Studia w Instytucie Psychologii

 

   Instytut Psychologii KUL prowadzi jednolite 5-letnie studia magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (od roku akademickiego 1999/2000) oraz czteroletnie studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarnee.

   Rekrutacja na studia magisterskie prowadzona jest łącznie dla obydwu trybów studiów. Dodatkowo we wrześniu prowadzi się rekrutację na psychologię kandydatów – obcokrajowców z bloku państw wschodnich. Rekrutacja odbywa się bez egzaminu, na zasadach rozmowy kwalifikacyjnej, która dotyczy między innymi przedstawienia przez kandydata motywacji wyboru kierunku psychologia, uzasadnienia wyboru uczelni oraz wskazania przeczytanych książek dotyczących zagadnień psychologicznych. Istotnym kryterium w ocenie kandydata jest również znajomość języka polskiego Studenci obcokrajowcy przyjmowani są na studia dzienne.

   Od roku akademickiego 2001/2002 proponuje się także realizację indywidualnego toku studiów w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych – MISH w KUL, a od 2001/2002 także w ramach systemu mobilności studentów uniwersytetów w Polsce, zwanego programem MOST, który w ogólnych założeniach nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu SOKRATES.

   Studia z psychologii w KUL dla niektórych studentów mogą być również drugim kierunkiem ich studiów, pod warunkiem, że: (1) podejmą studia w trybie niestacjonarnym, (2) macierzystą uczelnią kandydata jest uczelnia wyższa (uniwersytet, akademia), (3) uzyskana przez kandydata średnia ocen z całości dotychczasowych studiów jest nie mniejsza niż 4,0 oraz (4) kandydat jest co najwyżej studentem III roku studiów na kierunku podstawowym.

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2010, godz. 14:51 - Julia Sak