Doktor Honoris Causa KUL Jude P. Dougerthy


Wyciąg z protokołu nr  584 posiedzenia Senatu Akademickiego KUL w dniu 3 czerwca 2000 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Jude P. Dougerthy’emu
.


Senat Akademicki na wniosek Rady Wydziału Filozofii z dnia 19 stycznia 2000 r. w głosowaniu tajnym jednogłośnie nadał tytuł doktora honoris causa Prof. Dr. Jude P. Dougerthy’emu, jako wyraz uznania wielkich zasług Profesora na polu nauki i kultury chrześcijańskiej.


Prof. Dr Jude Doughety, który całe swoje życie naukowe związał z Katolickim Uniwersytetem Ameryki w Waszyngtonie, jest autorem wybitnych prac naukowych z zakresu ontologii, filozofii nauki i filozofii religii. W swych badaniach czerpał inspiracje z pism wielkich przedstawicieli realistycznej filozofii klasycznej. W pracach nawiązujących do współczesnej filozofii nauki ukazał słabe strony pragmatyzmu naturalistycznego. Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność Profesora jako długoletniego redaktora „The Review of Metaphysics”.


Osobę prof. Dougherty’ego charakteryzuje wielka troska o obecność Kościoła katolickiego ze swą doktryną i moralnością w życiu społeczeństwa amerykańskiego. Znajduje to swój wyraz zwłaszcza w analizach dotyczących filozofii społecznej. Czyni On niezmiernie wiele, aby w środowiskach akademickich Stanów Zjednoczonych Ameryki znane były wszystkie treści nauczania Jana Pawła II.

 

Życiorys prof. Jude Dougerthy'ego


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona