23 (2013), nr 3

SPIS TREŚCI

Spis treści (PDF)

 

ARTYKUŁY

 

Prawo

 

Radosław Kostrubiec

Prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenia
Associations Conducting Business Activity

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Michał Poniatowski

Analiza art. 196 Kodeksu karnego z perspektywy 15 lat jego obowiązywania

Article 196 of the Polish Criminal Code in the Light of 15 Years of its Validity

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Marek Smarzewski

O społecznej szkodliwości czynu w polskim prawie karnym

Social Harmfulness of an Act under Polish Criminal Law

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Helena Szewczyk

Pracownicy i pracodawcy jako twórcy rozwiązań prawnych. Zarys problematyki

Employees and Employers as Creators of Legal Solutions. An Outline

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Prawo kanoniczne

 

Marta Greszata-Telusiewicz

Kogo sędzia może wezwać w procesie kanonicznym?
Who Can be Summoned in a Canonical Trial?

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Krzysztof Oskar Pokorski

Pars absens w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa. Analiza norm kodeksowych i Instrukcji procesowej Dignitas connubii

Pars Absens in the Canonical Marriage Process. Analysis of Code of Canon Law and the Instruction Dignitas Connubii

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Patrycja Kwiecień

Wpływ błędu na ważność zgody małżeńskiej

Error and its Impact on the Validity of Matrimonial Consent

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Administracja

 

Karol Dąbrowski

O statusie samorządu gospodarczego i zawodowego w Polsce - polemicznie

On the Status of Economic and Professional Self-Government in Poland a Polemic

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Barbara Krupa

Zasady odpowiedzialności za szkodę w środowisku - aspekty administracyjnoprawne

Environmental Responsibility in the Context of Administrative Law

 

» Pełny tekst (PDF)

 

RECENZJE

 

Prawo ochrony różnorodności biologicznej, red. Marek Górski, Joanna Miłkowska-Rębowska, Warszawa: Wolters Kluwer 2013, ss. 234 (Anna Haładyj)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

SPRAWOZDANIA

 

Lech Buczek, Sprawozdanie z seminarium naukowego „The Rule of Law Around the World” połączonego z promocją książki International Prosecutors oraz uroczystością dziesięciolecia istnienia Instytutu na rzecz Państwa Prawa, Lublin, 8 grudnia 2012 roku

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Patrycja Kwiecień, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Kanonistów, Kielce, 5-7 września 2013 roku

 

» Pełny tekst (PDF)

Autor: Anna Słowikowska
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2015, godz. 21:28 - Marek Smarzewski