Zadania


Do zadań Sekcji ds. Zarządzania Infrastrukturą Lokalową należy:

 

1. Zarządzanie salami:

 

 • monitorowanie wykorzystania infrastruktury lokalowej i podejmowanie działań w celu zapewniania infrastruktury lokalowej adekwatnej do potrzeb poszczególnych wydziałów i innych jednostek organizacyjnych;
 • koordynowanie systemu przydziału pomieszczeń poszczególnym jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu oraz monitorowanie ich działań w zakresie wykorzystania pomieszczeń;
 • opiniowanie wniosków o przydział pomieszczenia oraz przygotowywanie projektów decyzji dla Prorektora ds. misji i administracji oraz Dyrektora Administracyjnego w zakresie zarządzania infrastrukturą lokalową;
 • informowanie władz Uniwersytetu o stanie i wykorzystaniu infrastruktury lokalowej Uniwersytetu, w tym cykliczne opracowywanie raportów oraz monitorowanie wdrożenia rekomendacji wynikających z analizy wykorzystania infrastruktury;
 • planowanie działań logistycznych związanych z przemieszczeniem jednostek organizacyjnych, w szczególności wskutek zmian organizacyjnych, prowadzonych inwestycji i remontów;
 • monitorowanie aktualizacji systemu informatycznego stosowanego na KUL w zakresie przydziału pomieszczeń oraz charakterystyki pomieszczeń;
 • współpraca w zakresie opracowywania oferty dotyczącej komercjalizacji posiadanych zasobów lokalowych, prowadzenie działań promocyjnych w zakresie najmu i sprzedaży lokali oraz pozyskiwanie kontrahentów zewnętrznych;
 • współpraca z organizatorami konferencji wewnątrzuniwersyteckich w zakresie: rezerwacji pomieszczeń, przyjmowania formularzy zgłoszeniowych konferencji, rozliczania kosztów udziału uczestników w konferencjach oraz zawierania umów cywilnoprawnych związanych z obsługą konferencji.

 

2. Ewidencja mienia:

 

 • prowadzenie ewidencji składników majątku Uczelni;
 • gospodarowanie środkami trwałymi i wyposażeniem ruchomym znajdującym się na stanie Uczelni;
 • prowadzenie spraw dotyczących przemieszczenia lub likwidacji składników majątkowych;
 • podpisywanie kart obiegowych w zakresie rozliczenia pracowników ze składników majątkowych;
 • prowadzenie prac związanych z inwentaryzacją z natury środków trwałych, wyposażenia niskocennego, materiałów magazynowych, środków pieniężnych, specjalnej aparaturynaukowo-badawczej oraz innych składników majątkowych;
 • opracowywanie rocznych planów i sprawozdań z inwentaryzacji z uwzględnieniem 4-letniego okresu inwentaryzacji, prowadzenie dokumentacji i ewidencji dotyczącej przeprowadzanych inwentaryzacji;
 • prowadzenie ponadplanowych spisów z natury składników majątkowych w przypadkach zmiany osób materialnie odpowiedzialnych, kradzieży, pożaru, innych sytuacji losowych oraz na żądanie organów kontroli lub przełożonych;
 • ustalanie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych oraz egzekwowanie od osób materialnie odpowiedzialnych wyjaśnień odnośnie do stwierdzonych różnic, przygotowywanie dla komisji projektów sposobu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych oraz protokołów z ich ostatecznego rozliczenia;
 • kontrola zabezpieczenia mienia w jednostkach organizacyjnych oraz oznakowania, przechowywania, konserwacji i zabezpieczenia składników majątkowych;
 • sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych w przypadku zmian na stanowiskach osób materialnie odpowiedzialnych oraz pobieranie oświadczeń o odpowiedzialności majątkowej;

 

3. Transport:

 

 • prowadzenie kompleksowej obsługi transportu na Uczelni w zakresie transportu osób i mienia.

 

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona