Kim jesteśmy?

§117

1. Rada WSS jest kolegialnym organem uchwałodawczym Samorządu na poziomie Wydziału.
2. Członkami Rady WSS są radni.
3. Radnymi są:

    1) posłowie z danego Wydziału,
    2) starostowie z danego Wydziału.

 

§118

1. Kadencja Rady WSS trwa dwa lata.
2. Kadencja Rady WSS rozpoczyna się z dniem zebrania się Rady WSS na pierwsze posiedzenie i trwa do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Rady WSS następnej kadencji.
3. Rada WSS może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby radnych.

 

§119

Mandat radnego wygasa w przypadku:
    1) wygaśnięcia mandatu posła,
    2) wygaśnięcia mandatu starosty.

 

Czym się zajmujemy?

§120

1. Do wyłącznych kompetencji Rady WSS należy:


1) podejmowanie uchwał dotyczących studentów Wydziału,
2) obrona praw i interesów studentów danego Wydziału,
3) decydowanie w sprawach powierzonych przez władze Wydziału,
4) wybór i odwołanie Przewodniczącego WSS,
5) wybór i odwołanie pozostałych członków Prezydium Rady WSS,
6) wybór i odwołanie jednego członka Komisji Socjalno-Ekonomicznej,
7) wybór i odwołanie dwóch członków Komisji Wyborczej,
8) wybór i odwołanie jednego członka Sądu Koleżeńskiego,
9) wybór i odwołanie przedstawicieli studentów w Radzie Instytutu,
10) podjęcie decyzji o przeprowadzeniu wydziałowego referendum studenckiego,
11) podjęcie decyzji o przeprowadzeniu wydziałowej akcji protestacyjnej,
12) podjęcie decyzji o przeprowadzeniu wydziałowego strajku studenckiego

 

2. Rada WSS w uzasadnionych wypadkach może powierzyć poszczególne kompetencje Zarządowi WSS na podstawie stosownej uchwały.

Autor: Rafał Łopucki
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2022, godz. 17:45 - Rafał Łopucki