok, semestr zimowy

Prawne podstawy postępowania z dokumentacją. Informacja w pracy biurowej – rola i zadania sekretariatu. System zarządzania dokumentacją jako narzędzie usprawniające zarządzanie przedsiębiorstwem – budowa systemu zarządzania dokumentacją; rodzaje i znaczenie dokumentów występujących w przedsiębiorstwach; zasada obiegu pism; tworzenie procedur wewnętrznych – regulaminy i instrukcje; nadzór i ochrona nad dokumentacją; zadania osób odpowiedzialnych za dokumenty. Systemy kancelaryjne. Przechowywanie akt, klasyfikacja archiwalna – organizacja procesu archiwizacji. Zarządzanie dokumentacją w świetle wymagań norm ISO.

 

Praktyka śródroczna w przedsiębiorstwie lub instytucji – 150 godz., III rok

Praktyka powinna odbywać się w dwóch różnych firmach lub instytucjach. Wyboru dokonuje sam student po uprzedniej konsultacji z opiekunem praktyk, który ostatecznie zatwierdza typ przedsiębiorstwa i proponowany zakres obowiązków praktykanta. Wybór miejsca praktyki powinien być podyktowany zainteresowaniami studenta oraz przydatnością praktyki w jego planach dotyczących przyszłości zawodowej. Po ukończeniu praktyki student przedkłada opiekunowi zaświadczenie odbycia praktyki oraz raport z jej przebiegu, na podstawie których praktyka zostaje zaliczona wpisem do indeksu. 

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2015, godz. 23:01 - Monika Grygiel