31 (2021), nr 1

SPIS TREŚCI

Spis treści (PDF)

 


ARTYKUŁY


Prawo

Wioleta Baranowska-Zając

Komisja skarg, wniosków i petycji. Udział mieszkańców w debacie nad raportem o stanie jednostki samorządu terytorialnego oraz ich inicjatywa uchwałodawcza
The Commission on Complaints, Applications and Petitions. Participation of Inhabitants in the Debate on the Report of the Local Self-Government Status and Their Legislative Initiative

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp21311-1

Paweł Gacek

Zwolnienie ze służby w Policji na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy o Policji w związku z nabyciem przez funkcjonariusza prawa do emerytury

Dismissal from Service in the Police under Art. 41 Section 2 Point 4 of the Act on the Police in Relation to the Acquisition of Pension the Rights

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp21311-2

Zuzanna Gądzik

Prawnokarna ocena testowania produktów kosmetycznych na zwierzętach

Criminal Law Aspects of Testing Cosmetic Products on Animals

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp21311-3

Jakub Kosowski

Zwrot kosztów podróży przysługujący świadkowi w trybie art. 618a k.p.k. w kontekście stanu epidemii SARS-CoV-2

Reimbursement of Travel Expenses Due to a Witness under Art. 618 a of the Code of Criminal Procedure in the Context of the SARS-CoV-2 Epidemic

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp21311-4

Emil Kruk

Procedural Powers of Social Organizations in Animal Protection Matters

Kompetencje procesowe organizacji społecznych w sprawach dotyczących ochrony zwierząt

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp21311-5

Karol Ryszkowski

Rys historyczny klauzuli porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim do okresu PRL włącznie

Historical Outline of the Public Policy Clause in the Commercial Arbitration in Polish Law up to the PRL Period

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp21311-6

Tomasz Sienkiewicz

Prawo człowieka chorego psychicznie do obrony w postępowaniu w sprawach o wykroczenia a próba wprowadzenia zasady domniemania winy

The Right of a Mentally Ill Person to Defend Himself in Petty Offence Proceedings and an Attempt to Introduce the Presumption of Guilt Principle

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp21311-7

Prawo kanoniczne

Wojciech Góralski

Error qualitatis (kan. 1097 § 2 KPK) w orzecznictwie Roty Rzymskiej

Error qualitatis (Can. 1097 § 2 CIC) in the Jurisprudence of the Roman Rota

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp21311-8

Tomasz Jakubiak

Full Communion with the Catholic Church and the Validity of Taking on the Munus of Sponsor

Pełna komunia z Kościołem katolickim a ważność przyjęcia munus chrzestnego

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp21311-9

Paweł Kaleta

Uprawnienia konferencji biskupów do ustanowienia aktów nadzwyczajnego zarządzania

The Competence of the Conference of Bishops to Define Acts of Extraordinary Administration

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp21311-10

 


SPRAWOZDANIA


Wojciech Szczepan Staszewski, Spotkanie Młodych Naukowców Polskiej Grupy Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA), 8 grudnia 2020 r.

Meeting of the Young Scientists of the International Law Association, Polish Branch, of 8 December 2020

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp21311-11

Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2021, godz. 19:07 - Marek Smarzewski