INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Teksty w Studiach Prawniczych KUL mogą zostać opublikowane w działach: Studia i artykuły, Materiały i glosy, Materiały źródłowe do studiów nad prawem, Recenzje, Sprawozdania.

 

2. Za publikację tekstów w Studiach Prawniczych KUL dla Autora nie jest przewidziane wynagrodzenie.

 

3. Teksty nadsyłane do redakcji są poddawane wstępnej ocenie przez redaktorów, redaktorów tematycznych lub członków Rady Naukowej (zob. Procedura recenzowania)

 

4. Decyzja w przedmiocie publikacji tekstu naukowego podejmowana jest przez Redakcję przy uwzględnieniu następujących kryteriów: oryginalność, jakość naukowa oraz zbieżność z profilem Studiów Prawniczych KUL, a także przy uwzględnieniu treści recenzji lub opinii redaktora tematycznego lub językowego.

 

5. Tekst złożony do Studiów Prawniczych KUL nie może być wcześniej nigdzie opublikowany (także w sieci Internet), ani być w tym samym czasie przedmiotem procesu redakcyjnego w innym czasopismie. Nie może też naruszać praw autorskich osób trzecich. Ewentualny wkład innych osób w powstanie publikacji oraz ewentualne źródła jej finansowania powinny zostać ujawnione przez Autora. Praktyki określane jako ghostwriting i ghost authorship redakcja uważa za przejaw nierzetelności naukowej i naruszenie zasad etyki obowiązujących w nauce. Wszelkie przypadki takiej nierzetelności będą dokumentowane i ujawniane. Oryginalność zgłaszanej publikacji naukowej Autor potwierdza złożeniem pisemnego oświadczenia pdf.

 

6. Prawa wydawnicze na wszystkich polach eksploatacji przechodzą na wydawcę. Autor jest zobowiązany do podpisania z Wydawcą umowy przenoszącej prawa autorskie pdf.

 

7. Autor jest odpowiedzialny za to, by tekst nie naruszał praw wydawniczych ani autorskich osób trzecich. Redakcja nie weryfikuje stosowanych w pracach cytatów, ani ich tłumaczeń.

 

8. Teksty do publikacji należy przesyłać za pośrednictwem Platformy Czasopism KUL - CzasKUL: https://czasopisma.kul.pl/sp, po uprzednim zarejestrowaniu się na Platformie (link do rejestracji: https://czasopisma.kul.pl/sp/user/register).

 

9. Tekst powinien zawierać ciągłą paginację, a objętość tekstu nie powinna przekraczać 40 000 znaków (arkusz wydawniczy).

 

10. Tekst powinien zostać przygotowany w edytorze MS Word. Tekst główny należy przygotować z użyciem czcionki typu Times New Roman 12 pkt, interlinia: 1,5. Przypisy należy sporządzić czcionką typu Times New Roman 10 pkt, interlinia: 1,0; z odnośnikami w indeksie górnym.

 

11. Tekst w języku polskim, angielskim, francuskim, włoskim powinien zostać sporządzony przy użyciu alfabetu łacińskiego. Użycie tekstów pochodzących z języków posługujących się innym alfabetem wymaga zastosowania transliteracji/transkrypcji. Tekst w języku rosyjskim powinien być sporządzony przy użyciu cyrylicy.

 

12. Z uwagi na stosowany w Studiach Prawniczych KUL proces recenzowania tekst przeznaczony do publikacji nie powinien zawierać danych identyfikujących Autora. Autor powinien przesłać do Redakcji tekst zgłaszanej publikacji nie zawierający danych identyfikujących oraz formularz zgłoszenia publikacji zawierający następujące dane (w języku polskim i języku angielskim) pdf:

a. imię (imiona) i nazwisko Autora (w razie potrzeby także w transliteracji łacińskiej, jeżeli w oryginale są one zapisane cyrylicą)

b. stopień lub tytuł naukowy, stanowisko

c. afiliacja (wraz z dokładnym adresem jednostki)

d. numer ORCID Autora

e. dyscyplina naukowa

f. krótka notka o Autorze

g. adres do korespondencji

h. numer telefonu

i. adres e-mail do korespondencji.

W razie nadesłania tekstu zgłaszanego do publikacji zawierającego dane identyfikujące Autora, Redakcja wzywa drogą elektroniczną do nadesłania tekstu zanonimizowanego. Brak odpowiedzi Autora w terminie 2 tygodni od wezwania uznawany jest przez Redakcję za odstąpienie od zgłoszenia publikacji do Studiów Prawniczych KUL, o czym Redakcja przesyła informację na adres e-mail do korespondencji wskazany przez Autora.

 

13. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania usterek stylistycznych oraz ujednolicania tekstu według wskazanych zasad, bez porozumienia z Autorem.

 

14. Po procesie recenzyjnym, opracowaniu redakcyjnym, składzie i łamaniu komputerowym Autor otrzymuje drogą elektroniczną tekst do korekty autorskiej. Niewykonanie korekty autorskiej w terminie 2 tygodni od wezwania uznawane jest przez Redakcję za odstąpienie od zgłoszenia publikacji do Studiów Prawniczych KUL, o czym Redakcja przesyła informację na adres e-mail do korespondencji wskazany przez Autora.

 

15. Wersją pierwotną kwartalnika jest wersja drukowana.

 

Wskazówki dla poszczególnych działów czasopisma:

1. Studia i artykuły

2. Materiały i glosy

3. Materiały źródłowe

4. Recenzje

5. Sprawozdania

Autor: Marzena Rzeszót
Ostatnia aktualizacja: 24.08.2020, godz. 09:21 - Monika Popek