Spis treści RNS 41, nr 4: 2013

(redakcja naukowa numeru: Małgorzata Szyszka)

 

 

Wprowadzenie (Małgorzata Szyszka)

 

Maria Ś w i ą t k i e w i c z - M o ś n y, Rodzina jako element definiowania siebie

 

Mirosław R e w e r a, Młodzież o osobach znaczących w bliskiej przestrzeni społecznej

 

Anna K r a s n o d ę b s k a, Sytuacje adaptacyjne dzieci polskich emigrantów w Norwegii

 

Dorota G i z i c k a, Kohabitacja w Polsce w kontekście zmian postrzegania rodziny

 

Małgorzata S z y s z k a, Polityka rodzinna wobec przemian demograficznych Polski końca XX i początku XXI wieku

 

Anna O b i e g ł o, Polityka rodzinna, edukacyjna oraz ochrony zdrowia publicznego Wspólnoty Europejskiej do początku lat 90. XX wieku

 

Paweł R y d z e w s k i, Wykorzystanie wywiadów i technik ankietowych w socjologicznych badaniach rozwodów

 

 

RECENZJE

 

Janusz Mariański, Sekularyzacja, desekularyzacja, nowa duchowość. Studium socjologiczne, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2013, ss. 287. (Andrzej Tarczyński)

 

Stanisław Kowalczyk, Personalizm – podstawy, idee, konsekwencje, Wyd. KUL, Lublin 2012, s. 182. (Joanna Kotlarek)

 

 

SPRAWOZDANIA

 

Joanna Kotlarek, Sprawozdanie z prezentacji książki ks. prof. Stanisława Kowalczyka Personalizm – podstawy, idee, konsekwencje

 

Ks. Marek Wódka, Sprawozdanie z konferencji „Ks. Antoni Szymański (1881-1942). Rektor – Uczony – Działacz społeczny”  (Lublin, 9 października 2012 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 02.09.2015, godz. 13:31 - Tomasz Peciakowski