Wnioski o stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców

 

 

Szanowni Państwo,

od 1 grudnia można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. MNiSW ogłosiło drugi w tym roku nabór wniosków.

Szczegółowe informacje na temat składania aplikacji znajdują się na stronie internetowej  Ministerstwa (https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2019-r). Wsparciem podczas przygotowania wniosków zajmują się pracownicy Działu Krajowych Projektów Naukowych: Monika Malinowska-Panasiuk oraz Artur Truszkowski (pokój CTW-16, tel. 81 461 13 56)

Ze względu na przerwę świąteczną w funkcjonowaniu Uczelni prosimy o przygotowanie wniosków najpóźniej do dnia 19 grudnia.

Przypominamy, że wg Ustawy 2.0 młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

  • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora

albo

  • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, tj. uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, międzynarodowym instytucie naukowym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

 

2019-11-25

Komunikat dotyczący Regulaminu nagród za najlepiej punktowaną publikację

W związku z pojawiającymi sie pytaniami uszczegółowiającymi do procedury składania wniosków o nagrody zgodnie z Regulaminem nagród za najlepiej punktowane publikacje uprzejmie informujemy, że podpisane wnioski spełniające kryteria konkursu z opinią Dziekana proszę złożyć do dnia 2 grudnia 2019 r. w Dziale Krajowych Projektów Naukowych (CTW-16). Zmiana terminu wynika z faktu, iż 30 listopada 2019 zapisany w Regulaminie wypada w sobotę.

 

Regulamin oraz wzór wniosku znajdują się w załącznikach (regulamin, wniosek).

 

Uprzejmie prosimy o wypełnianie wniosków na komputerze.

 

 

2019-10-29

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

W dniach od 4 września do 31 października 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi nabór wniosków do konkursów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.


Wnioski można składać w czterech modułach: Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty.


Obszary priorytetowe oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie Ministerstwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-nprh.

2019-09-20

Konkurs OPUS w odświeżonej odsłonie oraz nowa forma finansowania dla doktorantów – PRELUDUM BIS.

Narodowe Centrum Nauki ogłasdza nowe konkursy  konkursy na projekty badawcze w ramach badań podstawowych: OPUS, SONATA i PRELUDIUM oraz nowy konkurs PRELUDIUM BIS na projekty realizowane przez doktorantów, organizowany we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA). Łącznie do zdobycia jest aż 690 mln zł.

 

opus18_preludium18_sonata15_peludium_bis_ogloszenie

2019-09-17

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ NAUKOWYCH

 

 

 Zapraszamy do zapoznania się z wykazem

najważniejszych krajowych instytucji grantodawczych

i skróconym opisem warunków udziału w wybranych konkursach przygotowanym

przez Dział Krajowych Projektów Naukowych i Działalności Statutowej.

 

 

 

broszura_wykaz_najwazniejszych_instytucji

2018-03-26

PROJEKTY NCN – DANE WNIOSKODAWCY

PROJEKTY NCN – DANE WNIOSKODAWCY

  1. Status wnioskodawcy

- osoba fizyczna – gdy z wnioskiem występuję osoba, która nie jest zatrudniona na Uniwersytecie

- jednostka naukowa –  gdy z wnioskiem występuję osoba, zatrudniona na Uniwersytecie

 

  1. Wnioskodawca (poziom 1):

- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

- Elektroniczna skrzynka podawcza ESP (ePUAP): /KUL/kuldbn

- Podział ze względu na podmiot sprawujący nadzór - A1. Uczelnia

- Podział ze względu na podmiot sprawujący nadzór - Uczelnia nadzorowana przez MNiSW

- Podział ze względu na profil działalności: - AUU - uniwersytet (w rozumieniu art. 3.1)

- Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? – TAK

- Czy podmiot pozostaje pod zarządem komisarycznym lub znajduje się w toku likwidacji bądź postępowania upadłościowego?  - NIE

- Czy finansowanie projektu będzie stanowić pomoc publiczną? – NIE

 

- NIP 712 016 10 05

- KRS – nie dotyczy

- numer rachunku bankowego (dla Miniatury) 35 1240 5497 1111 0010 6154 0241  

 

  1. Kierownik jednostki

- dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL

 

  1. Wnioskodawca (poziom 2):

- Dane Wydziału

 

- Czy podmiot otrzymuje subwencję na prowadzenie działalności naukowej? TAK

          

2018-11-29

Granty w konkursach OPUS i PRELUDIUM

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejne konkursy na finansowanie projektów badawczych. W konkursie OPUS 16 dofinansowanie otrzymał dr hab. Piotr Kopiec (Wydział Teologii), który realizował będzie projekt Weber odwrócony. Protestancka krytyka kapitalizmu oraz dr hab. Grzegorz Zasuwa (Wydział Nauk Społecznych) na projekt Społeczna nieodpowiedzialność a reputacja przedsiębiorstwa.

 

 

W konkursie PRELUDIUM 15, w którym o fundusze na badania mogły ubiegać się osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora, dofinansowanie otrzymał projekt mgr. Marcina Garbowskiego (Wydział Filozofii) Transhumanizm - geneza, koncepcje, ograniczenia."

2019-07-12

Aktualne konkursy Narodowego Centrum Nauki

Aktualne konkursy Narodowego Centrum Nauki

 

 

Planowany harmonogram konkursów w 2020 roku

 

 

Rodzaj konkursu 2020
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)
CEUS-UNISONO nabór ciągły od lutego, zgodnie z wymogami agencji wiodącej pierwsze wyniki: druga połowa 2020 r.

OPUS 19

PRELUDIUM 19

POLS*

16 marca 16 czerwca grudzień 2020 r.

SONATA BIS 10

MAESTRO 12

DAINA 2

15 czerwca 15 września

marzec 2021 r.

maj 2021 r. (DAINA 2)

OPUS 20 + LAP

PRELUDIUM BIS 2

SONATA 16

BEETHOVEN CLASSIC 4

15 września 15 grudnia

czerwiec 2021 r. 

LAP – w zależności od terminu zatwierdzenia oceny przez agencje partnerskie z innych krajów

październik 2021 r. (BEETHOVEN CLASSIC 4)

SONATINA 5

SHENG 2

15 grudnia 15 marca 2021 r.

wrzesień 2021 r. (SONATINA 5)

październik 2021 r. (SHENG 2)

DIOSCURI 4 grudzień marzec 2021 r. październik 2021 r.

MINIATURA 4*

nabór ciągły od 4 maja do 30 września 2020 r.

 

 

 

 

 

 

2018-02-23

Laureaci NPRH

Z przyjemnością informujemy, że pracownicy Uniwersytetu dr hab. Wojciech Kruszewski i dr hab. Miłosz Aleksandrowicz zostali lauretami konkursów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

 

W module Dziedzictwo Narodowe dr hab. Wojciech Kruszewski będzie realizował projekt pt. „Archiwum Filomatów - edycja cyfrowa”, kwota przyznana na realizację projektu to 1 123 378 zł.

 

W module Uniwersalia 2.2 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz będzie realizował projekt pt. „Polskojęzyczna edycja krytyczna III i IV księgi „Traktatu o harmonii” („Traité de l’harmonie”, Paris 1722) Jeana Philippe’a Rameau”, kwota przyznana na realizację projektu to 139 956 zł.

 

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-10-31

Granty w konkursie Miniatura

Z  przyjemnością informujemy, że pracownicy Uniwersytetu otrzymali granty w konkursie NCN na dofinansowanie pojedynczych działań naukowych - MINIATURA 2.

 

dr Dawid Rajmund Soszyński, Witalność wiejskich przestrzeni nadrzecznych. Analiza form i sposobów zagospodarowania trzech rzek nizinnych.

 

Dr Wiktor Razmus będzie realizował działanie naukowe Walidacja skali do pomiaru zaangażowania w markę - badania pilotażowe ”.

 

Dr Andrzej Szabaciuk będzie realizował działanie naukowe „Polityka migracyjna Federacji Rosyjskiej wobec kryzysu demograficzngo - wyjazd badawczy 

Dr Małgorzata Łysiak będzie realizowała działanie naukowe „Dialogowe aspekty Ja w podejściu poznawczo-behawioralnym. Wyjazd konferencyjny. ”

 

Dr Paweł Stróżak będzie realizował działanie naukowe „Wpływ percepcyjnej płynności na powstawanie fałszywych wspomnień. Badania wstępne. ”

 

Dr Anna Głowa będzie realizować działanie naukowe Proweniencja późnoantycznych tkanin z Egiptu w zbiorach polskich”.

 

Dr Anna Pytlak będzie realizować działanie naukowe „Analiza społeczności mikroorganizmów występujących w utworach nadkładowych kopalni węgla brunatnego w ujęciu metagenomicznym i biomarkerów lipidowych - badania wstępne”

 

 

Dwóch naukowców z KUL ks. dr Adam Kubiś i dr Paweł Panas otrzymało na dofinansowanie pojedynczych działań naukowych - MINIATURA 2. W obu przypadkach dofinansowanie dotyczy kwerend naukowych.

 

dr Ilona Sadok otrzymała dofinasowanie na realizacje działania naukowego  "Ocena możliwości zastosowania woltamperometrii w analizie metabolitów tryptofanu (kinurenin)"

 

 

 

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-09-18