28 (2018), nr 3

SPIS TREŚCI

Spis treści (PDF)

 


ARTYKUŁY


Prawo

Waldemar Bednaruk, Olga Kisiel

The Protection of Client’s Interests, as Ari­sing from the Right (Requirement) to Rely on Legal Professional Privilege in China, Compared to Polish Solutions – the Development of the System. Part III. The Chinese Model of Mutual Relations between the Attorney and the Client until 1949
Ochrona interesów klienta wynikająca z prawa (obowiązku) zachowania tajemnicy adwokackiej w Chinach na tle rozwiązań polskich – narodziny systemu. Część III. Kształtowanie się chińskiego modelu wzajemnych relacji adwokat-klient do 1949 roku [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.3-1

Remigiusz Chęciński, Michał Przychodzki

Wprowadzenie do polskiej praktyki ustrojowej koncepcji niezależnego banku centralnego na tle doświadczeń europejskich

Implementation of Concept of Independent Central Bank in Law Systems [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.3-2

Judyta Dworas-Kulik

Rzeczowe zabezpieczenie wierzytelności morskich w międzywojennej Polsce

Physical Collateral for Maritime Claims in the Interwar Poland [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.3-3

Marzena Dyjakowska

„... cum statuti tanta sit auctoritas, ut eius praeceptione omnia nobis conserventur”. Wokół publikacji Wioletty Pawlikowskiej-Butterwick i Liudasa Jovaišy Vilniaus ir Žemaičių kapitulų Statutai

„... cum statuti tanta sit auctoritas, ut eius praeceptione omnia nobis conserventur”. Some Remarks on Publication by Wioletta Pawlikowska-Butterwick and Liudas Jovaiša Vilniaus ir Žemaičių kapitulų Statutai [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.3-4

Eliza Komierzyńska-Orlińska

Geneza Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej i jej działalność na ziemiach polskich

The Origin of the Polish National Loan Fund and Its Activity on the Polish Lands [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.3-5

Ewa Kruk

Postępowanie nakazowe jako wyraz dopuszczalnych uproszczeń niektórych instytucji procesowych

Order/writ Proceedings as an Expression of Acceptable Simplification of Some Procedural Institutions [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.3-6

Krzysztof Łopuszyński

Idea bankowości centralnej w ostatnich latach I Rzeczypospolitej

The Idea of ​​Central Banking in Recent Years of the Polish-Lithuanian Commonwealth [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.3-7

Piotr K. Sowiński

Znaczenie wskazania kwalifikacji prawnej czynu oraz jej zmiany w toku postępowania karnego dla realizacji przez oskarżonego prawa do obrony

Importance of Specifying the Legal Classification of an Offence and Change of the Classification During Criminal Proceedings for the Defendant’s Right of Defence [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.3-8

Adam Zarzycki

Tendencje zmian regulacji pojęcia niewypłacalności w polskim prawie upadłościowym

Tenedencies of the Prewar Bakruptcy Regulations Changes in the Polish Bankruptcy Law [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.3-9

Radosław Zych

Historycznoprawne aspekty działalności Oddziału Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej w Bydgoszczy

The Historical and Legal Aspects of Operation the Department of Polish National Loan Found in Bydgoszcz [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.3-10

Prawo kanoniczne

Ginter Dzierżon

Zakresy sprawowania władzy rządzenia w kanonicznym porządku prawnym (kan. 130 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku)

The Scope of Authority of the Power of Governance in the Canonical Legal Order (Can. 130 1983 Code of Canon Law) [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.3-11

Lidia Fiejdasz-Buczek

Pojęcie relikwii oraz kanoniczne rozpoznanie, przeniesienie i konserwacja doczesnych szczątek sług Bożych według instrukcji Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych z 8 grudnia 2017 roku

The Concept of Relics and Canonical Recognition, Transfer and Preservation of the Mortal Remains of Servant of God According to the Instruction of the Congregation for the Causes of Saints on December 8, 2017 [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.3-12

Paweł Kaleta

Wymagania prawne dotyczące pobożnych rozporządzeń woli według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Legal Requirements Relating to Pious Dispositions According to the 1983 Code of Canon Law [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.3-13

Autor: Anna Słowikowska
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2019, godz. 13:36 - Marek Smarzewski