Celem kierunku Praca socjalna i ekonomia społeczna jest specjalistyczne kształcenie osób uprawnionych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, innego zawodu pomocowego, osób zainteresowanych przygotowaniem do podjęcia aplikacji kuratorskiej oraz działaniem w obszarze ekonomii społecznej i/lub rozwijaniem kompetencji w zakresie mediacji.

 

Studia ukierunkowane są na rozwijanie kompetencji z zakresu specjalistycznej pracy socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności z obszaru mediacji oraz readaptacji społecznej, przygotowanie do działań w obszarze zarządzania i organizacji usług społecznych, budowania strategii rozwojowych, promowania i rozwijania ekonomii społecznej oraz oferowania profesjonalnego wsparcia dla osób opuszczających zakłady penitencjarne i ich rodzin.

 

 

Studia obejmują przygotowanie do:

 1. wykonywania zawodu pracownika socjalnego (poszerzenie wiedzy i umiejętności specjalistycznych) oraz stanowią podstawę do budowania swojej kariery w zawodach związanych, z jednej strony, ze wspomaganiem i readaptacją jednostek i rodzin, z drugiej zaś – z rozwiązywaniem problemów społecznych (np. bieda i wykluczenie społeczne, bezrobocie, uzależnienia, niedostosowanie społeczne i in.) oraz projektowaniem i realizacją zadań polityki społecznej w skali lokalnej i regionalnej,
 2. prowadzenia działań z zakresu mediacji i alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów – potwierdzonych certyfikatem ukończenia szkolenia bazowego z tego zakresu,
 3. poznania zakresu pracy kuratora sądowego i metod jakim posługuje się w swojej pracy,
 4. diagnozowania potrzeb osób, rodzin i społeczności lokalnych, oferowania im systemowego wsparcia specjalistycznego, w tym, do włączania potencjału ekonomii społecznej do planów pomocy osobom narażonym na marginalizację i wykluczenie społeczne m.in. z uwagi na odbycie kary więzienia,
 5. samodzielnego funkcjonowania w obszarze ekonomii społecznej, tworzenia i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej w ramach organizacji usług społecznych,
 6. aktywizowania i integrowania społeczności lokalnych, w tym, budowania strategii rozwoju i strategii rozwiązywania problemów społecznych, z wykorzystaniem możliwości, które daje tworzenie podmiotów ekonomii społecznej i ich potencjału w generowaniu zmian społecznych,
 7. do strategicznego współdziałania z różnymi instytucjami w społeczności lokalnej, m.in. z podmiotami ekonomii społecznej, jednostkami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.

 

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy

w obszarze aktywnej i innowacyjnej polityki społecznej,

dzięki połączeniu kompetencji pracownika socjalnego oraz wiedzy i umiejętności

związanych ze społecznymi, integracyjnymi, aktywizacyjnymi i profilaktycznymi

funkcjami ekonomii społecznej.

 

 

 

Studia dają możliwość uzyskania certyfikatu bazowego z zakresu mediacji  wystawianego przez Polskie Centrum Mediacji (http://mediator.org.pl/)

 

 

Studia dają możliwość przygotowania się do podjęcia aplikacji kuratora sądowego

(http://www.kurator.pl/jak-dostac-sie-na-aplikacje-kuratorska/)

 

 

 

>> Studia w Instytucie Socjologii KUL umożliwiają studentom Pracy Socjalnej I stopnia kontynuowanie kształcenia na studiach II stopnia

 

>> Do studiów z zakresu Pracy socjalnej i ekonomii społecznej zachęcamy też absolwentów innych kierunków z zakresu nauk społecznych, osoby uprawnione do wykonywania zawodu pracownika socjalnego i innych zawodów pomocowych

 

>> Studia na kierunku Praca socjalna i ekonomia społeczna warto wybrać jako II kierunek; będą wówczas stanowić znakomite poszerzenie wiedzy i kompetencji zdobywanych na kierunku podstawowym

 

 

   

 

 

Studia łączą w sobie

profesjonalne poszerzanie kompetencji potrzebnych do pracy w zawodzie pracownika socjalnego lub innym zawodzie pomocowym

z

przygotowaniem do rozumienia i aktywnego wykorzystywania

instrumentów ekonomii społecznej,

w ramach realizacji założeń aktywnej polityki społecznej

i wdrażania modeli nowoczesnej pracy socjalnej,

zakładającej szerokie spektrum oddziaływania na jednostki, rodziny i społeczności lokalne.

 

 

Wyposażają uczestników

w kompleksowe umiejętności potrzebne do

prowadzenia mediacji i podejmowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów,
starania się o przyjęcia na aplikację kuratorską,
diagnozowania zasobów, problemów i potrzeb osób i społeczności,
budowania i wdrażania strategii rozwiązywania tychże problemów oraz strategii rozwoju, planowania i realizacji działań profilaktycznych
oraz wykorzystywania w nich nowoczesnych metod

społecznej aktywizacji, integracji, readaptacji,
poprzez inicjowanie i wykorzystywane przedsiębiorczości społecznej.

 

 

 >> Kierunek Praca socjalna i ekonomia społeczna jest odpowiedzią na wymogi stawiane przez UE polskiemu rynkowi usług społecznych, systemowi pomocy społecznej i wymogom aktywnej polityki społecznej

 

 >> Możliwość organizacji zajęć w godzinach popołudniowych!

 

Przedmioty wiodące w module ogólnym:

 • Współczesne teorie i modele pracy socjalnej
 • Podstawy ekonomii społecznej
 • Innowacyjna polityka społeczna
 • Zróżnicowanie społeczne
 • Postępowanie mediacyjne
 • Procedury ewaluacyjne
 • Warsztaty mediacyjne
 • Przedsiębiorczość społeczna w kontekście pracy socjalnej
 • Podstawy zarządzania w organizacjach i instytucjach
 • Zarządzanie projektami UE
 • Osoby opuszczające placówki resocjalizacyjne

 

>> Przedmioty wiodące dla poszczególnych modułów można odnaleźć na podstronach specjalności*:

      - Diagnoza społeczna i budowanie strategii

      - Readaptacja i integracja społeczna

 

 

 

  Zobacz z kim współpracujemy!

  Instytucje partnerskie Instytutu Socjologii KUL

 

 

>>  REKRUTACJA  << 

 

Kontakt:

Instytut Socjologii, tel. 81 445-33-55

e-mail: instytut.socjologii@kul.pl

 

 

 

 

 


* Liczba uruchamianych specjalności jest zależna od liczby studentów

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2019, godz. 12:14 - Tomasz Peciakowski