Komunikat Prorektora ds. nauki i kształcenia - Nabór wniosków na dofinansowanie kosztów wydania publikacji naukowych

Szanowni Państwo,
zapraszamy do składania wniosków na dofinansowanie wydania gotowych prac naukowych (monografie, artykuły, czasopisma naukowe) ze środków będących w dyspozycji Prorektora ds. nauki i kształcenia. Wnioski można pobrać ze strony Działu Krajowych Projektów Naukowych i Działalności Statutowej. W załączeniu pełna treść komunikatu. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią i do aplikowania.

 

Nabór wniosków na dofinansowanie kosztów wydania publikacji naukowych

 

Formularz wniosku wydawniczego - wersja do edycji

Przyjmujemy wyłącznie wnioski  wypełnione KOMPUTEROWO!

 

Klauzula informacyjna

 

 

Szanowni Państwo,
z dniem 12 lipca 2019 wstrzymujemy przyjmowanie wniosków z rezerwy Prorektora na dofinansowanie kosztów wydania publikacji naukowych z powodu wyczerpania się puli środków.

2019-04-04

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższegodla wybitnych młodych naukowców w 2019 r.

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r.

 
 

Od 2 maja do 31 maja 2019 r. można już składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

 

Młody naukowiec, czyli kto?

Zgodnie z definicją wprowadzoną w Konstytucji dla Nauki (art. 360) młody naukowiec to osoba prowadząca działalność naukową, która jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora, ale od jego uzyskania nie upłynęło 7 lat i jest zatrudniona w uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym, międzynarodowym instytucie naukowym działającym w Polsce, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Kto może złożyć wniosek?

O przyznanie stypendium może wnioskować rektor, dyrektor instytutu PAN, instytutu badawczego lub instytutu międzynarodowego, w których prowadzona jest szkoła doktorska, w której młody naukowiec jest doktorantem lub osoba kierująca podmiotem zatrudniającym młodego naukowca.

Wysokość stypendium

Stypendium przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 5390 zł miesięcznie.

 

Szczególowe informacje

2019-05-09

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ NAUKOWYCH

logo_kpnids-_duze_1

 

 

 Zapraszamy do zapoznania się z wykazem

najważniejszych krajowych instytucji grantodawczych

i skróconym opisem warunków udziału w wybranych konkursach przygotowanym

przez Dział Krajowych Projektów Naukowych i Działalności Statutowej.

 

 

 

broszura_wykaz_najwazniejszych_instytucji

2018-03-26

PROJEKTY NCN – DANE WNIOSKODAWCY

PROJEKTY NCN – DANE WNIOSKODAWCY

  1. Status wnioskodawcy

- osoba fizyczna – gdy z wnioskiem występuję osoba, która nie jest zatrudniona na Uniwersytecie

- jednostka naukowa –  gdy z wnioskiem występuję osoba, zatrudniona na Uniwersytecie

 

  1. Wnioskodawca (poziom 1):

- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

- Elektroniczna skrzynka podawcza ESP (ePUAP): /KUL/kuldbn

- Podział ze względu na podmiot sprawujący nadzór - A1. Uczelnia

- Podział ze względu na podmiot sprawujący nadzór - Uczelnia nadzorowana przez MNiSW

- Podział ze względu na profil działalności: - AUU - uniwersytet (w rozumieniu art. 3.1)

- Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? – TAK

- Czy podmiot pozostaje pod zarządem komisarycznym lub znajduje się w toku likwidacji bądź postępowania upadłościowego?  - NIE

- Czy finansowanie projektu będzie stanowić pomoc publiczną? – NIE

 

- NIP 712 016 10 05

- KRS – nie dotyczy

- numer rachunku bankowego (dla Miniatury) 35 1240 5497 1111 0010 6154 0241  

 

  1. Kierownik jednostki

- dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL

 

  1. Wnioskodawca (poziom 2):

- Dane Wydziału

 

- Czy podmiot otrzymuje subwencję na prowadzenie działalności naukowej? TAK

          

2018-11-29

Granty w konkursach OPUS i PRELUDIUM

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejne konkursy na finansowanie projektów badawczych. W konkursie OPUS 16 dofinansowanie otrzymał dr hab. Piotr Kopiec (Wydział Teologii), który realizował będzie projekt Weber odwrócony. Protestancka krytyka kapitalizmu oraz dr hab. Grzegorz Zasuwa (Wydział Nauk Społecznych) na projekt Społeczna nieodpowiedzialność a reputacja przedsiębiorstwa.

 

 

W konkursie PRELUDIUM 15, w którym o fundusze na badania mogły ubiegać się osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora, dofinansowanie otrzymał projekt mgr. Marcina Garbowskiego (Wydział Filozofii) Transhumanizm - geneza, koncepcje, ograniczenia."

2019-07-12

Aktualne konkursy Narodowego Centrum Nauki

Aktualne konkursy Narodowego Centrum Nauki

 

 

Planowany harmonogram konkursów w 2019 roku

 

 

 

Rodzaj konkursu 2019
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)

OPUS 17

PRELUDIUM 17

15 marca 17 czerwca grudzień 2019 r.
MOZART 15 marca nabór ciągły, wyniki konkursu ogłaszane na bieżąco, począwszy od grudnia 2019 r.

SONATA BIS 9

MAESTRO 11

UWERTURA 4

GRIEG*

17 czerwca 17 września marzec 2020 r.

IDELAB*

17 czerwca 17 września

styczeń 2020 r.

ALPHORN 1 lipca 1 października kwiecień 2020 r.

OPUS 18

PRELUDIUM 18

SONATA 15

DAINA 2

16 września 16 grudnia

czerwiec 2020 r.

SONATINA 4

ETIUDA 8

POLS*

16 grudnia 16 marca 2020 r. wrzesień 2020 r.

MINIATURA 3

nabór ciągły, od 1 kwietnia do 30 września 2019 r.

 

 

 

 

2018-02-23

Laureaci NPRH

Z przyjemnością informujemy, że pracownicy Uniwersytetu dr hab. Wojciech Kruszewski i dr hab. Miłosz Aleksandrowicz zostali lauretami konkursów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

 

W module Dziedzictwo Narodowe dr hab. Wojciech Kruszewski będzie realizował projekt pt. „Archiwum Filomatów - edycja cyfrowa”, kwota przyznana na realizację projektu to 1 123 378 zł.

 

W module Uniwersalia 2.2 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz będzie realizował projekt pt. „Polskojęzyczna edycja krytyczna III i IV księgi „Traktatu o harmonii” („Traité de l’harmonie”, Paris 1722) Jeana Philippe’a Rameau”, kwota przyznana na realizację projektu to 139 956 zł.

 

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-10-31

Granty w konkursie Miniatura

Z  przyjemnością informujemy, że pracownicy Uniwersytetu otrzymali granty w konkursie NCN na dofinansowanie pojedynczych działań naukowych - MINIATURA 2.

 

dr Dawid Rajmund Soszyński, Witalność wiejskich przestrzeni nadrzecznych. Analiza form i sposobów zagospodarowania trzech rzek nizinnych.

 

Dr Wiktor Razmus będzie realizował działanie naukowe Walidacja skali do pomiaru zaangażowania w markę - badania pilotażowe ”.

 

Dr Andrzej Szabaciuk będzie realizował działanie naukowe „Polityka migracyjna Federacji Rosyjskiej wobec kryzysu demograficzngo - wyjazd badawczy 

Dr Małgorzata Łysiak będzie realizowała działanie naukowe „Dialogowe aspekty Ja w podejściu poznawczo-behawioralnym. Wyjazd konferencyjny. ”

 

Dr Paweł Stróżak będzie realizował działanie naukowe „Wpływ percepcyjnej płynności na powstawanie fałszywych wspomnień. Badania wstępne. ”

 

Dr Anna Głowa będzie realizować działanie naukowe Proweniencja późnoantycznych tkanin z Egiptu w zbiorach polskich”.

 

Dr Anna Pytlak będzie realizować działanie naukowe „Analiza społeczności mikroorganizmów występujących w utworach nadkładowych kopalni węgla brunatnego w ujęciu metagenomicznym i biomarkerów lipidowych - badania wstępne”

 

 

Dwóch naukowców z KUL ks. dr Adam Kubiś i dr Paweł Panas otrzymało na dofinansowanie pojedynczych działań naukowych - MINIATURA 2. W obu przypadkach dofinansowanie dotyczy kwerend naukowych.

 

dr Ilona Sadok otrzymała dofinasowanie na realizacje działania naukowego  "Ocena możliwości zastosowania woltamperometrii w analizie metabolitów tryptofanu (kinurenin)"

 

 

 

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-09-18

Grant MNiSW w konkursie Dziedzictwo Narodowe

Z przyjemnością informujemy, że projekt "Krytyczna edycja źródłowa III i IV tomu Dziennika czynności naczelnego wodza gen. Władysława Sikorskiego 1939-1943 przygotowany pod kierownictwem dr. hab. Jarosława Rabińskiego otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie Dziedzictwo Narodowe z roku 2017.
 
Serdecznie gratulujemy!
2018-03-21

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkursy SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 i HARMONIA

 

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkurs Harmonia 9, w którym o dofinansowanie mogły ubiegać się projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej  i niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. Miło nam poinformować, że dofinansowanie uzyskały granty naukowo-badawcze przygotowane na KUL.

 

W konkursie złożono 202 wnioski, dofinansowanie otrzymały 53 projekty. Wśród nich znalazły się:

Serdecznie gratulujemy!

2018-02-23