Studia na specjalności* Readaptacja i integracja społeczna zainteresują te osoby, które dostrzegają sens i potrzebę profesjonalnego przygotowania do pracy z innymi ludźmi, szczególnie dotkniętymi problemami i wykluczeniem społecznym.
 
Specjalność umożliwia wszechstronne przygotowanie do pracy zawodowej wymagającej umiejętności identyfikacji problemów i patologii społecznych, dokonywania diagnozy oraz analizowania problemów jednostek, grup, rodzin i społeczności, planowania, tworzenia i wdrażania skutecznych rozwiązań problemów społecznych, określania celów, zasad i metod pomocy kierowanej do różnych beneficjentów, profesjonalnego reagowania w sytuacjach kryzysowych, współdziałania z instytucjami i organizacjami w zakresie realizacji zadań pracy socjalnej, w tym organizacji profesjonalnego wsparcia jednostek i rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, inicjowania i prowadzenia działań o charakterze profilaktycznym, aktywizacyjnym i integracyjnym w społecznościach lokalnych, monitoringu i ewaluacji działań pomocowych, aktywizacyjnych, integracyjnych, przygotowania i realizacji programów profilaktycznych.
 

>> Możliwość organizacji zajęć w godzinach popołudniowych!

 
Przedmioty wiodące:
▶ Procedury ewaluacyjne 
▶ Postępowanie mediacyjne
▶ Warsztaty mediacyjne
▶ Podstawy teorii i pracy opiekuńczej 
▶ Podstawy prawne pracy kuratora sądowego i społecznego
▶ Readaptacja i integracja społeczna
▶ Diagnoza i wywiad środowiskowy w pracy kuratora
▶ Etyczne aspekty pracy kuratora sądowego 
▶ Psychoterapia i socjoterapia w pracy socjalnej
▶ Metody oddziaływań resocjalizacyjnych
▶ Psychoprofilaktyka zachowań problemowych młodzieży
▶ Metody pracy kuratora sądowego i społecznego
▶ Profilaktyka i reedukacja sprawców przestępstw
▶ Kurator sądowy, rodzinny i dla dorosłych
▶ Praca socjalna z osobami opuszczającymi zakłady karne
▶ Mediacje rodzinne 
 
Perspektywy zatrudnienia:
▶ Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej,
▶ Powiatowych i gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej,
▶ Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie,
▶ Instytucjach wspierających, rodzinę, osoby wykluczone,
▶ Domach pomocy społecznej,
▶ Świetlicach środowiskowych,
▶ Jednostkach penitencjarnych
▶ Organizacjach pozarządowych
 

 

 

 

 

 


* Liczba uruchamianych specjalności jest zależna od liczby studentów

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2019, godz. 00:16 - Tomasz Peciakowski