prof. dr hab. Aleksandra Witkowska osu
 
 
                 Wybór publikacji:
Kiążki autorskie:
 

· Kulty pątnicze piętnastowiecznego Krakowa. Z badań nad miejską kulturą religijną. Lublin 1984
· Titulus ecclesiae. Wezwania współczesnych kościołów katedralnych w Polsce.  Warszawa 1999 
· Mocarze ducha. Mały słownik polskich świętych, Poznań 2000

· Święty Wojciech. Życie i kult. Bibliografia do roku 1999. Lublin 2002· 

· Mocarze ducha. Polscy święci i błogosławieni 999 - 2007. Tarnów 2008 (wyd. 2)

· Sancti. Miracula. Peregrinationes. Wybór tekstów z lat 1974/2008, Lublin, Werset, 2009 ss. 435

 

  · Witkowska A., Nastalska J. Staropolskie piśmiennictwo hagiograficzne. T. 1. Słownik hagiografów polskich. T.2.  Bibliografia hagiografii staropolskiej. Lublin 2007 (foto z promocji książki 15 VI 2007 r.)
 

· Knapiński R., Witkowska A., Polskie niebo. Ikonografia hagiograficzna u progu XVII wieku. Pelplin 2007 (recenzja - Przegląd Akademicki 2/118/ marzec-kwiecień 2009)

   
Książki red.:
 

· · / z - Jackowski A., Jabłoński Z., Sołjan I., Bilska E./. Przestrzeń i sacrum. Geografia kultury religijnej w Polsce i jej przemiany w okresie od XVII do XX w. na przykładzie ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowych. Kraków 1995
· Attwater D., John C. R.. Dykcjonarz świętych. Hasła poświęcone świętym polskim napisała A. Witkowska osu. Wrocław-Warszawa-Kraków 1997

· Nasi święci. Polski słownik hagiograficzny. Praca zbiorowa pod red. A.Witkowskiej osu. Poznań 1995; 1999

·Maria Regina. Koronacje wizerunków maryjnych w II Rzeczypospolitej, pod red. A. Witkowskiej osu, Tarnów 2011
   
Rozprawy, artykuły:
 

· Vita sanctae Kyngae ducissae cracoviensis jako źródło hagiograficzne. „Roczniki Humanistyczne" 10: 1961 z. 2 s. 41-166
· Zagadnienie mentalności religijnej w świetle Miracula  z XIII-XIV wieku. W: Kościół w Polsce. T.1. Średniowiecze. Red. J. Kłoczowski. Kraków 1968 s. 583-630
· Przemiany w ruchu pielgrzymkowym i w praktyce odpustów  w Kościele zachodnim w XIV-XV w. „ Znak"  23:  1971 nr 205-206 s. 892-900
· Wstęp. W: Hagiografia polska. Słownik bio-bibliograficzny. Red. R. Gustaw. T.1. Poznań 1971 s. 11-48
· Miracula małopolskie z XIII i XIV wieku. Studium źródłoznawcze. „Roczniki Humanistyczne"  19: 1971 z. 2 s. 29-161
· Wzorce ideowe zachowań ludzkich w XII i XIII wieku. W: Polska dzielnicowa i zjednoczona. Państwo - społeczeństwo - kultura. Red. A. Gieysztor. Warszawa 1972 s. 119-158
· Hagiografia średniowieczna. W: Dzieje teologii katolickiej w Polsce. Red. M. Rechowicz. T. 1. Lublin 1974 s. 337-356
· Z zagadnień "peregrinatio religiosa" w średniowiecznej Europie. „Roczniki Humanistyczne" 22: 1974 z. 2 s. 33-46
· Kościół na Mazowszu płockim w XIII i w początkach XIV wieku. „Studia płockie" T.3. Kościół płocki XI-XX wieku. Jubileuszowa księga pamiątkowa 900-lecia diecezji. Red. J. Kłoczowski. Płock 1975 s. 85-98
· La religion populaire en Pologne a la fin du Moyen Age. W: La religion populaire. Resumes des Communications 17-19 Octobre 1977. Paris 1977 s. 10
· Miracula średniowieczne. Forma przekazu i możliwości badawcze. „Studia Źródłoznawcze" 22: 1977 s. 83-87
· Miracula średniowieczne - funkcje przekazu ustnego i zapisu literackiego. W: Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza. Red. B. Geremek. Wrocław - Warszawa - Kraków 1978 s. 181-188
· Funkcje praktyk wotywnych w religijności ludowej późnego średniowiecza. W: Sztuka i ideologia XV wieku. Red. P. Skubiszewski. Warszawa 1978 s. 97-110
· Wawel i Skałka. "Znak"  31: 1979 nr 298-299 s. 358-365
· La piété populaire a la lumiere de l`étude des p‚lerinages du Moyen Age en Pologne. W: La religion populaire. Paris 17-19 octobre 1977. Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique. No 576, Paris 1979 s. 133-137
· Kształtowanie się tradycji pątniczych w średniowiecznym Krakowie. „Kwartalnik Historyczny" 86: 1979 s. 965-985
· Peregrinatio ad loca sacra. Refleksja antropologiczno-socjologiczna. „Roczniki Humanistyczne"  27: 1979 z. 2 s. 5-14
· Przemiany XIII wieku  /1198-1320/. W: Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian 966-1945. Red. J. Kłoczowski. Lublin 1980 s. 55-72
· I mutamenti del XIII secolo  / 1198-1320 /. W: Storia del Cristianesimo in Polonia. Cura di J. Kłoczowski. Bologna 1980 s. 91-113
· Najstarsze źródła do dziejów jasnogórskiego kultu pątniczego. "Studia Claromontana" 1: 1981 s. 58-76
· Functions of Votive Practices and Revitalization Rites in Folk Religiousness of the Late Middle Ages. W: The Christian Community of Medieval Poland. Anthologies. Ed. by J. Kłoczowski. Wrocław 1981 s. 217-243 / Polish Historical Library No 2 /
· Badania nad rozwojem i treścią kultu jasnogórskiego od XV do XX w.  Program studiów. "Studia Claromontana" 3: 1982 s. 464-467
· The Cult of the Virgin Mary in Polish religiousness from the 15 th to the 17 th Century. W: The Common Christian Roots of the European Nations. An International Colloquium in the Vatican. T. 2. Florence 1982 s. 467-478
· Kult maryjny w polskiej religijności XVI wieku. „Roczniki Humanistyczne" 30: 1982 z. 2 s. 5-19
· Bernardyński ośrodek pielgrzymkowy na Stradomiu w XV wieku. W: Zakony franciszkańskie w Polsce. T. 1: Franciszkanie w Polsce średniowiecznej. Red. J. Kłoczowski. Lublin 1983 s. 383-395
· Kult jasnogórski w formach pątniczych do połowy XVII wieku. „Studia Claromontana" 5: 1984 s. 148-223
· Zbiory krakowskich miracula z XV i początku XVI wieku. W: Mente et litteris. O kulturze i społeczeństwie wieków średnich. Poznań 1984 s. 299-312
· Częstochowa centro del culto mariano. W: Storia religiosa della Polonia. A cura L. Viccaro. Milano 1985 s. 143-154
· Gest modlitwy w zapiskach de miraculis z lat 1430-1520. W: Państwo - Kościół - Niepodległość . Red. J. Skarbek, J. Ziółek, Lublin 1986 s. 125-131
· Bł. Kinga w średniowiecznych przekazach hagiograficznych. „Tarnowskie Studia Teologiczne" 10: 1986 s. 274-282
· Le cult marial dans la vie religieuse polonaise au XVIe siecle. W: De culto mariano saeculo XVI. Acta congressus mariologici- mariani internationalis Caesaraugstae Anno 1979 celebrati. T. 7. Romae 1986 s. 421-435
· Ośrodki kultu maryjnego na terenie diecezji kieleckiej. W: Księga jubileuszu stulecia diecezji kieleckiej /1883-1983/. Kielce 1986 s. 269-278
· Staropolski "Atlas Marianus". "Roczniki Humanistyczne" 34: 1986 z. 2 s. 517 - 524
· Książka dewocyjna w duszpasterskiej posłudze jasnogórskiego sanktuarium w XVII - XVIII wieku. „Studia Claromontana" 7: 1987 s. 50-60
· Les mutations du XIII e siecle /1198 - 1320/. W: Histoire religieuse de la Pologne. Red. J. Kłoczowski. Paris 1987 s. 84-105
· Pauliniana w Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. „Roczniki Humanistyczne" 35: 1987 z. 2 s. 165-173
· Ośrodki kultu maryjnego na ziemiach polskich w XIX wieku. W: Niepokalana. Kult Matki Bożej na ziemiach polskich w XIX wieku. Księga pamiątkowa V Ogólnopolskiego Kongresu Miariologicznego i Maryjnego Lublin - Wąwolnica 28-31 VIII 1986. Red. B. Pylak, Cz. Krakowiak. Lublin 1988 s. 87-102
· The Cult of Jasna Góra Sanctuary in the Form of Pilgrimages till the Middle of the 17 th Century. "Acta Poloniae Historica" 61: 1990 s. 63-90
· Kult Matki Bożej Łaskawej w kościele katedralnym w Kielcach. "Kielecki Przegląd Diecezjalny" 67: 1991 nr 1 s. 51-60
· Marianische Kultstätten in Polen im 19.Jahrhundert. W: De culto mariano saeculis XIX - XX. Acta congressus mariologici - mariani internationalis in sanctuario mariano Kevelaer (Germania) Anno 1987 celebrati. Vol. VI. Romae 1991 s. 483-503
· Z Krakowa na Jasną Górę. W: Pątniczym szlakiem orlich gniazd. Red. Z. S. Jabłoński. Jasna Góra - Częstochowa 1993 s. 99 - 101
· Les études récentes sur les monuments romans de Plock médiéval. "Revue d`histoire ecclésiastique" 89: 1994 nr 1 s.91-95
· Peregrinatio religiosa w średniowiecznej Europie. W: Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy. Red. H. Manikowska, H. Zeremska. Warszawa 1995 s. 11-16
· Pątnicze ośrodki maryjne na ziemiach Rzeczypospolitej w XVII w. Komunikat. W: Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy. Red. H. Manikowska, H. Zaremska. Warszawa 1995 s. 204-209
· Wprowadzenie. W: Nasi święci. Polski słownik hagiograficzny. Red. A. Witkowska. Poznań 1995 s. 7-37
· Uroczyste koronacje wizerunków maryjnych na ziemiach polskich w latach 1717-1992. W: Jackowski A., Witkowska A., Jabłoński Z., Sołjan I., Bilska E.: Przestrzeń i sacrum. Geografia kultury religijnej w Polsce i jej przemiany w okresie od XVII do XX w. na przykładzie ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowych. Kraków 1995 s. 87-103; załącznik 1 s. 223-234
· Maryjne loca sacra na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w początkach XIX wieku. W: Jackowski A., Witkowska A., Jabłoński Z., Sołjan I., Bilska E.: Przestrzeń i sacrum. Geografia kultury religijnej w Polsce i jej przemiany w okresie od XVII do XX w. na przykładzie ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowych. Kraków 1995 s. 105-121; załącznik 2-3 s. 235-294
· Kult Jacka Odrowąża w średniowiecznym Krakowie. W: Christianita et cultura Europae. Księga jubileuszowa prof. Jerzego Kłoczowskiego. Red. H. Gapski. Cz. 1. Lublin 1998 s. 170-178
· Wojciechowe patrocinia w metropolii gnieźnieńskiej. W: Dziedzictwo kultu świętego Wojciecha. Ogólnopolska sesja z okazji jubileuszu męczeństwa św. Wojciecha KUL 22 IX 1997. Red. R. Knapiński. Lublin 1998 s. 111-129
· /- J. Nastalska/: Katalog wystawy - Święty Wojciech w słowie i obrazie.  Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 21 września - 28 października 1997 r. W: Dziedzictwo kultu świętego Wojciecha. Ogólnopolska sesja z okazji jubileuszu męczeństwa św. Wojciecha KUL 22 IX 1997.  Red. R. Knapiński. Lublin 1998 s. 199-224
· Święte średniowiecza w patrociniach kościelnych metropolii warmińskiej. „Studia Warmińskie" 35: 1998 s. 61-76.
· Święty Wojciech w wezwaniach kościołów metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu. W: Tropami Świętego Wojciecha. Pod red. Z. Kurnatowskiej. Poznań 1999 s. 337-354
· Materiały do historii Żydów polskich w Archiwum zakonu paulinów na Jasnej Górze. W: Ojczyzna i wolność. Prace ofiarowane profesorowi Janowi Ziółkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, E. M. Ziółek. Lublin 2000 s. 799-807.
· Agiografia polacca medievale. "Sanctorum. Bollettino dell' associazione italiana per lo studio della santitá, dei culti e dell' agiografia" 5: 2000 s. 69-83.
· O kościołach św. Wojciecha w diecezji włocławskiej. W: Cursus mille annorum. Prace ofiarowane Profesorowi Eugeniuszowi Wiśniowskiemu. „Roczniki Humanistyczne" 48: 2000 z. 2 s. 579-600
· Przestrzeń sakralna późnośredniowiecznego Krakowa. W: Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym. Pod red. H. Manikowskiej, H. Zaremskiej. Warszawa 2002 s. 37-48
· Patronat św. Wojciecha w kościołach parafialnych w Polsce około 1996 roku. W: Religie, edukacja, kultura. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Litakowi. Pod redakcją M. Surdackiego. Lublin 2002 s. 319-333
· Błogosławiona Jolenta w staropolskiej tradycji hagiograficznej. W: Święci nie przemijają. Materiały z sympozjum naukowego o błogosławionej Jolencie z okazji 700-lecia jej śmierci. Gniezno, 8-9 października 1999 roku. Gdańsk 2002 s.141-163
· Wezwania św. Jakuba Większego Apostoła w diecezji krakowskiej w średniowieczu. W: Kult św. Jakuba Większego Apostoła w Europie środkowo-wschodniej. Pod red. R. Knapińskiego. Lublin 2002 s. 107-123
· Das Patrozinium des hl. Apostels Jakobus in der mittelalterlichen Diözese Krakau. W: Der Jakobuskult in Ostmitteleuropa. Hrgs. K. Herbert, D. R. Bauer. Tübingen 2003 s. 113-136
· Tradycje kultu Pięciu Braci Męczenników. W: Kult Pięciu Braci Męczenników Męczenników Kazimierz Biskupim. Materiały sympozjum historycznego zorganizowanego 13 listopada 2002 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny. Kazimierz Biskupi 2003 s. 43-56
· Błogosławiona Jolenta w staropolskiej tradycji hagiograficznej. W: Kościół, społeczneństwo, kultura. Prace ofiarowane profesorowi Wiesławowi Müllerowi z okazji piędziesięciolecia pracy naukowej i dydaktycznej. Pod red. J. Droba, H. Łaszkiewicza, A. Stasiaka, B. Szadego, C. Tarachy, Lublin 2004 s. 65-79
· Inwentarz archiwum szkół sióstr urszulanek ur w Lublinie. „Archiwa, Muzea i Biblioteki Kościelne" 81: 2004 s. 397-446
· / - R. Knapiński/: Odnaleziony pierwowzór kolońskiej serii Icones et miracula sanctorum Poloniae, w: Czynem i prawdą. Księga pamiątkowa na siedemsiesiąte piąte urodziny Księdza Arcybiskupa Warmińskiego Edmunda Piszcza. Pod red. C. Rogowskiego i inn., Olsztyn 2004 s. 171-180

·The thirteenth-century Miracula of St. Stanislaus, bishop of Krakow, w: Procès decanonization au Moyen Âge. Aspects juridiques et religieux. Sous la direction de Gábor Klaniczay. Roma 2004 s. 149-163

· Polska twórczość hagiograficzna. Próba bilansu, „Anamnesis" 9: 2005 nr. 1 s. 97-109
· Patrocinia Wojciechowe, „Miejsca święte" 2005 nr 4(100) s. 50-51
· Kult maryjny w polskiej religijności potrydenckiej. „Studia Claromantana" 23: 2005 s. 9-16
·  Katalogi hagiograficzne Marcina Baroniusza. W: Ecclesia - cultura - potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa. Księga ofiarowana Siostrze Profesor Urszuli Borkowskiej osu. Pod red. P. Krasa, A. Januszek, A. Nalewajek, W. Polaka.  Kraków 2007 s. 753-769

·  Temu miastu potrzebna jest ich służba (1), (2), "Niedziela. Niedziela Lubelska" 50: 2007 nr 35 s. VI; nr 36 s. VI

·  Dziewictwo, sprawiedliwość, męczeństwo, "Miejsca święte" 2007 nr 10 s. 6-7

·  Księgi cudów - źródło do badañ praktyk pątniczych na ziemiach polskich, „Studia Regionalne"  1:2007 s. 189-200

·  Legenda hagiograficzna i etiologiczna świętych miejsc i obrazów. Refleksja metodologiczna, „Tarnowskie Studia Teologiczne" 27: 2008 nr 1 s. 41-56

· 90 lat urszulańskiej pracy w Lublinie, w: Archiwa temporum testes. Źródła historyczne jako podstawa pracy badacza dziejów. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Olczakowi, red. G. Bujaka, T. Nowickiego, P. Siwickiego, Lublin 2008 s. 636-645

· Ośrodki kultowe w geografii sakralnej średniowiecznego miasta, w: Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu, t. 1: Struktury kościelno-publiczne, pod red. H. Manikowskiej i W. Brojera, Warszawa 2008, s. 133-147.

· 90 lat urszulańskiej pracy w Lublinie, w: Archiwa temporum testes. Źródła historyczne jako podstawa pracy badacza dziejów. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Olczakowi, red. G. Bujak, T. Nowicki, P. Siwicki, Lublin 2008 s. 636-645

· Ośrodki kultowe w geografii sakralnej średniowiecznego miasta, w: Animarum Cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu, t. 1: Struktury kościelno-publiczne, pod red. H. Manikowskiej i W. Brojera, Warszawa 2008, s. 133-147

· Słowo wstępne, w: B. Królikowski, Paulińskie historyje w Leśniowie spisane, Kraków 2009, s. 9-11

· Sanktuaria Archidiecezji Warmińskiej, w: Sanktuaria Archidiecezji Warmińskiej, pod redakcją S. Janiny Bosko RM, ks. Jacka Macieja Wojtkowskiego, przy współpracy Mirosława Gałęziewskiego, Olsztyn 2009, s. 230

· Słowo wstępne, w: Polonika hagiograficzne w Archiwum Kongregacji ds. Kanonizacji. Cz. 1: Jakub Strepa, Konga, Salomea. Wstęp i oprac. ks. J. Królikowski, Tarnów 2009 s. 15-16

· Opiekun i Przyjaciel urszulanek lubelskich, w: Biskup lubelski Marian Leon Fulman. Pedagog trudnych dni, pod red. ks. E. Walewandera, Lublin 2010 s. 229-232

· Szymon z Lipnicy w przekazach hagiograficznych do połowy XVII wieku, w: · Tempus est optimus magister viatae. Prace dedykowane Ojcu profesorowi Wiesławowi Franciszkowi Murawcowi ofm, pod red. A. K. Sitnika ofm, Kraków 2010 s. 79-92 

 

 

Hasła leksykograficzne:
 

· Kinga, Kunegunda. W: Hagiografia polska. Słownik bio-bibliograficzny. Red. R. Gustaw. T. 1. Poznań 1971 s. 757-772
· Hagiografia. W: Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa. Red. J. Szymusiak, M. Starowieyski. Poznań 1971 s. 518-523
· Kalendarze. - martyrologia. W: tamże s. 537-542
· Aaron. W: Encyklopedia katolicka. T. 1. Lublin 1973 kol. 947-948
· Bagot Jean. W: tamże kol.1258-1259
· Balderyk z Bourgueil. W: tamże kol. 1277
· Baldwin z Canterbury. W: tamże kol.1280
· Maliszewski Fabian. W: Polski Słownik Biograficzny. T.19. Kraków 1974 s. 377-378
· Benedykt II. W: Encyklopedia katolicka. T.2. Lublin 1976 kol. 218
· Bazyli II zw. Bułgarobójca. W: tamże kol.134-135
· Benedykt VI. W: tamże kol. 219
· Benedykt VII. W: tamże kol. 219-220
· Benedykt XI. W: tamże kol.221
· Benedykt XIII. W: tamże kol.222
· Benedykt - eremita. W: tamże kol.225
· Biblia - przekłady polskie. W: tamże kol. 409-414
· Bogumił  bł. W: tamże kol.720-721
· Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W: Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego. Red. K.Głombiowski, B.Swiderski, H. Więckowska. Wrocław 1976 s. 47-48
· Dagome iudex. W: Encyklopedia katolicka. T.3. Lublin 1979 kol. 970-971
· Daniel Pałomnik. W: tamże kol.1007
· Dobrawa. W: tamże kol.1367-1368
· Annaberg. W: Marienlexikon. Hrgs. R. Bäumer, L. Scheffczyk. Bd.1. St. Ottilien 1988 s. 167
· Berdyczów. W: tamże s. 434
· Frauenburg. W: Marienlexikon. Hrgs. R. Bäumer, L. Scheffczyk. Bd. 2. St. Ottilien 1989 s. 526
· Czenstochau. W: tamże s. 120-121
· Gross-Neundorf. W: Marienlexikon. Hrgs. R. Bäumer, L. Scheffczyk. Bd. 3. St. Ottilien 1991 s.34
· Grussau. W: tamże s. 35-36
· Heiligelinde. W: tamże s. 102-103
· Hochkirche. W: tamże s. 216-217
· Kalwaria Zebrzydowska. W: tamże s. 500-501
· Krossen. W: tamże s. 691
· Hedwige d`Andechs. W: DHGE T. 23. Paris 1990 kol. 749-753
· Hyacinthe de Cracoviae. W: DHGE T. 25. Paris 1990 kol. 506-508
· Pielgrzymka. W: Bóg - Człowiek - Świat. Ilustrowana encyklopedia dla młodzieży. Katowice 1991 s. 206-207
· Sanktuarium. W: tamże s. 253-254
· Neustadt. W: Marienlexikon. Hrgs. R. Bäumer, L. Scheffczyk. Bd.4. St.Ottilien 1992 s. 607
· Oppeln. W: tamże s.699
· Polen. W: Marienlexikon. Hrgs. R. Bäumer, L. Scheffczyk. Bd. 5. St. Ottilien 1993 s. 260 -263
· Piekar. W: tamże s.214
· Pschow. W: tamże s.364
· Ratibor. W: tamże s.410 - 411
· Rauden. W: tamże s.413
· Hagiografia. W: Encyklopedia katolicka. T. 6. Lublin 1993 kol. 475-481
· Springborn. W: Marienlexikon. Hrgs. R. Bäumer, L. Scheffczyk. Bd. 6 St. Ottilien 1994 s. 258-259
· Ujest. W: tamże s. 504
· Wartha. W: tamże s. 693-694
· Wilna. W: tamże s. 741-742
· Kinga, Kunegunda. W: Nasi święci. Polski słownik hagiograficzny. Red. A. Witkowska. Poznań 1995 s. 370-383
· Itinerarium. W: Encyklopedia katolicka. T. 7. Lublin 1997 kol. 551-552
· Jacek Odrowąż. W: tamże kol. 640-641   
· Jadwiga śląska. W: tamże kol. 663-664
· Judyta, Juta, Jutta z Chełmży. W: Encyklopedia katolicka. T. 8. Lublin 2000 kol. 220-221
· Koronacja obrazów. W: Encyklopedia katolicka. T. 9. Lublin 2002 kol. 884-886
· Legenda hagiograficzna. W: Encyklopedia katolicka. T. 10. Lublin 2004 kol. 651-652
· Legenda Aurea. W: tamże kol. 652-653
· Małgorzata z Kortony, w: Encyklopedia katolicka KUL, t. 11, Lublin 2006 kol.1017-1018
· Małgorzata Węgierska, w: Encyklopedia katolicka KUL, t. 11, Lublin 2006 kol. 1022-1023

· Melchior Grodziecki, w: Encyklopedia katolicka, t. 12, Lublin 2008 kol. 494

Recenzje · Revue d`Histoire Ecclesiastique: od 1964 r.
   
Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2011, godz. 13:37 - Marcin Gapski