30 (2020), nr 4

SPIS TREŚCI

Spis treści (PDF)

 


ARTYKUŁY


Prawo

Damian Bara

Procedura postępowania polubownego w Warunkach Kontraktowych FIDIC
The Conciliatory Procedure in the Fidic Conditions of Contract

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20304-1

Magdalena Kisała

Kryterium szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem samorządowym

The Criterion of Special Diligence in Managing Local Government

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20304-2

Piotr Konik

Umowne wyłączenie i ograniczenie wierzycielskiego obowiązku współdziałania przy wykonywaniu zobowiązania

Contractual Exclusion and Limitation of the Creditor's Obligation to Cooperate in Performing the Obligation

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20304-3

Emil Kruk

Development of the Polish Legal Regulations on Homeless Animals

Rozwój polskich regulacji prawnych dotyczących zwierząt bezdomnych

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20304-4

Józef Krukowski

Zasada poszanowania niezależności i autonomii państwa i Kościoła katolickiego oraz współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego. Geneza i znaczenie art. 1 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Polską 1993-1998

The Principle of Respect for Independence and Autonomy of the State and the Catholic Church and of Cooperation for Both the Individual and Common Good. The Genesis and Significance of Article 1 of the Concordat of 1993-1998 Between the Holy See and Poland

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20304-5

Anna Rogacka-Łukasik

Act of Succession Management of a Natural Person: As an Example of a Legal Regulation Modifying the System of Private and Public Law

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej jako przykład regulacji prawnej zmieniającej system prawa prywatnego i publicznego

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20304-6

Patrycja Sołtysiak

Organizacja skutecznej w działaniu instytucji publicznej na przykładzie Rzecznika Praw Dziecka

Organization of an Effective Public Institution on the Example of the Ombudsman for Children

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20304-7

Jacek Srokosz

Meritocratic Justification in Rulemaking and its Criticism Based on the Example of American Regulatory Agencies

Uzasadnienie merytokratyczne w prawotwórstwie i jego krytyka na przykładzie działalności amerykańskich agencji rządowych

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20304-8

Marcin Szewczak

Prawne podstawy funkcjonowania systemu zarządzania Compliance w sektorze publicznym

Legal Basis for the Functioning of the Compliance Management System in the Public Sector

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20304-9

Patryk Gacka

Klauzula norymberska siedemdziesiąt lat później

The Nuremberg Clause Seventy Years Later

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20304-10

Prawo kanoniczne

Grzegorz Leszczyński

Depresive Disorders as a Cause for Consensual Inability to Contract a Marriage

Zaburzenia depresyjne jako przyczyna niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20304-11

Stanisław Biały

Normatywne aspekty w konstytucji apostolskiej papieża Franciszka Veritatis  gaudium o uniwersytetach i wydziałach kościelnych

Normative Aspects in the Apostolic Constitution of Pope Francis: Varitatis Gaudium on Universities and Church Faculties

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20304-12

Wojciech Ciołek

Duszpasterskie zadania powierzone parafianom zakonnym przez bydgoskiego biskupa diecezjalnego

The Pastoral Tasks Entrusted to Religious Parishes by the Bishop of the Bydgoszcz Diocese

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20304-13

Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2021, godz. 18:24 - Marek Smarzewski