Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

 

Uprzejmie zapraszamy na Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa KUL, które odbędzie się 26 września 2009 r. (początek o godz. 11.30) w sali C-1031 Collegium Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

Program

  1/   otwarcie zebrania,

  2/   wybór protokolanta zebrania i komisji skrutacyjnej,

  3/   stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał,             

  4/   przyjęcie porządku obrad,

  5/ rozpatrzenie sprawozdania finansowego (realizacji planu pracy i budżetu) Stowarzyszenia za lata 2008/2009,

  6/   rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w latach 2008/2009

  7/  rozpatrzenia sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej dotyczących działalności Zarządu za okres sprawozdawczy 

  8/  dyskusja nad tematami zawartymi w punkcie 5, 6, 7 porządku zebrania,

  9/   informacja o sposobie głosowania,

  10/  podjęcie uchwał w sprawach :

       - zatwierdzenia sprawozdania finansowego (realizacji planu pracy i budżetu) Stowarzyszenia  

       - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz udzielenia absolutorium Zarządowi

       - rozpatrzenia sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej dotyczących działalności Zarządu za okres sprawozdawczy oraz udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej

        - zmiany w statucie

       - rocznego planu pracy i budżetu

 11/ wybór władz Stowarzyszenia

 12/ wolne wnioski

 13/ zamknięcie obrad 

Równocześnie przypominamy o opłacaniu składek członkowskich za rok 2008. Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania składka roczna wynosi 60 PLN. Przypominamy nr konta bankowego: PKO BP SA  37 1020 3150 0000 3502 0040 2404.

               Z wyrazami szacunku,

 

 

            ks. prof. Józef Krukowski                                          mec.Tadeusz Flis

            Przewodniczący SAWP                                            Sekretarz Zarządu SAWP

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 03.09.2009, godz. 14:37 - Marta Ordon