Aktualności

Program Horyzont Europa – harmonogram otwartych i zapowiedzianych konkursów


Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z terminarzem konkursów w ramach programu Horyzont Europa.
. Osoby zainteresowane składaniem projektów w roli lidera oraz członka konsorcjum zapraszamy do kontaktu z naszym biurem. Osobą dedykowaną do współpracy przy przygotowywaniu wniosków jest dr Urszula Czyżewska tel. 814454175, email: urszula.czyzewska@kul.pl.

 

 

2023-01-03

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe on-line dotyczące konkursu OPUS NCN

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym on-line dotyczącym aplikowania o granty w konkursie OPUS Narodowego Centrum Nauki.
Szkolenie odbędzie się dnia 16 listopada 2022 r. w godz 13.00-14.00 na platformie Teams, poniżej link umożliwiający dołączenie do szkolenia:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTcyZDBiOTQtOTMwNS00ZTZhLWJmNmQtZDlmZGQzMjEzNTUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435%22%2c%22Oid%22%3a%22a011d8d4-f950-40d8-91b0-8676116b3797%22%7d

drugą opcją dołączenia jest identyfikatora spotkania:
Identyfikator spotkania: 347 306 712 282
Kod dostępu: MmJWMX

Serdecznie zapraszamy

2022-11-15

Fundusz Publikacyjny dla Doktorantów na lata 2022-2023

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informuję, że od 21 kwietnia 2022 r zostaje otwarty konkurs na dofinansowanie wydania publikacji dla doktorantów. Fundusz publikacyjny został utworzony ze środków subwencji przeznaczonej na cele naukowe. Kwota przeznaczona na konkurs na rok 2022-2023 wynosi 100 000 zł. Procedurę naboru i oceny reguluje Zarządzenie Prorektora ds. nauki i kadr ROP-0102-3/22 z dnia 19.04.2022.

 

Prosimy o zapoznanie się z warunkami konkursu. Rozpatrywane będą wnioski kompletne dotyczące wydania monografii (z wykazu wydawnictw MEiN) lub opublikowania artykułu indeksowanego w Bazie Scopus zawierające wszystkie wymagane w Regulaminie załączniki.

Wnioski należy składać na formularzu będącym załącznikiem do Regulaminu do pok. CTW 22 , tel. (081) 445 41 07- w wersji papierowej oraz elektronicznej (skan w postaci PDF). Osoba do kontaktu jest mgr Beata Gulińska

Wersja edytowalna formularza dostępna jest również na stronie Działu Projektów Naukowych.

 

 

 

REGULAMIN 

 

WNIOSEK 

2022-04-21

Zarządzenie Rektora KUL dotyczące zakazu wyjazdów służbowych na tereny: Rosji, Białorusi i Ukrainy

Szanowni Państwo,
w załączeniu Zarządzenie Rektora dotyczące wstrzymania wyjazdów służbowych na tereny objęte konfliktem zbrojnym (Ukraina, Rosja, Białoruś).
Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią zarządzenia. 

ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-38/22

2022-03-14

Granty na tłumaczenia/korekty językowe (monografii lub wniosków grantowych) - otwarcie naboru wniosków w roku 2022

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z warunkami konkursu oraz do aplikowania na granty na tłumaczenie lub korektę językową monografii planowanych do wydania w wydawnictwach II poziomu listy MEiN lub wniosków grantowych składanych na konkursy międzynarodowe lub do NCN.

 

Konkurs ma charakter ciągły do 30 listopada 2022 r., przyjmowane i rozstrzygane będą wnioski  do wyczerpania się puli środków przeznaczonych na ten cel. O wyczerpaniu się puli środków będziemy informować w Aktualnościach.

 

Dostępne środki na konkurs wynoszą 150 tys zł.

 

REGULAMIN

Zarządzenie ROP-0102-4/23

 

FORMULARZ WNIOSKU GRANTOWEGO

 

 

 

Wnioski spełniające kryteria o i przygotowane na formularzu określonym w regulaminie należy składać do Działu Projektów Naukowych KUL pokój CTW 22.

Osobą odpowiedzialną za konkurs jest Pani Barbara Lendzion-Tokarska tel. 81 4454367, email: barbara.lendzion-tokarska@kul.pl

2022-01-26

Fundusz Publikacyjny - otwarcie naboru wniosków w roku 2022

 

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że od 26 stycznia 2022 r zostaje otwarty konkurs na dofinansowanie wydania w roku 2022 gotowych publikacji (monografii i artykułów naukowych). Fundusz publikacyjny został utworzony ze środków subwencji przeznaczonej na cele naukowe. Kwota przeznaczona na konkurs w roku 2022 wynosi 600 000 zł. Procedurę naboru i oceny reguluje Zarządzenie Prorektora ds. nauki i kadr ROP-0102-2/22 z dnia 20.01.2022.

 

Prosimy o zapoznanie się z warunkami konkursu ( są zmiany w stosunku do roku ubiegłego). W załączeniu Regulamin Funduszu Publikacyjnego. Wnioski należy składać na formularzu będącym załącznikiem do Regulaminu.

 

 

W przypadku planowania wydania monografii w wydawnictwie z II poziomu listy MEiN wstępną kalkulację wydawniczą pozyskuje autor we współpracy z  pracownikiem Działu Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw. tel. (81) 445 43 94, Osoba do kontaktu - mgr  Agnieszka Matwis.

 

Kompletne wnioski (przypadku monografii z kalkulacją i deklaracją wydawnictwa publikującego monografie naukowe dokumentująca możliwość wydania w roku 2022 lub w przypadku artykułu uwierzytelnioną kwotą opłaty za opublikowanie  i wydruk z systemu zgłoszeniowego lub wydruk automatycznej wiadomości email o złożeniu artykułu do czasopisma) należy składać w pokoju CTW-22 u tel. (081) 445 41 07. Osoba do kontaktu mgr Beata Gulińska.

 

REGULAMIN

 

FORMULARZ WNIOSKU GRANTOWEGO 

 

 

2022-01-26

Granty z komponentem międzynarodowym - nabór wniosków

Szanowni Państwo,
zapraszamy wszystkich pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych do składania wniosków do ogólnouniwersyteckiego wewnętrznego konkursu grantowego na dofinansowanie projektów z komponentem międzynarodowym - zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie dołączonym do niniejszej aktualności. Regulamin dostępny jest również na stronie Działu Projektów Naukowych. Konkurs organizowany jest ze środków subwencji na cele naukowe.

 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 35 000 zł
Okres realizacji grantów - do 24 miesięcy.
Wnioski o realizację projektu należy wypełnić komputerowo w języku polskim na formularzach zgodnie z wzorem określonym w Regulaminie.
Edytowalna wersja wniosku grantowego dostępna na stronie DPN.
Termin składania wniosków upływa 3 czerwca 2022 r. (godz. 15.30)

Wnioski należy składać w Dziale Projektów Naukowych KUL, Lublin, Al. Racławickie 14, Budynek Centrum Transferu Wiedzy, pok. 10 tel. (081) 445 41 75 lub w formie podpisanego skanu na adres urszula.czyzewska@kul.pl.

Osoba do kontaktu dr Urszula Czyżewska.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

FORMULARZ WNIOSKU GRANTOWEGO

 

 

2022-01-26

Harmonogram konkursów NCN na 2022 r.

Narodowe Centrum Nauki podało wstępny harmonogram naboru wniosków, który będzie obowiązywał w 2022 r. Bez zmian pozostały terminy i częstotliwość naboru wniosków w najpopularniejszym konkursie Opus. Również nabór wniosków w konkursach Sonata i Preludium prowadzony będzie tak samo, jak w poprzednich latach, czyli raz do roku. Nowością jest otwarcie konkursu Miniatura 6 już 1 lutego 2022 r..

Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram naboru wniosków.

 

2021-12-17


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona