28 (2018), nr 2

SPIS TREŚCI

Spis treści (PDF)

 


ARTYKUŁY


Prawo

Waldemar Bednaruk, Olga Kisiel

The Protection of Client’s Interests, as Ari­sing from the Right (Requirement) to Rely on Legal Professional Privilege in China, Compared to Polish Solutions – the Development of the System. Part II. A Hi­storical Overview of Polish Solutions from the Fall of the First Republic of Po­land until Modern Times
Ochrona interesów klienta wynikająca z prawa (obowiązku) zachowania tajemnicy adwokackiej w Chinach na tle rozwiązań polskich – narodziny systemu. Część II. Rys historyczny rozwiązań polskich od upadku I Rzeczypospolitej do czasów współczesnych [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.2-1

Anna Fermus-Bobowiec

Instytucje miejskiego kredytu hipotecznego w Kró­le­stwie Polskim jako przyczynek do dyskusji o modelu organizacyjnym kredytu hipotecznego w Polsce

Kingdom as a Contribution to the Discussion on the Organisational Model of Mortgage Loan in Poland [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.2-2

Piotr Krzyżanowski

Zakres ochrony tajemnicy adwokackiej w postępowaniu karnym – zagadnienia wybrane

The Scope of the Protection of Legal Privilege in Criminal Proceeding – Selected Issues [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.2-3

Łukasz Kuśmierz

Kryzys skarbowości na przykładzie Polski w XVII wieku

Crisis of the Treasury by the Example of Poland in the 17th Century [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.2-4

Jakub Pokoj

Organizacja oddziałów Narodowego Banku Polskiego po II wojnie światowej na tzw. „Ziemiach Odzyskanych” na przykładzie Oddziału NBP w Raciborzu w latach 1945-1947

Organization of Branches of National Bank of Poland in the So-Called “Recovered Territories” on Example of NBP’S Branch in Racibórz Bet­ween 1945 and 1947 [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.2-5

Piotr Pomianowski

Opłaty w sprawach cywilnych w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim (do 1876 roku)

The Judicial Costs in Civil Cases in the Duchy of Warsaw and the Congress Kingdom of Poland (Until 1876) [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.2-6

Viktoria Serzhanova

Sądownictwo Najwyższe w państwach nordyckich. Zarys problematyki

The Systems of the Supreme Courts in the Nordic States. The Outline of the Problem [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.2-7

Prawo kanoniczne

Paweł Lewandowski

Realizacja prawa duchownych do godziwego utrzymania przy okazji wizyty duszpasterskiej według polskiego ustawodawstwa party­ku­larnego

Implementation of the Clergy’s Right to Decent Sup­port on the Occasion of a Pastoral Visit According to Polish Particular Le­gislation [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.2-8

Administracja

Sławomir Zwolak

Wolność budowlana a obowiązki utrzymania obiektów bu­dowlanych

Freedom Construction and Obligations Maintenance of Building Objects [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.2-9

 


GLOSY


Grzegorz Wolak

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 16 paź­dzier­nika 2014 roku, sygn. akt III CSK 301/13

Gloss to the Decision of the Supreme Court of 16 October 2014, III CSK 301/13 [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.2-10

 


RECENZJE


Paweł Nowik, Pojęcie równowagi prawnej w zbiorowym prawie pracy, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016 (Daria Mikos)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.2-11

 


SPRAWOZDANIA


Anna Słowikowska, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziecko w rodzi­nie dawniej i dziś”, Chełm, 14 marca 2018 roku

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.2-12

Autor: Anna Słowikowska
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2018, godz. 14:59 - Marek Smarzewski