„Zeszyty Naukowe KUL” (skrót: ZNKUL) to kwartalnik istniejący od 1957 r., wydawany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydawnictwo KUL.

Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną czasopisma. Punktacja MNiSW: 20 pkt. Od numeru 3 za 2018 r. teksty w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).  Bazy danych, w których czasopismo jest indeksowane: Google Scholar; Central European Journal of Social Siences and Humanities (CEJSH); Central and Eastern European Online Library (CEEOL); Baza czasopism humanistycznych (BazHum).

 

W 2020 r. „Zeszyty Naukowe KUL” zostały przypisane do dyscypliny wiodącej, jaką są: Nauki socjologiczne oraz zajmują się publikowaniem tekstów z zakresu socjologii wartości i szeroko rozumianej aksjologii społeczno-kulturowej. Oznacza to, że redakcja Kwartalnika akceptuje tylko takie artykuły, w których podejmowane są analizy wyników badań nad wartościami, np. z punktu widzenia ich funkcji, relacji zachodzących między kategoriami aksjologicznymi i interesami, zachowaniami czy działaniami społecznymi, m.in. w Europie Środkowej i Wschodniej. Perspektywa poszukiwań aksjologicznych jest z natury rozległa i zróżnicowana, dlatego redakcja ZNKUL jest otwarta na aplikację w nadsyłanych tekstach autorów podejścia interdyscyplinarnego, ale głównie z zakresu nauk społecznych.

 

> OFICJALNA STRONA INTERNETOWA ZESZYTÓW NAUKOWYCH KUL

 

KOMITET REDAKCYJNY

Redaktor naczelny - dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Redaktor językowy i stylistyczny tekstów w j. angielskim - dr hab. Krzysztof Motyka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Sekretarz redakcji - dr Dariusz Adam Szkutnik (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Członkowie
dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
prof. Eduardo Fittipaldi (State University of Milan)
dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
prof. dr hab. Zbigniew Kurcz (Uniwersytet Wrocławski),
prof. A. James McAdams (University of Notre Dame),
prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Yuliia Yemelianova, prof. nadzw. (Wschodnioeuropejski Uniwersytet im. Łesi Ukrainki, Łuck),

 

 

RADA NAUKOWA

Przewodniczący - dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
prof. dr hab. Henryk Domański (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
prof. dr hab. Janusz Mariański (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
prof. dr hab. Antoni Sułek (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Jacek Śliwak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Sławomir Zaręba (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2020, godz. 11:52 - Grzegorz Tutak