prof._pryna_120

Ks. prof. dr hab. Władysław Prężyna


WIEK NIEWINNOŚCI
- ur. 20 czerwca1933 r. w Wierzchowiskach, koło Janowa Lubelskiego; zmarł 7 lutego 2006r. w Lublinie.
- w 1950 r. zdał egzamin maturalny w Liceum Ogólnokształcącym w Janowie Lubelskim.
- w latach 1951-1956 r. odbywał studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie; 22 grudnia 1956 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. Biskupa Piotra Kałwy.


O SOBIE SAMYM DO POTOMNOŚCI
Prywatnie lubił czytywać lektury historyczno-pamiętnikarskie i prace popularnonaukowe z zakresu astronomii i astrofizyki, cenił poezję i muzykę klasyczną, był amatorem pieszych wędrówek. Ulubionym jego mottem, towarzyszącym mu przez całe życie, była sentencja: "uśmiech najtańszą inwestycją".
- był członkiem Redakcji Zeszytów Naukowych KUL, Redakcji Roczników Filozoficznych(1973- 1998) i Redakcji Roczników Psychologicznych (1998-2006).
- był członkiem czynnym Towarzystwa Naukowego KUL, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 1995 roku sprawował funkcję przewodniczącego Zarządów Wydziałowych Towarzystwa Naukowego KUL. Do roku 1996 był przewodniczącym Zarządu na Wydziale Filozofii a od roku 1996 przewodniczył Zarządowi Wydziału Nauk Społecznych.

VIVANT PROFESSORES!
- w 1956 r. podjął studia w ramach specjalizacji filozoficzno-psychologicznej na Wydziale Filozofii KUL. W 1960r. uzyskał tytuł magistra filozofii.
- w 1963 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Psychologii Ogólnej
- w 1968 r. obronił rozprawę doktorską p.t.„Intensywność postawy religijnej a niektóre cechy osobowości w świetle badań psychologicznych" i uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych oraz zatrudnienie na stanowisku adiunkta.
- w 1976 r. przeprowadził kolokwium habilitacyjne na podstawie pracy p.t. "Motywacyjne korelaty centralności przedmiotu postawy religijnej".
- w latach 1977-1981 był kierownikiem specjalizacji psychologicznej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej.
- w 1978 r. został zatrudniony na stanowisku docenta, a w roku 1990 na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
- od 1979 r. objął kierownictwo Zakładu i Katedry Psychologii Społecznej i Psychologii Religii (historycznie pierwsza w Polsce Katedra Psychologii Religii).
- współorganizował Sekcję Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych oraz był jej pierwszym kierownikiem (1981-1984).
- był organizatorem i dyrektorem Studium Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchowieństwa (od 1983 roku).
- był członkiem szeregu Komisji Senackich KUL, m.in. Komisji d.s. Kontroli Gospodarczej oraz Komisji d.s. Wydawnictwa KUL.
- w 1997 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.
- Kościół obdarzył ks. Profesora godnością Kapelana Honorowego Ojca Świętego.
- Również władze świeckie doceniły pracę ks. Profesora. 9 sierpnia 2000 roku został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej oraz za działalność organizacyjną na rzecz uczelni.


STĄD DO EUROPY
- współpracował z Uniwersytetem w Leuven i Leuvain la Neuwe (badania nad postawami religijnymi).

NON OMNIS MORIAR
- prowadził zajęcia dydaktyczne z psychologii ogólnej, historii psychologii oraz psychologii eksperymentalnej, a także wykłady i seminaria naukowe z psychologii społecznej (problematyka postaw, relacji interpersonalnych, małych grup, funkcjonowaniem jednostki w dużych zbiorowościach m.in. recepcja wizyt papieskich), psychologii religii (psychologiczne źródła religijności, postawach religijnych, funkcjonowanie religijności w osobowości człowieka i metodologia psychologii religii), psychologii pastoralnej. Podejmowane przez niego badania nad postawami religijnymi miały w Polsce charakter pionierski.
- był promotorem 234 prac magisterskich i 16 rozpraw doktorskich.
- recenzował liczne prace doktorskie i habilitacyjne, opiniował nominacje do tytułu profesora, oraz recenzował prace Komitetu Badań Naukowych.

Zredagowane przez dr E.Talik i mgr A.Dobrowolską-Nowak w oparciu o informacje przygotowane przez dr J. Śliwaka.
Autor: Radosław Bułtowicz
Ostatnia aktualizacja: 12.08.2009, godz. 11:09 - Radosław Bułtowicz