Aktualności

Fundusz Publikacyjny dla Doktorantów na lata 2022-223

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informuję, że od 21 kwietnia 2022 r zostaje otwarty konkurs na dofinansowanie wydania publikacji dla doktorantów. Fundusz publikacyjny został utworzony ze środków subwencji przeznaczonej na cele naukowe. Kwota przeznaczona na konkurs na rok 2022-2023 wynosi 100 000 zł. Procedurę naboru i oceny reguluje Zarządzenie Prorektora ds. nauki i kadr ROP-0102-3/22 z dnia 19.04.2022.

 

Prosimy o zapoznanie się z warunkami konkursu. Rozpatrywane będą wnioski kompletne dotyczące wydania monografii (z wykazu wydawnictw MEiN) lub opublikowania artykułu indeksowanego w Bazie Scopus zawierające wszystkie wymagane w Regulaminie załączniki.

Wnioski należy składać na formularzu będącym załącznikiem do Regulaminu do pok. CTW 22 , tel. (081) 445 41 07- w wersji papierowej oraz elektronicznej (skan w postaci PDF). Osoba do kontaktu jest mgr Beata Gulińska

Wersja edytowalna formularza dostępna jest również na stronie Działu Projektów Naukowych.

 

 

 

REGULAMIN 

 

WNIOSEK 

2022-04-21

Zarządzenie Rektora KUL dotyczące zakazu wyjazdów służbowych na tereny: Rosji, Białorusi i Ukrainy

Szanowni Państwo,
w załączeniu Zarządzenie Rektora dotyczące wstrzymania wyjazdów służbowych na tereny objęte konfliktem zbrojnym (Ukraina, Rosja, Białoruś).
Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią zarządzenia. 

ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-38/22

2022-03-14

Granty na tłumaczenia/korekty językowe (monografii lub wniosków grantowych) - otwarcie naboru wniosków w roku 2022

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z warunkami konkursu oraz do aplikowania na granty na tłumaczenie lub korektę językową monografii planowanych do wydania w wydawnictwach II poziomu listy MEiN lub wniosków grantowych składanych na konkursy międzynarodowe lub do NCN.

 

Konkurs ma charakter ciągły do 30 listopada 2022 r., przyjmowane i rozstrzygane będą wnioski  do wyczerpania się puli środków przeznaczonych na ten cel. O wyczerpaniu się puli środków będziemy informować w Aktualnościach.

 

Dostępne środki na konkurs wynoszą 150 tys zł.

 

REGULAMIN

 

FORMULARZ WNIOSKU GRANTOWEGO

 

Wnioski spełniające kryteria o i przygotowane na formularzu określonym w regulaminie należy składać do Działu Projektów Naukowych KUL pokój CTW 22.

Osobą odpowiedzialną za konkurs jest Pani Barbara Lendzion-Tokarska tel. 81 4454367, email: barbara.lendzion-tokarska@kul.pl

2022-01-26

Fundusz Publikacyjny - otwarcie naboru wniosków w roku 2022

 

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że od 26 stycznia 2022 r zostaje otwarty konkurs na dofinansowanie wydania w roku 2022 gotowych publikacji (monografii i artykułów naukowych). Fundusz publikacyjny został utworzony ze środków subwencji przeznaczonej na cele naukowe. Kwota przeznaczona na konkurs w roku 2022 wynosi 600 000 zł. Procedurę naboru i oceny reguluje Zarządzenie Prorektora ds. nauki i kadr ROP-0102-2/22 z dnia 20.01.2022.

 

Prosimy o zapoznanie się z warunkami konkursu ( są zmiany w stosunku do roku ubiegłego). W załączeniu Regulamin Funduszu Publikacyjnego. Wnioski należy składać na formularzu będącym załącznikiem do Regulaminu.

 

 

W przypadku planowania wydania monografii w wydawnictwie z II poziomu listy MEiN wstępną kalkulację wydawniczą pozyskuje autor we współpracy z  pracownikiem Działu Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw. tel. (81) 445 43 94, Osoba do kontaktu - mgr  Agnieszka Matwis.

 

Kompletne wnioski (przypadku monografii z kalkulacją i deklaracją wydawnictwa publikującego monografie naukowe dokumentująca możliwość wydania w roku 2022 lub w przypadku artykułu uwierzytelnioną kwotą opłaty za opublikowanie  i wydruk z systemu zgłoszeniowego lub wydruk automatycznej wiadomości email o złożeniu artykułu do czasopisma) należy składać w pokoju CTW-22 u tel. (081) 445 41 07. Osoba do kontaktu mgr Beata Gulińska.

 

REGULAMIN

 

FORMULARZ WNIOSKU GRANTOWEGO 

 

 

2022-01-26

Granty z komponentem międzynarodowym - nabór wniosków

Szanowni Państwo,
zapraszamy wszystkich pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych do składania wniosków do ogólnouniwersyteckiego wewnętrznego konkursu grantowego na dofinansowanie projektów z komponentem międzynarodowym - zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie dołączonym do niniejszej aktualności. Regulamin dostępny jest również na stronie Działu Projektów Naukowych. Konkurs organizowany jest ze środków subwencji na cele naukowe.

 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 35 000 zł
Okres realizacji grantów - do 24 miesięcy.
Wnioski o realizację projektu należy wypełnić komputerowo w języku polskim na formularzach zgodnie z wzorem określonym w Regulaminie.
Edytowalna wersja wniosku grantowego dostępna na stronie DPN.
Termin składania wniosków upływa 3 czerwca 2022 r. (godz. 15.30)

Wnioski należy składać w Dziale Projektów Naukowych KUL, Lublin, Al. Racławickie 14, Budynek Centrum Transferu Wiedzy, pok. 10 tel. (081) 445 41 75 lub w formie podpisanego skanu na adres urszula.czyzewska@kul.pl.

Osoba do kontaktu dr Urszula Czyżewska.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

FORMULARZ WNIOSKU GRANTOWEGO

 

 

2022-01-26

Harmonogram konkursów NCN na 2022 r.

Narodowe Centrum Nauki podało wstępny harmonogram naboru wniosków, który będzie obowiązywał w 2022 r. Bez zmian pozostały terminy i częstotliwość naboru wniosków w najpopularniejszym konkursie Opus. Również nabór wniosków w konkursach Sonata i Preludium prowadzony będzie tak samo, jak w poprzednich latach, czyli raz do roku. Nowością jest otwarcie konkursu Miniatura 6 już 1 lutego 2022 r..

Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram naboru wniosków.

 

2021-12-17

Nagrody za najlepiej punktowane publikacje naukowe

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem nagród za najlepiej punktowane publikacje naukowe wydane w roku 2021.
Zachęcamy do aplikowania zgodnie z warunkami konkursu. 

 

Regulamin 

 

 

Formularz wniosku 

2021-07-20

KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ NAUKOWYCHWykaz najważniejszych instytucji

i skrócony opis warunków udziału w wybranych konkursach

 

 

 

Materiał przygotowany przez Dział Krajowych Projektów Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2021-03-11

Granty obsługiwane przez Dział Kajowych Projektów Naukowych w roku 2020

GRANTY REALIZOWANE W ROKU 2020

                                            

Lp. Nazwisko i imię Stopień Tytuł projektu Lata realizacji Konkurs
1. Zapała Dariusz dr Badanie wzorców aktywności fal mózgowych podczas kinestetycznych wyobrażeńruchowych z zastosowaniem interfejsów haptycznych i pomiaru EEG 2020-2023 Sonata
2. Mazur Zofia mgr Osiągnięcia w grze na instrumencie jako efekt realizacji celu-rola afektu i intencji implementacyjnej 2020-2021 Etiuda
3. Demchuk Oleh dr hab. Opracowanie fotoaktywowalnych cząsteczek o aktywności przeciwnowotworowej i przeciwgrzybiczej, stanowiących koniugaty metydów chinonów, leków przeciwnowotworowych i nanocząsteczek złota, o potencjale terapeutycznym wobec nowotworów pęcherza moczowego 2020-2023 Opus
4. Gadkowski Andrzej dr Status prawnomiędzynarodowy autonomicznych instytucji impementacyjnych. 2020-2021 Miniatura
5. Mielniczuk Emilia dr Struktura czynnikowa i wstępna walidacja dwóch kwestionariuszy do pomiaru satysfakcji. 2020-2021 Miniatura
6. Poniewozik Małgorzata dr Wpływ czynników fizyczno-chemicznych na mikroarchitekturę loriki Trachelomonas hispida 2020-2021 Miniatura
7. Kazimierczak Waldemar dr Izolacja rozrodcza wśród nicieni z rodzaju Steinernema. 2020-2021 Miniatura
8. Kopiec Piotr dr hab. Weber odwrócony. Protestancka krytyka kapitalizmu 2019-2021 Opus
9. Jarocki Jacek dr Nowy Realizm: zapomniana tradycja filozofii amerykańskiej 2019-2022 Sonatina
10. Wojtysiak Jacek prof. dr hab. Deus Absconditus - Deus Revelatus. Problem poznawczej niedostępności Boga i jego rozwiązania 2019-2022 Opus
11. Garbowski Marcin mgr Transhumanizm - geneza, koncepcje, ograniczenia. 2019-2021 Preludium
12. Wasak Sebastian mgr Analiza porównawcza angielskich i polskich syntetycznych złożeń przymiotnikowych w ujęciu Morfologii Rozproszonej. 2019-2021 Preludium
13. Cudo Andrzej dr Wplyw problematycznego korzystania z gier komputerowych, grania w komputerowe gry akcji i kontekstu związanego z grą na kontrolę poznawczą 2019-2022 Sonatina
14. Mazur Zofia mgr Ćwiczenie gry na instrumencie jako proces realizacji celu: Rola afektu i intencji implementacyjnych. 2019-2022 Preludium
15. Zasuwa Grzegorz dr hab. Społeczna nieodpowiedzialność a reputacja przedsiębiorstw 2019-2022 Opus
16. Biały Aneta dr Prawo własności ludzkiego ciała i organów - analiza porównawcza 2019-2020 Miniatura
17. Karczewska Anna dr Staż naukowy: Modalności w języku pozycyjnym 2019-2020 Miniatura
18. Szafranek-Nakonieczna Anna dr hab. Analiza metagenomiczna zespołu mikroorganizmów odpowiedzialnych za transformację materii... 2019-2020 Miniatura
19. Soszyński Dawid dr Witalność wiejskich przestrzeni nadrzecznych. Analiza form i sposobów zagospodarowania trzech rzek nizinnych 2019-2020 Miniatura
20. Zadroga Adam dr hab. Normatywne i aksjologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości społecznej w perspektywie katolickiej nauki społecznej 2018-2022 Opus
21. Kaleta Paweł dr hab. Sponsorship działalności charytatywnej Kościoła w Polsce. Aspekty prawne i praktyczne 2018-2020 Opus
22. Andrzejewski Maciej mgr Zasada kontradyktoryjności w prawie kanonicznym - teoria i praktyka 2018-2021 Preludium
23. Kulicki Piotr prof. dr hab. Logika deontyczna na potrzeby samochodów autonomicznych 2018-2022 Harmonia
24. Płotka Witold dr hab. Obecność myśli Kazimierza Twardowskiego we wczesnej fenomenologii w Polsce 2018-2021 Opus
25. Biłgorajski Piotr mgr Eksperymenty myślowe w filozofii: geneza, struktura, funkcje. 2018-2021 Etiuda
26. Błachnio Agata dr hab. Zjawisko wielozadaniowości medialnej: jego determinanty i wpływ na wykonanie zadania" 2018-2021 Opus
27. Przepiórka Aneta dr Natura czy wychowanie? Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania perspektywy czasowej 2018-2022 Opus
28. Ivanova Ana mgr Taksonomia i struktura leksykonu różnic indywidualnych języka litewskiego 2018-2022 Preludium
29. Błachnio Agata dr hab. Perspektywa międzykulturowa uzależnienia od telefonów komórkowych i phubbingu 2018-2022 Harmonia
30. Staniszewska Magdalena dr hab. inż. Udział glikacji i szlaku kinureninowego w modulowaniu środowiska nowotworowego 2018-2022 Opus
31. Goszczyński Tomasz dr Nowe strategie w terapii nowotworów - bionieorganiczne koniugaty cytostatyków i klasterów boru 2017-2021 Sonata
32. Mąkosa Paweł dr hab. Edukaja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Stan aktualny i perspektywy rozwoju. 2017-2020 Opus
33. Jońca Maciej dr hab. Rzymskie prawo karne:instytucje 2017-2022 Opus
34. Kosińska Anna dr hab. Zarządzanie bezpieczeństwem w prawie i polityce azylowej i powrotowej Unii Europejskiej w obliczu kryzysu migracyjnego 2017-2021 Sonata
35. Wąsek-Wiaderek Małgorzata dr hab. Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako instrument przyspiesenia postępowania karnego... 2017-2021 Opus
36. Mirski Robert mgr O spoleczno-kulturowym uwikłaniu potocznych teorii umysłu. Dyskusja o granicach uniwersalności i ... 2017-2020 Preludium
37. Szewczyk Marta mgr Wpływ przewidywalnej częstoći i przewidywalnej kolejności ekspozycji bodźców wzrokowych w wymiarze przestrzennym 2017-2021 Preludium
38. Łaguna Mariola prof. dr hab. Działania prospołeczne i zasoby osobiste: Badania podłużne 2017-2021 Opus
39. Szewczyk Marta mgr Wpływ przewidywanej częstości i kolejności ekspozycji bodźców wzrokowych na orientację uwagi. 2017-2020 Etiuda
40. Wiater Adrian dr hab. Interakcje pomiędzy symbiotycznymi bakteriami nicieni entomopatogenicznych i bakteriami tworzącymi... 2017-2020 Opus
41. Sienkiewicz Tomasz dr hab. Prawne formy działania wojewódzkiego konserwatora zabytków 2016-2021 Opus
42. Kudelska Dorota dr hab. Prawne formy działania wojewódzkiego konserwatora zabytków 2016-2022 Opus
43. Jankowski Tomasz dr Adaptacyjne funkcje koncepcji siebie w ujęciu dynamiczno-strukturalnym 2016-2021 Opus
44. Przepiórka Aneta dr Sposoby myślenia o czasie a radzenie sobie z negatywnym nastrojem w zalezności od poziomu ekstrawersji 2016-2021 Sonata
45. Stępniewska Zofia prof. dr hab. Naturalna i stymulowana aktywność metanogeniczna polskich węgli kopalnych 2016-2020 Opus
46. Golczyk Hieronim dr hab. Udział repetytywnego DNA, w tym elementów ruchomych w ewolucji permanentnej.... 2016-2021 Opus
47. Jarocki Jacek mgr Świadomość, wolna wola, jaźń. Metafizyka Galena Strawsona. 2016-2020 Preludium

 

 

 

 

48. Kuźniar Agnieszka dr Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i planowania pszenicy ozimej 2018-2021 Lider
           
 
 
 
 
49. Nowakowski Michał mgr Świat wartości staropolskich poradników dyplomatycznych w kontekście wczesnonowożytnej (...) 2020-2023 Diamentowy Grant
50. Drawnel Henryk prof. dr hab. Wydanie nieopublikowanej monografii profesora Józefa T. Milika(..) 2020-2021 DN
51. Nowik Paweł dr hab. Idee ku przyszłości. Rozwój myśli polskiej nauki prawa pracy w świetle wyzwań XXI w 2020 DN
52. Grądzka Ilona dr Zmiana konstytucji - międzynarodowa konferencja naukowa 2020-2022 DN
53. Paprocka-Piotrowska Urszula prof. dr hab. Relacje przyczynowo - skutkowe w języku i ich przyswajanie 2020-2021 DN
54. Kot Paweł dr Konferencja Naukowa „Bliżej emocji 8”- 2020-2022 DN
55. Sosnowska Joanna dr Służyć przyszłości człowieka - mediateka naukowa 2020-2022 SON
56. Razmus Wiktor dr Stypendium dla wybltnych młodych naukowców 2020-2023 Stypendium dla wybltnych młodych naukowców
57. Walczak Monika dr hab. Filozofia i teologia w kontekście współczesnych przemian nauki 2019-2022 RID
58. Janocha Witold dr hab. Postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych a legislacja i praktyka pastoralna Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce 2019-2021 Dialog
59. Kras Paweł prof. dr hab. The Beguines of Świdnica and Their Interrogations in 1332 2019-2021 Uniwersalia
60. Skórczewski Dariusz dr hab. Działalność upowszechniająca Naukę Wydziału Nauk Humanistycznych 2019-2020 DUN
61. Francuz Piotr prof. dr hab. Działalność upowszechniająca Naukę Wydziału Nauk Społecznych 2019-2020 DUN
62. Kruszewski Wojech dr hab. Archiwum Filomatów. Edycja cyfrowa 2018-2023 Dziedzictwo narodowe
63. Rabiński Jarosław dr hab. Krytyczna edycja źródłowa III i IV t.Dziennika czynności naczelnego wodza gen.W.Sikorskiego 2018-2023 Dziedzictwo narodowe
64. Aleksandrowicz Miłosz dr hab. Polskojęzyczna edycja krytyczna III i IV księgi "Traktatu o harmonii" J. P. Rameau 2018-2021 Uniwersalia
65. Gapski Henryk prof. dr hab. Atlas Klasztorów w Polsce X-XXI wieku 2017-2022 Dziedzictwo narodowe
66. Gołębiowski Jacek dr hab. Polish Cathedrals 2017-2022 Dziedzictwo narodowe
67. Chlebowska Edyta dr Tłumaczenie na język angielski i publikacja monografii "Norwidianum.Studia o Norwidzie". 2017-2022 Uniwersalia
68. Munnich Maciej dr hab. Teksty ugaryckie - przekład i komentarz 2017-2022 Uniwersalia
69. Kijewska Agnieszka prof. dr hab. Lubelska Szkoła Filozoficzna 2017-2021 Pomniki
70. Chlebowski Piotr dr hab. Anglojęzyczna edycja rocznika "Studia Norwidiana"2016-2020" 2016-2021 Umiędzynarodowienie
71. Skórczewski Dariusz dr hab. Tłumaczenie na język angielski i wydanie książki Dariusza Skórczewskiego "Teoria-literatura-dyskurs. Pejzaż postkolonialny" 2016-2020 Umiędzynarodowienie
72. Kopiec Piotr dr hab. Ekumeniczna nauka społeczna. Systematyka politycznych i społecznych aplikacji dialogów ekumenicznych 2016-2020 Rozwój
73. Łukasz Tischner dr hab. Literatura a religia - wyzwania epoki świeckiej 2016-2020 Rozwój
           
 
 

 
74. Nowacka Dagmara dr Opracowanie podręcznika dla uczniów należących do ukraińskiej mniejszości narodowej.. 2019-2022  
           

 


 
75. Fudali Czyż Agnieszka dr Związek między samokontrolą, depresją oraz samotnością a problematycznym korzystaniem z gier komputerowych: mediująca rola motywacji do grania. Badania porównawcze między kobietami i mężczyznami grającymi w gry komputerowe. 2020-2021  
76. Przepiórka Aneta dr Psychologiczne uwarunkowania cyberprzemocy a problematyczne korzystanie z portali społecznościowych i satysfakcja z rodziny 2020-2021  
77. Błachnio Agata dr hab. Rola pola elektormagnetycznego w związku między uzależnieniem od telefonów komórkowych i funkcjonowaniem emocjonalnym a aktywnością fizyczną 2020-2021  
78. Lelonek-Kuleta Bernadeta dr Wpływ wygranej w grze hazardowej przy współudziale czynników psychoedukacyjnych, na trajektorię zaangażowania 2020-2021  
79. Przepiórka Aneta dr Przekonania o sobie, zachowania zdrowotne a ocena ciała: moderująca rola uzależnienia od Instagrama 2020-2021  
80. Zabielska-Mendyk Emilia dr Zaangażowanie w komputerowe gry akcji a uzależnienie od gier komputerowych 2020-2021  
81. Błachnio Agata dr hab. Wpływ uzależnienia od portali społecznościowych, interakcji społecznych i radzenia sobie ze stresem na zależność między stresami dnia codziennego a codziennym zadowoleniem. Badania dzienniczkowe. 2020-2021  
82. Przepiórka Aneta dr Związek uzależnienia od telefonów komórkowych z funkcjonowaniem społecznym i zdrowotnym... 2019-2020  
83. Błachnio Agata dr hab. "Pomaganie przez klikanie" jako forma regulacji emocji a poczucie winy i wstydu u osób nadmiernie zaabsorbowanych Facebookiem 2019-2020  
84. Tużnik Przemysław dr Czynniki modyfikujące odpowiedź empatyczną u osób uzależnionych od portali społecznościowych 2019-2020  
85. Lelonek-Kuleta Bernadeta dr Korzystanie z lootboxów przez Polaków - popularność, zagrożenia, regulacje prawne 2019-2020  
2021-02-24


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona