Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

tekst jednolity
uchwalony przez Walne Zgromadzenie 29 września 2009 r.

 

Art. 1.

§ 1. Stowarzyszenie  działające  na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę „Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego"- Societas Alumnorum et Amicorum Facultatis Iuris Catholicae Universitatis Lublinensis, zastępowaną skrótem „Stowarzyszenie" lub „SAWP KUL".
§ 1a  Przez absolwentów Wydziału Prawa rozumie się osoby, które ukończyły studia w zakresie nauk prawnych ( prawa, prawa kanonicznego lub administracji ) w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
§ 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 3. Stowarzyszenie może wchodzić w skład federacji Stowarzyszenia Absolwentów KUL.
§ 4. Stowarzyszenie posługuje się znakiem graficznym ( logo ) odróżniającym je od innych organizacji.  

Art. 2.

§ 1. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Stowarzyszenie posiada swoją siedzibę w Lublinie.

Art. 3.

§ 1. Celami Stowarzyszenia są :
       a/ integrowanie i promowanie absolwentów Wydziału Prawa KUL,
       b/ wszechstronne wspieranie macierzystego Wydziału Prawa KUL,
       c/ cele edukacyjne, naukowe, informacyjne i popularyzacyjne, w szczególności rozwój i upowszechnianie nauki prawa i kultury prawniczej, zgodnie z zasadą "Deo et Patriae", m.in. poprzez organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju szkoleń, wykładów, odczytów, konferencji i kursów.

§ 2. Cel ten jest osiągany przez:
        a) wspieranie kontaktów między absolwentami Wydziału Prawa KUL,
        b) współpracę z rektorem KUL i dziekanem Wydziału Prawa KUL,
        c) organizowanie spotkań koleżeńskich, sympozjów i innych form pogłębiania wiedzy prawniczej,
        d) współpracę z absolwentami innych wydziałów prawa uczelni krajowych i zagranicznych,
        e) współpracę z instytucjami państwowymi i kościelnymi,
        f) wszechstronne wspomaganie działalności statutowej KUL,
        g) fundowanie stypendiów dla studentów,
        h) współpracę z  uczelniami wyższymi oraz innymi partnerami na poziomie międzyregionalnym oraz  regionalnym,
        i) prowadzenia wydawnictwa i publikacji,                                                   
        j) reprezentowanie środowiska prawniczego i opiniowanie aktów prawnych.

Art. 4.

Stowarzyszenie składa się z członków zwyczajnych i  honorowych.

Art. 5.

§ 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które ukończyły  studia w zakresie nauk prawnych ( prawa, prawa kanonicznego lub  administracji), w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.           
§ 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma następujące prawa i obowiązek:
       a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, z uwzględnieniem art. 10 § 3,
       b) uczestniczyć w Walnym Zebraniu i innych spotkaniach organizowanych przez Zarząd,
       c) opłacać składki członkowskie,
       d) brać udział w działalności wspomagającej działalność Stowarzyszenia.
§ 3. Wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia winien być zgłoszony do Zarządu. Zarząd decyduje o przyjęciu członków do Stowarzyszenia.
§ 4. Utrata praw członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje na skutek oświadczenia  zainteresowanego złożonego na piśmie lub przez skreślenie z listy członków przez Zarząd za działalność sprzeczną ze Statutem.
§ 5. Od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie składane w terminie 30 dni od powiadomienia o decyzji Zarządu. Odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zebranie.

Art. 6.

§ 1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
§ 2. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu oraz wspierać działalność Stowarzyszenia.

Art. 7.

§ 1. Organami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie, Zarząd i Komisja Rewizyjna.
§ 2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.

Art. 8.

§ 1. Walne Zebranie tworzą członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia.
§ 2. Walne Zebranie podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
§ 3. Walne Zebranie odbywa się co najmniej raz w roku.
§ 4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
       a) uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
       b) wybór Przewodniczącego Stowarzyszenia,
       c) wybór pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
       d) uchwalanie składki członkowskiej,
       e) uchwalanie rocznego planu pracy i budżetu,
       f) dokonywanie oceny działalności Zarządu, realizacji planu pracy i budżetu,
       g) rozpatrywanie sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej dotyczących działalności Zarządu za okres sprawozdawczy,
       h) zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu,
       i) udzielanie absolutorium władzom Stowarzyszenia.

Art. 9.

§ 1. Walne Zebranie powinno być zwołane przez Zarząd przynajmniej na miesiąc przed planowanym terminem.
§ 2. Zwołanie następuje za pomocą : fax-u, sms-a, e-maila ( pod warunkiem, że członek podał takie dane w deklaracji członkowskiej lub w inny sposób wyraził na to zgodę ), osobiście za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym.

Art. 10.

§ 1. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na trzy lata przez Walne Zebranie, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
§ 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego,  Sekretarza, Skarbnika i trzech członków.
§ 3. Przewodniczącym Stowarzyszenia może być osoba posiadająca przynajmniej stopień doktora nauk prawnych.

Art. 11.

§ 1. Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:
      a) ukonstytuowanie się poprzez wybór Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika,
      b) kierowanie sprawami Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem,
      c) zwoływanie Walnego Zebrania i przygotowywanie materiałów na to zebranie,
      d) gospodarowanie funduszami Stowarzyszenia,
      e) przedstawianie Walnemu Zebraniu kandydatów na członków honorowych,
      f) odbywanie posiedzeń co najmniej raz na kwartał,
      g) powoływanie Rady ds. Ekonomicznych.
      h) powoływanie członków komitetu redakcyjnego biuletynu Stowarzyszenia,
      i) powoływanie członka Komisji Rewizyjnej, w razie śmierci lub rezygnacji podczas kadencji, do pełnienia funkcji do najbliższego Walnego Zebrania,
      j) powoływanie innych rad lub komisji, ilekroć wyda się to pożyteczne dla realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 2. Zarząd podejmuje decyzje aktem kolegialnym większością głosów.

Art. 12.

§ 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z trzech członków.
§ 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
      a) ukonstytuowanie się poprzez wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza,
      b) dokonywanie co najmniej raz w roku kontroli finansowej Zarządu,
      c) przedstawianie sprawozdania z działalności i wniosków na Walne Zebranie.

Art. 13.

Przewodniczący Stowarzyszenia:
a) kieruje  pracami Zarządu i Walnego Zebrania,
b) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
c) wspólnie ze Skarbnikiem podejmuje w imieniu Stowarzyszenia zobowiązania majątkowe i udziela w tym zakresie pełnomocnictwa innym osobom,
d) czuwa nad wykonaniem uchwał Walnego Zebrania i Zarządu.

Art. 14.

Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia zastępuje Przewodniczącego pod jego nieobecność w sprawach pozostających w jego kompetencji.

Art. 15.

§ 1. W razie śmierci lub rezygnacji Przewodniczącego przedłożonej Zarządowi, jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący, do najbliższego Walnego Zebrania.
§ 2. W razie śmierci Wiceprzewodniczącego, Sekretarza lub Skarbnika, Przewodniczący powierza ich czynności innym członkom Zarządu. Osoba wyznaczona przez Przewodniczącego pełni swoje obowiązki do najbliższego Walnego Zebrania.

Art. 16.

§ 1. Sekretarz Stowarzyszenia:
      a) kieruje pracami sekretariatu,
      b) prowadzi dokumentację Stowarzyszenia, w tym rejestr członków i protokoły Walnych Zebrań oraz posiedzeń Zarządu.
§ 2. Skarbnik Stowarzyszenia:
      a) nadzoruje finansową działalność Stowarzyszenia w zakresie wpływów i wydatków,
      b) akceptuje i podpisuje dowody wpłat,
      c) wspólnie z Przewodniczącym reprezentuje Stowarzyszenie w sprawach majątkowych.

Art. 17.

§ 1. Rada ds. Ekonomicznych składa się z co najmniej pięciu członków.
§ 2. Zadaniem Rady ds. Ekonomicznych jest gromadzenie środków finansowych.
§ 3. Rada Ekonomiczna działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.

Art. 18.

Rok działalności Stowarzyszenia kończy się 31 sierpnia każdego roku.

Art. 19.

Stowarzyszenie wydaje biuletyn dla swoich członków.

Art. 20.

§ 1. Stowarzyszenie posiada własny majątek pochodzący ze składek członków, zbiórek  oraz  dotacji i zapisów ze strony osób fizycznych i prawnych.
§ 2. Dysponentem funduszów i majątku Stowarzyszenia jest Zarząd.
§ 3. W razie rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek przechodzi na rzecz KUL.

Art. 21.

Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie przy obecności przynajmniej połowy członków, większością dwóch trzecich głosów.

Art. 22.

§ 1. Statut Stowarzyszenia może być zmieniony w całości lub w części przez Walne Zebranie większością dwóch trzecich głosów.
§ 2. Interpretacja postanowień Statutu należy do Walnego Zebrania.
§ 3. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo zgłaszać Sekretarzowi poprawki do Statutu, przynajmniej trzy miesiące przed Walnym Zebraniem.

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2010, godz. 14:14 - Marta Ordon