Wnioski o stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców

 

 

Szanowni Państwo,

od 1 grudnia można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. MNiSW ogłosiło drugi w tym roku nabór wniosków.

Szczegółowe informacje na temat składania aplikacji znajdują się na stronie internetowej  Ministerstwa (https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2019-r). Wsparciem podczas przygotowania wniosków zajmują się pracownicy Działu Krajowych Projektów Naukowych: Monika Malinowska-Panasiuk oraz Artur Truszkowski (pokój CTW-16, tel. 81 461 13 56)

Ze względu na przerwę świąteczną w funkcjonowaniu Uczelni prosimy o przygotowanie wniosków najpóźniej do dnia 19 grudnia.

Przypominamy, że wg Ustawy 2.0 młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

  • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora

albo

  • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, tj. uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, międzynarodowym instytucie naukowym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

 

2019-11-25

Komunikat dotyczący Regulaminu nagród za najlepiej punktowaną publikację

W związku z pojawiającymi sie pytaniami uszczegółowiającymi do procedury składania wniosków o nagrody zgodnie z Regulaminem nagród za najlepiej punktowane publikacje uprzejmie informujemy, że podpisane wnioski spełniające kryteria konkursu z opinią Dziekana proszę złożyć do dnia 2 grudnia 2019 r. w Dziale Krajowych Projektów Naukowych (CTW-16). Zmiana terminu wynika z faktu, iż 30 listopada 2019 zapisany w Regulaminie wypada w sobotę.

 

Regulamin oraz wzór wniosku znajdują się w załącznikach (regulamin, wniosek).

 

Uprzejmie prosimy o wypełnianie wniosków na komputerze.

 

 

2019-10-29

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

W dniach od 4 września do 31 października 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi nabór wniosków do konkursów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.


Wnioski można składać w czterech modułach: Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty.


Obszary priorytetowe oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie Ministerstwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-nprh.

2019-09-20

Konkurs OPUS w odświeżonej odsłonie oraz nowa forma finansowania dla doktorantów – PRELUDUM BIS.

Narodowe Centrum Nauki ogłasdza nowe konkursy  konkursy na projekty badawcze w ramach badań podstawowych: OPUS, SONATA i PRELUDIUM oraz nowy konkurs PRELUDIUM BIS na projekty realizowane przez doktorantów, organizowany we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA). Łącznie do zdobycia jest aż 690 mln zł.

 

opus18_preludium18_sonata15_peludium_bis_ogloszenie

2019-09-17

Komunikat Prorektora ds. nauki i kształcenia - Nabór wniosków na dofinansowanie kosztów wydania publikacji naukowych

Szanowni Państwo,
zapraszamy do składania wniosków na dofinansowanie wydania gotowych prac naukowych (monografie, artykuły) ze środków będących w dyspozycji Prorektora ds. nauki i kształcenia. Wnioski można pobrać ze strony Działu Krajowych Projektów Naukowych .

W załączeniu pełna treść komunikatu. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią i do aplikowania.

 

Nabór wniosków na dofinansowanie kosztów wydania publikacji naukowych

 

Formularz wniosku wydawniczego - wersja do edycji

Przyjmujemy wyłącznie wnioski  wypełnione KOMPUTEROWO!

 

 

 

 

2019-04-04

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ NAUKOWYCH

 

 

 Zapraszamy do zapoznania się z wykazem

najważniejszych krajowych instytucji grantodawczych

i skróconym opisem warunków udziału w wybranych konkursach przygotowanym

przez Dział Krajowych Projektów Naukowych i Działalności Statutowej.

 

 

 

broszura_wykaz_najwazniejszych_instytucji

2018-03-26

PROJEKTY NCN – DANE WNIOSKODAWCY

PROJEKTY NCN – DANE WNIOSKODAWCY

  1. Status wnioskodawcy

- osoba fizyczna – gdy z wnioskiem występuję osoba, która nie jest zatrudniona na Uniwersytecie

- jednostka naukowa –  gdy z wnioskiem występuję osoba, zatrudniona na Uniwersytecie

 

  1. Wnioskodawca (poziom 1):

- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

- Elektroniczna skrzynka podawcza ESP (ePUAP): /KUL/kuldbn

- Podział ze względu na podmiot sprawujący nadzór - A1. Uczelnia

- Podział ze względu na podmiot sprawujący nadzór - Uczelnia nadzorowana przez MNiSW

- Podział ze względu na profil działalności: - AUU - uniwersytet (w rozumieniu art. 3.1)

- Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? – TAK

- Czy podmiot pozostaje pod zarządem komisarycznym lub znajduje się w toku likwidacji bądź postępowania upadłościowego?  - NIE

- Czy finansowanie projektu będzie stanowić pomoc publiczną? – NIE

 

- NIP 712 016 10 05

- KRS – nie dotyczy

- numer rachunku bankowego (dla Miniatury) 35 1240 5497 1111 0010 6154 0241  

 

  1. Kierownik jednostki

- dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL

 

  1. Wnioskodawca (poziom 2):

- Dane Wydziału

 

- Czy podmiot otrzymuje subwencję na prowadzenie działalności naukowej? TAK

          

2018-11-29

Granty w konkursach OPUS i PRELUDIUM

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejne konkursy na finansowanie projektów badawczych. W konkursie OPUS 16 dofinansowanie otrzymał dr hab. Piotr Kopiec (Wydział Teologii), który realizował będzie projekt Weber odwrócony. Protestancka krytyka kapitalizmu oraz dr hab. Grzegorz Zasuwa (Wydział Nauk Społecznych) na projekt Społeczna nieodpowiedzialność a reputacja przedsiębiorstwa.

 

 

W konkursie PRELUDIUM 15, w którym o fundusze na badania mogły ubiegać się osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora, dofinansowanie otrzymał projekt mgr. Marcina Garbowskiego (Wydział Filozofii) Transhumanizm - geneza, koncepcje, ograniczenia."

2019-07-12

Aktualne konkursy Narodowego Centrum Nauki

Aktualne konkursy Narodowego Centrum Nauki

 

 

Planowany harmonogram konkursów w 2019 roku

 

 

 

Rodzaj konkursu 2019
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)

OPUS 17

PRELUDIUM 17

15 marca 17 czerwca grudzień 2019 r.
MOZART 15 marca nabór ciągły, wyniki konkursu ogłaszane na bieżąco, począwszy od grudnia 2019 r.

SONATA BIS 9

MAESTRO 11

UWERTURA 4

GRIEG*

17 czerwca 17 września marzec 2020 r.

IDELAB*

17 czerwca 17 września

styczeń 2020 r.

ALPHORN 1 lipca 1 października kwiecień 2020 r.

OPUS 18

PRELUDIUM 18

SONATA 15

DAINA 2

16 września 16 grudnia

czerwiec 2020 r.

SONATINA 4

ETIUDA 8

POLS*

16 grudnia 16 marca 2020 r. wrzesień 2020 r.

MINIATURA 3

nabór ciągły, od 1 kwietnia do 30 września 2019 r.

 

 

 

 

2018-02-23

Laureaci NPRH

Z przyjemnością informujemy, że pracownicy Uniwersytetu dr hab. Wojciech Kruszewski i dr hab. Miłosz Aleksandrowicz zostali lauretami konkursów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

 

W module Dziedzictwo Narodowe dr hab. Wojciech Kruszewski będzie realizował projekt pt. „Archiwum Filomatów - edycja cyfrowa”, kwota przyznana na realizację projektu to 1 123 378 zł.

 

W module Uniwersalia 2.2 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz będzie realizował projekt pt. „Polskojęzyczna edycja krytyczna III i IV księgi „Traktatu o harmonii” („Traité de l’harmonie”, Paris 1722) Jeana Philippe’a Rameau”, kwota przyznana na realizację projektu to 139 956 zł.

 

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-10-31