Aktualności

Nagrody za najlepiej punktowane publikacje naukowe

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem nagród za najlepiej punktowane publikacje naukowe wydane w roku 2021.
Zachęcamy do aplikowania zgodnie z warunkami konkursu. 

 

Regulamin 

 

 

Formularz wniosku 

2021-07-20

KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ NAUKOWYCHWykaz najważniejszych instytucji

i skrócony opis warunków udziału w wybranych konkursach

 

 

 

Materiał przygotowany przez Dział Krajowych Projektów Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2021-03-11

Granty obsługiwane przez Dział Kajowych Projektów Naukowych w roku 2020

GRANTY REALIZOWANE W ROKU 2020

                                            

Lp. Nazwisko i imię Stopień Tytuł projektu Lata realizacji Konkurs
1. Zapała Dariusz dr Badanie wzorców aktywności fal mózgowych podczas kinestetycznych wyobrażeńruchowych z zastosowaniem interfejsów haptycznych i pomiaru EEG 2020-2023 Sonata
2. Mazur Zofia mgr Osiągnięcia w grze na instrumencie jako efekt realizacji celu-rola afektu i intencji implementacyjnej 2020-2021 Etiuda
3. Demchuk Oleh dr hab. Opracowanie fotoaktywowalnych cząsteczek o aktywności przeciwnowotworowej i przeciwgrzybiczej, stanowiących koniugaty metydów chinonów, leków przeciwnowotworowych i nanocząsteczek złota, o potencjale terapeutycznym wobec nowotworów pęcherza moczowego 2020-2023 Opus
4. Gadkowski Andrzej dr Status prawnomiędzynarodowy autonomicznych instytucji impementacyjnych. 2020-2021 Miniatura
5. Mielniczuk Emilia dr Struktura czynnikowa i wstępna walidacja dwóch kwestionariuszy do pomiaru satysfakcji. 2020-2021 Miniatura
6. Poniewozik Małgorzata dr Wpływ czynników fizyczno-chemicznych na mikroarchitekturę loriki Trachelomonas hispida 2020-2021 Miniatura
7. Kazimierczak Waldemar dr Izolacja rozrodcza wśród nicieni z rodzaju Steinernema. 2020-2021 Miniatura
8. Kopiec Piotr dr hab. Weber odwrócony. Protestancka krytyka kapitalizmu 2019-2021 Opus
9. Jarocki Jacek dr Nowy Realizm: zapomniana tradycja filozofii amerykańskiej 2019-2022 Sonatina
10. Wojtysiak Jacek prof. dr hab. Deus Absconditus - Deus Revelatus. Problem poznawczej niedostępności Boga i jego rozwiązania 2019-2022 Opus
11. Garbowski Marcin mgr Transhumanizm - geneza, koncepcje, ograniczenia. 2019-2021 Preludium
12. Wasak Sebastian mgr Analiza porównawcza angielskich i polskich syntetycznych złożeń przymiotnikowych w ujęciu Morfologii Rozproszonej. 2019-2021 Preludium
13. Cudo Andrzej dr Wplyw problematycznego korzystania z gier komputerowych, grania w komputerowe gry akcji i kontekstu związanego z grą na kontrolę poznawczą 2019-2022 Sonatina
14. Mazur Zofia mgr Ćwiczenie gry na instrumencie jako proces realizacji celu: Rola afektu i intencji implementacyjnych. 2019-2022 Preludium
15. Zasuwa Grzegorz dr hab. Społeczna nieodpowiedzialność a reputacja przedsiębiorstw 2019-2022 Opus
16. Biały Aneta dr Prawo własności ludzkiego ciała i organów - analiza porównawcza 2019-2020 Miniatura
17. Karczewska Anna dr Staż naukowy: Modalności w języku pozycyjnym 2019-2020 Miniatura
18. Szafranek-Nakonieczna Anna dr hab. Analiza metagenomiczna zespołu mikroorganizmów odpowiedzialnych za transformację materii... 2019-2020 Miniatura
19. Soszyński Dawid dr Witalność wiejskich przestrzeni nadrzecznych. Analiza form i sposobów zagospodarowania trzech rzek nizinnych 2019-2020 Miniatura
20. Zadroga Adam dr hab. Normatywne i aksjologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości społecznej w perspektywie katolickiej nauki społecznej 2018-2022 Opus
21. Kaleta Paweł dr hab. Sponsorship działalności charytatywnej Kościoła w Polsce. Aspekty prawne i praktyczne 2018-2020 Opus
22. Andrzejewski Maciej mgr Zasada kontradyktoryjności w prawie kanonicznym - teoria i praktyka 2018-2021 Preludium
23. Kulicki Piotr prof. dr hab. Logika deontyczna na potrzeby samochodów autonomicznych 2018-2022 Harmonia
24. Płotka Witold dr hab. Obecność myśli Kazimierza Twardowskiego we wczesnej fenomenologii w Polsce 2018-2021 Opus
25. Biłgorajski Piotr mgr Eksperymenty myślowe w filozofii: geneza, struktura, funkcje. 2018-2021 Etiuda
26. Błachnio Agata dr hab. Zjawisko wielozadaniowości medialnej: jego determinanty i wpływ na wykonanie zadania" 2018-2021 Opus
27. Przepiórka Aneta dr Natura czy wychowanie? Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania perspektywy czasowej 2018-2022 Opus
28. Ivanova Ana mgr Taksonomia i struktura leksykonu różnic indywidualnych języka litewskiego 2018-2022 Preludium
29. Błachnio Agata dr hab. Perspektywa międzykulturowa uzależnienia od telefonów komórkowych i phubbingu 2018-2022 Harmonia
30. Staniszewska Magdalena dr hab. inż. Udział glikacji i szlaku kinureninowego w modulowaniu środowiska nowotworowego 2018-2022 Opus
31. Goszczyński Tomasz dr Nowe strategie w terapii nowotworów - bionieorganiczne koniugaty cytostatyków i klasterów boru 2017-2021 Sonata
32. Mąkosa Paweł dr hab. Edukaja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Stan aktualny i perspektywy rozwoju. 2017-2020 Opus
33. Jońca Maciej dr hab. Rzymskie prawo karne:instytucje 2017-2022 Opus
34. Kosińska Anna dr hab. Zarządzanie bezpieczeństwem w prawie i polityce azylowej i powrotowej Unii Europejskiej w obliczu kryzysu migracyjnego 2017-2021 Sonata
35. Wąsek-Wiaderek Małgorzata dr hab. Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako instrument przyspiesenia postępowania karnego... 2017-2021 Opus
36. Mirski Robert mgr O spoleczno-kulturowym uwikłaniu potocznych teorii umysłu. Dyskusja o granicach uniwersalności i ... 2017-2020 Preludium
37. Szewczyk Marta mgr Wpływ przewidywalnej częstoći i przewidywalnej kolejności ekspozycji bodźców wzrokowych w wymiarze przestrzennym 2017-2021 Preludium
38. Łaguna Mariola prof. dr hab. Działania prospołeczne i zasoby osobiste: Badania podłużne 2017-2021 Opus
39. Szewczyk Marta mgr Wpływ przewidywanej częstości i kolejności ekspozycji bodźców wzrokowych na orientację uwagi. 2017-2020 Etiuda
40. Wiater Adrian dr hab. Interakcje pomiędzy symbiotycznymi bakteriami nicieni entomopatogenicznych i bakteriami tworzącymi... 2017-2020 Opus
41. Sienkiewicz Tomasz dr hab. Prawne formy działania wojewódzkiego konserwatora zabytków 2016-2021 Opus
42. Kudelska Dorota dr hab. Prawne formy działania wojewódzkiego konserwatora zabytków 2016-2022 Opus
43. Jankowski Tomasz dr Adaptacyjne funkcje koncepcji siebie w ujęciu dynamiczno-strukturalnym 2016-2021 Opus
44. Przepiórka Aneta dr Sposoby myślenia o czasie a radzenie sobie z negatywnym nastrojem w zalezności od poziomu ekstrawersji 2016-2021 Sonata
45. Stępniewska Zofia prof. dr hab. Naturalna i stymulowana aktywność metanogeniczna polskich węgli kopalnych 2016-2020 Opus
46. Golczyk Hieronim dr hab. Udział repetytywnego DNA, w tym elementów ruchomych w ewolucji permanentnej.... 2016-2021 Opus
47. Jarocki Jacek mgr Świadomość, wolna wola, jaźń. Metafizyka Galena Strawsona. 2016-2020 Preludium

 

 

 

 

48. Kuźniar Agnieszka dr Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i planowania pszenicy ozimej 2018-2021 Lider
           
 
 
 
 
49. Nowakowski Michał mgr Świat wartości staropolskich poradników dyplomatycznych w kontekście wczesnonowożytnej (...) 2020-2023 Diamentowy Grant
50. Drawnel Henryk prof. dr hab. Wydanie nieopublikowanej monografii profesora Józefa T. Milika(..) 2020-2021 DN
51. Nowik Paweł dr hab. Idee ku przyszłości. Rozwój myśli polskiej nauki prawa pracy w świetle wyzwań XXI w 2020 DN
52. Grądzka Ilona dr Zmiana konstytucji - międzynarodowa konferencja naukowa 2020-2022 DN
53. Paprocka-Piotrowska Urszula prof. dr hab. Relacje przyczynowo - skutkowe w języku i ich przyswajanie 2020-2021 DN
54. Kot Paweł dr Konferencja Naukowa „Bliżej emocji 8”- 2020-2022 DN
55. Sosnowska Joanna dr Służyć przyszłości człowieka - mediateka naukowa 2020-2022 SON
56. Razmus Wiktor dr Stypendium dla wybltnych młodych naukowców 2020-2023 Stypendium dla wybltnych młodych naukowców
57. Walczak Monika dr hab. Filozofia i teologia w kontekście współczesnych przemian nauki 2019-2022 RID
58. Janocha Witold dr hab. Postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych a legislacja i praktyka pastoralna Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce 2019-2021 Dialog
59. Kras Paweł prof. dr hab. The Beguines of Świdnica and Their Interrogations in 1332 2019-2021 Uniwersalia
60. Skórczewski Dariusz dr hab. Działalność upowszechniająca Naukę Wydziału Nauk Humanistycznych 2019-2020 DUN
61. Francuz Piotr prof. dr hab. Działalność upowszechniająca Naukę Wydziału Nauk Społecznych 2019-2020 DUN
62. Kruszewski Wojech dr hab. Archiwum Filomatów. Edycja cyfrowa 2018-2023 Dziedzictwo narodowe
63. Rabiński Jarosław dr hab. Krytyczna edycja źródłowa III i IV t.Dziennika czynności naczelnego wodza gen.W.Sikorskiego 2018-2023 Dziedzictwo narodowe
64. Aleksandrowicz Miłosz dr hab. Polskojęzyczna edycja krytyczna III i IV księgi "Traktatu o harmonii" J. P. Rameau 2018-2021 Uniwersalia
65. Gapski Henryk prof. dr hab. Atlas Klasztorów w Polsce X-XXI wieku 2017-2022 Dziedzictwo narodowe
66. Gołębiowski Jacek dr hab. Polish Cathedrals 2017-2022 Dziedzictwo narodowe
67. Chlebowska Edyta dr Tłumaczenie na język angielski i publikacja monografii "Norwidianum.Studia o Norwidzie". 2017-2022 Uniwersalia
68. Munnich Maciej dr hab. Teksty ugaryckie - przekład i komentarz 2017-2022 Uniwersalia
69. Kijewska Agnieszka prof. dr hab. Lubelska Szkoła Filozoficzna 2017-2021 Pomniki
70. Chlebowski Piotr dr hab. Anglojęzyczna edycja rocznika "Studia Norwidiana"2016-2020" 2016-2021 Umiędzynarodowienie
71. Skórczewski Dariusz dr hab. Tłumaczenie na język angielski i wydanie książki Dariusza Skórczewskiego "Teoria-literatura-dyskurs. Pejzaż postkolonialny" 2016-2020 Umiędzynarodowienie
72. Kopiec Piotr dr hab. Ekumeniczna nauka społeczna. Systematyka politycznych i społecznych aplikacji dialogów ekumenicznych 2016-2020 Rozwój
73. Łukasz Tischner dr hab. Literatura a religia - wyzwania epoki świeckiej 2016-2020 Rozwój
           
 
 

 
74. Nowacka Dagmara dr Opracowanie podręcznika dla uczniów należących do ukraińskiej mniejszości narodowej.. 2019-2022  
           

 


 
75. Fudali Czyż Agnieszka dr Związek między samokontrolą, depresją oraz samotnością a problematycznym korzystaniem z gier komputerowych: mediująca rola motywacji do grania. Badania porównawcze między kobietami i mężczyznami grającymi w gry komputerowe. 2020-2021  
76. Przepiórka Aneta dr Psychologiczne uwarunkowania cyberprzemocy a problematyczne korzystanie z portali społecznościowych i satysfakcja z rodziny 2020-2021  
77. Błachnio Agata dr hab. Rola pola elektormagnetycznego w związku między uzależnieniem od telefonów komórkowych i funkcjonowaniem emocjonalnym a aktywnością fizyczną 2020-2021  
78. Lelonek-Kuleta Bernadeta dr Wpływ wygranej w grze hazardowej przy współudziale czynników psychoedukacyjnych, na trajektorię zaangażowania 2020-2021  
79. Przepiórka Aneta dr Przekonania o sobie, zachowania zdrowotne a ocena ciała: moderująca rola uzależnienia od Instagrama 2020-2021  
80. Zabielska-Mendyk Emilia dr Zaangażowanie w komputerowe gry akcji a uzależnienie od gier komputerowych 2020-2021  
81. Błachnio Agata dr hab. Wpływ uzależnienia od portali społecznościowych, interakcji społecznych i radzenia sobie ze stresem na zależność między stresami dnia codziennego a codziennym zadowoleniem. Badania dzienniczkowe. 2020-2021  
82. Przepiórka Aneta dr Związek uzależnienia od telefonów komórkowych z funkcjonowaniem społecznym i zdrowotnym... 2019-2020  
83. Błachnio Agata dr hab. "Pomaganie przez klikanie" jako forma regulacji emocji a poczucie winy i wstydu u osób nadmiernie zaabsorbowanych Facebookiem 2019-2020  
84. Tużnik Przemysław dr Czynniki modyfikujące odpowiedź empatyczną u osób uzależnionych od portali społecznościowych 2019-2020  
85. Lelonek-Kuleta Bernadeta dr Korzystanie z lootboxów przez Polaków - popularność, zagrożenia, regulacje prawne 2019-2020  
2021-02-24

Otwarty nabór wniosków na ogólnouniwersytecki konkurs grantowy na projekty z komponentem międzynarodowym

Szanowni Państwo,
zapraszamy wszystkich pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych do składania wniosków do ogólnouniwersyteckiego wewnętrznego konkursu grantowego na dofinansowanie projektów z komponentem międzynarodowym - zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie. Regulamin dostępny na stronie Działu Krajowych Projektów Naukowych oraz dołączony do niniejszego komunikatu.

 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 25 000 zł
Okres realizacji grantów - do 24 miesięcy.
Wnioski o realizację projektu należy wypełnić komputerowo w języku polskim na formularzach zgodnie z wzorem określonym w Regulaminie.
Edytowalna wersja wniosku grantowego dostępna na stronie DKPN.
 
II edycja
Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2021 r (godz. 15.30)

Wnioski należy składać w Dziale Krajowych Projektów Naukowych KUL, Lublin, Al. Racławickie 14, Budynek Centrum Transferu Wiedzy, pok. 22 tel. (081) 445 43 67 lub w formie skanu na adres barbara.lendzion-tokarska@kul.pl.
 
Osoba do kontaktu mgr Barbara Lendzion-Tokarska.
 
2021-01-26

Otwarty nabór wniosków na konkurs publikacyjny

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że od 1 lutego 2021 r zostaje otwarty konkurs na dofinansowanie wydania w roku 2021 gotowych publikacji (monografii i artykułów naukowych). Fundusz publikacyjny został utworzony ze środków subwencji przeznaczonej na cele naukowe. Kwota przeznaczona na konkurs w roku 2021 wynosi 700 000 zł.

Procedurę naboru i oceny reguluje Zarządzenie Prorektora ds. nauki i kadr ROP-0102-2/21 z dnia 13.01.2021.

REGULAMIN 

 

 

WNIOSEK - FUNDUSZ PUBLIKACYJNY

 

Wnioski należy składać na formularzu będącym załącznikiem do Regulaminu.


W przypadku planowania wydania monografii poza wydawnictwem KUL wstępną kalkulację wydawniczą pozyskuje dla wnioskowanej publikacji pracownik Oddziału Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. tel. (81) 445 31 91, Osoba do kontaktu - mgr  Marzena Rzeszót.


Kompletne wnioski (z kalkulacją w przypadku monografii lub uwierzytelnioną kwotą opłaty za opublikowanie artykułu) należy składać w pokoju CTW-22 u tel. (081) 445 41 07. Osoba do kontaktu  mgra Beata Gulińska.

 

2021-01-26

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

W terminie od 18.01.2021 r. do 18.03.2021 r. będzie prowadzony nabór wniosków w programie LIDER. Program przeznaczony jest dla młodych naukowców, którzy chcą kierować własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów badawczych posiadających możliwość wdrożenia w gospodarce.

Program adresowany jest do osób, które:

 1. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat
 2. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
 3. pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
 4. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, a ich pobyt jest zarejestrowany.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w XII edycji konkursu w Programie LIDER znajdują się pod adresem: https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-xii-edycja/materialy-do-pobrania/ oraz na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-xii-edycja/

Wsparcie podczas pracy nad wnioskiem świadczą mgr Monika Malinowska-Panasiuk 81 461 13 56  oraz mgr Artur Truszkowski 81 461 13 56.

2021-01-05

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

 

Aktualnie trwa nabór wniosków w programie Monografie, który ma na celu finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń.

 • Program ma na celu finansowanie wydania oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac, które wybierane są w drodze konkursu.
 • Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium.
 • W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP (konkurs TRANSLACJE).
 • Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego.

Najbliższe terminy składania aplikacji to 08.03.2021 r. i 10.05.2021 r.

Zgłoszenia na konkurs przyjmowane są w pokoju CTW-16, tel. 81 461 13 56.

Informacje o konkursie znajdują się pod adresem: https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

Wniosek o dofinansowanie tłumaczenia: https://wnioski.fnp.org.pl/Login.aspx?ReturnUrl=/Start.aspx?WybranyJezyk=Polski&WybranyJezyk=Polski

2021-01-05

Granty z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Do 31 stycznia 2021 trwa nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Obecnie otwarte są wszystkie moduły – Dziedzictwo narodowe, Fundamenty oraz Uniwersalia 2.1 i Uniwersalia 2.2.

W ramach modułu Dziedzictwo narodowe obowiązują następujące obszary priorytetowe:

 • Dziecko i dzieciństwo w polskiej kulturze oraz historii – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.;
 • Przekłady literatury obcej w Polsce – kompendia wiedzy: bibliografie, słowniki, leksykony, encyklopedie, etc.;
 • Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
 • Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

W ramach modułu Fundamenty tematem konkursu jest:

 • Patriotyzm w świadectwach osobistych – pamiętniki, listy, dzienniki, fotografie, albumy, utwory muzyczne, etc.

Zgłoszenia o zamiarze przygotowania wniosku przyjmujemy w terminie do 11 stycznia 2021

Zgłoszenia przyjmuje Artur Truszkowski, CTW pokój 16, tel. 81 461 13 56, e-mail: arthur@kul.pl.

Informacje o konkursach oraz instrukcje wypełniania wniosków znajdują się na następujących stronach:

2021-01-05

FUNDUSZ WYDAWNICZY - wznowienie przyjmowania wniosków

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do składania wniosków na dofinansowanie wydania w roku 2020 publikacji naukowych: monografii a zwłaszcza artykułów naukowych.
Koszty dofinansowania muszą zostać poniesione i rozliczone w roku 2020. Do niniejszej aktualności zostały załączone Regulamin i wzór wniosku, są również dostępne na stronie naszego działu. Wnioski proszę składać w pokoju CTW 22 lub w formie skanu na adres beata.gulinska@kul.pl

 

wersja edytowalna wniosku

 

2020-11-23

Regulamin nagród za najlepiej punktowaną publikację

Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z Regulaminem nagród za najlepsze publikacje wydane w okresie 1 grudnia 2019 - 30 listopada 2020.
Osoby zainteresowane, spełniające kryteria proszę o składanie kompletnych wniosków wraz z opiniami koordynatorów dyscyplin w formie skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej adres wojcik@kul.pl lub w wersji papierowej w biurze DKPN .

W załączeniu Regulamin i wniosek w formie edytowanej.

Regulamin

 

Wniosek w formie edytowalnej DOC ODT

2020-11-06


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona