adiunkt w Katedrze Nauk Pomocniczych Historii

tel. (081) 445-44-38

e-mail: szady1@kul.lublin.pl

1998-2009 - Katedra Dydaktyki Historii i Historii Szkolnictwa

2009-2010 - Katedra Historii XVI-XVIII wieku

 

Zainteresowania naukowe:

 • struktury parafialne epoki nowożytnej
 • historia książki i bibliotek parafialnych
 • dzieje edukacji i opieki społecznej

Monografie

 • Księgozbiory parafialne w prepozyturze wiślickiej w II połowie XVIII wieku, Lublin 2008
 • [współaut.] Dom Dziecka imienia Janusza Korczaka w Lublinie w latach 1855-2010, Lublin 2011

 

 

Inne publikacje:

 

 

 

Artykuły naukowe:

 

 • Wyposażenie kościołów parafii Radzyń Podlaski w naczynia i szaty liturgiczne w świetle wizytacji XVI-XVIII wieku, w: Religie. Edukacja. Kultura. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Litakowi, red. M. Surdacki, Lublin 2002, s. 71-77
 • Duchowieństwo parafialne w Radzyniu w XVI-XVIII wieku, w: Kościół. Społeczeństwo. Kultura. Prace ofiarowane Profesorowi Wiesławowi Műllerowi z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej i dydaktycznej, red. J. Drob i in., Lublin 2004, s. 91-103
 • Księgi kaznodziejskie z końca XVIII wieku w Beszowej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 82 (2004), s. 289-304
 • [współaut.] Kazania na Wielki Tydzień w epoce nowożytnej w Polsce, w:W kręgu wielkopostnej pobożności i bractw religijnych, red. C. Taracha i in., Lublin 2007, s. 88-101
 • Udział Sióstr Miłosierdzia w opiece szpitalnej w Milanowie w II połowie XIX wieku, w: Archiwa. Temporum. Testes. Księga Pamiątkowa ofiarowana Prof. Stanisławowi Olczakowi, Lublin 2008, s. 530-548
 • Zasięg kaznodziejskiej literatury dominikańskiej w bibliotekach parafialnych w końcu XVIII wieku w diecezji krakowskiej, w: Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie, red. ks. E. Mateja i in., Opole 2008, s. 259-272
 • Piśmiennictwo braci Zakonu Szkół Pobożnych w Polsce jako źródło do badań nad edukacją duchowieństwa końca XVIII wieku w Polsce, w: Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych a współczesne problemy edukacji historycznej, red. K. Wróbel-Lipowa, M. Ausz, cz. 1, Kraków-Lublin 2009, s. 181-192
 • System opiekuńczy Zgromadzenia Sióstr Szarytek  w dwudziestoleciu międzywojennym, w: Dwa dwudziestolecia Rzeczypospolitej. Oświata. Religia. Kultura i Społeczeństwo. Próba bilansu, red. M. Fic i in., Katowice 2010, s. 239-249
 • Księgozbiór Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności według wykazu  z 1955 roku, w: Lublin a książka. Część druga: Centrum i peryferie, red. A. Krawczyk, Lublin 2011, s. 429-440
 • Indoktrynacja i laicyzacja młodego pokolenia w lubelskich placówkach opiekuńczych po II wojnie światowej, w: Pamięć – Historia – Polityka, red. M. Topij-Stępińska i in., Kraków 2012, s. 149-163
 • Siostra Zofia Więckowska SM w obliczu działań władzy ludowej w latach 1945-1953, w: Kobieta a patriotyzm. Konteksty historyczno-pedagogiczne XX –XXI wieku, red. E. Kryńska i in., Białystok 2012, s. 87-99
 • „Szkoła pozbawiona karności to młyn bez wody”. Problem dyscypliny szkolnej w czasach przedrozbiorowych, „Nasza Przeszłość” 117 (2012), s. 91-103
 • „Rector scholae seu minister ecclesiae” – refleksje o nauczycielu szkoły parafialnej w XVI-XVIII wieku, w: Być nauczycielem – opiekunem – wychowawcą. Perspektywa historyczna, red. D. Apanel, Toruń 2012, s. 15-33
 • Problem opieki nad dzieckiem od starożytności do czasów współczesnych w ramach realizacji wątku tematycznego, w: Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok. Edukacja historyczna w szkole ponadgimnazjalnej po 2013 roku, red. M. Fic, Katowice 2012, s. 87-105
 • Ośrodki kultury intelektualnej a księgozbiory kościelne epoki przedrozbiorowej, w: Dziedzictwo kulturowo-historyczne regionu. Pedagogika międzykulturowa i regionalna – aspekty dydaktyczne, red. M. Chrost, Kraków 2013, s. 149-158
 • Metoda biograficzna w dydaktyce historii, w: Biografie nauczycieli i pedagogów: idee i programy, red. R. Skrzyniarz i in., Lublin 2013, s. 231-242
 • Realizacja ideologicznego modelu kobiety w Państwowym Domu Młodzieży w Lublinie w latach 1953-1956, w: Kobiety w przestrzeni polityki społecznej wobec rodziny: aspekty edukacyjne, red. E. Górnikowska–Zwolak, Mysłowice 2013, s. 53-74
 • Szpital w Milanowie w latach 1908-1931 w świetle dokumentów z Archiwum Sióstr Miłosierdzia w Warszawie, „Roczniki Humanistyczne” , 61 (2013), z. 2, s. 303-314
 • Janusz Korczak w kinematografii polskiej, w: Janusz Korczak Przyjaciel dzieci. W nurcie rozważań pedagogicznych, red. M. Czepil i in., Lublin 2015, s. 25-38
 • Misja opiekuńcza Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Wincentego à Paulo w Polsce w XVII-XVIII wieku, „TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie”, 12 (2015), s. 78-95
 • Wycieczka szkolna – edukacja, zabawa, przygoda, w: Nauczanie przez zabawę, G. Pańko, M. Skotnicka-Palka, B. Techmańska, Wrocław 2015, s. 137-148
 • [Rec.:] Joanna M. Domańska, Domy dziecka na Warmii i Mazurach w latach 1945-1989, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 248, „Studia Edukacyjne”, 37 (2015), s. 398-403
 • Literatura w służbie dziecka na przykładzie „Pokłosia” bł. Edmunda Bojanowskiego, w: Problemy opiekuńczo-wychowawcze w polskim czasopiśmiennictwie: przeszłość i teraźniejszość, rec. R. Bednarz-Grzybek, M. Hajkowska, Lublin 2015, s. 45-53
 • Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo na Rusi Koronnej w XVIII w., w: Історія релігій в Україні. Науковий Збірник. Частина 1, red. M. Kapral, Lwów 2016
 • Inwentarz księgozbiorów parafialnych z II połowy XVIII wieku – nowa metoda edycji, „Textus et Studia”, 1 (5) 2016, s. 78-90
 • Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego à Paulo w posłudze szpitalnej we Lwowie w XVIII wieku, w: Iсторія релігій в Україні : Науковий Щoрічник, Частина 2, red. M. Kapral, Lwów 2017, s. 367-371
 • Turystyka literacka w Lublinie na przykładzie szlaku komisarza Maciejewskiego, w: Turystyka w edukacji historycznej i obywatelskiej, red. M. Ausz i in., Lublin 2017, s. 329-343
 • Edukacja w przestrzeni miejskiej - refleksja dydaktyczna, w: Gry miejskie w działalności edukacyjnej archiwów, red. H. Mazur, A. Rosa, Toruń 2017, s. 14-19,

https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/4704/GRY_MIEJSKIE%20.pdf?sequence=1

 • Szpital dla Dzieci im. Vetterów w Lublinie w latach 1911-1939, w: Lublin przez siedem wieków. Wydarzenia i ludzie, red. E. Niebelski, Lublin 2017, s. 217-227
 • Z pomocą kobietom upadłym. Praca społeczna Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Lublinie w XX wieku, „TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie”, 14 (2017), s. 166-179
 • [współaut.] Księgozbiory parafialne - tradycja i perspektywy badawcze, w: Rola Kościoła w dziejach Polski. Kościoły w Rzeczypospolitej, red. J. Krochmal, Warszawa 2017, s. 746-756

 

 

Artykuły popularnonaukowe:

 

 • Dlaczego Majdanek?, „Lubelski Monitor Miejski”, 1994, nr 5, s. 15-17
 • Dzieje lubelskiego herbu, „Lubelski Monitor Miejski”, 1994, nr 6, s. 17-18
 • Dawnych kin czar, „Lubelski Monitor Miejski”, 1994, nr 7/8, s. 16-17
 • Skrzydła Lublina, „Lubelski Monitor Miejski”, 1994, nr 9, s. 14
 • Dzielnica żydowska w Lublinie, „Lubelski Monitor Miejski”, 1994, nr 10, s. 16
 • Cmentarz przy ul. Lipowej, „Lubelski Monitor Miejski”, 1994, nr 10, s. 10-11
 • [współaut.] Prof. Stanisław Litak 1932-2010, „Przegląd Uniwersytecki” 22 (2010), nr 2 (124), s. 19-20
 • Profesor Stanisław Litak - historyk Kościoła, szkolnictwa i wychowania (1932-2010), „Teka Komisji Historycznej”, t. VIII, Lublin 2011, s. 236-238
 • [współaut.] Profesor Stanisław Litak w Instytucie Historii KUL (1961-2005), w: Vir honestus ac bonus. Stanisław Litak 1932-2010, red. P.P. Gach, M. Surdacki, Lublin 2011, s. 31-34
 • Kto teraz zadzwoni?, w: Vir honestus ac bonus. Stanisław Litak 1932-2010, red. P.P. Gach, M. Surdacki, Lublin 2011, s. 159-161
 • Księgozbiór, w: Vir honestus ac bonus. Stanisław Litak 1932-2010, red. P.P. Gach, M. Surdacki, Lublin 2011, s. 223-225
 • Wirtualnym szlakiem Bronisława Piłsudskiego, „Przegląd Uniwersytecki” 1 (165) 2017, s. 43-44

Hasła słownikowe

 • childish philosophizing, curriculum change, early education, educational partnership, Epstein Joyce Levy, "Everyday Education",  Przyłubska, Ewa (died in 2001) and Przyłubski Feliks (1906-1983), report of the European Commission, a, w: Small Lexicon of Early School Teacher, red. J. Karbowniczek,  Fribourg 2013
 • detskế filosofovanie, partnerstwo (vzdelávacie), Przylubská Eva (zom. 2001), Félix (1906-1983), správa Európskej komisie, w: Malý lexikón predškolskej a elementárnej pedagogiky, red. J. Karbowniczek,  Ružomberok 2013
 • dziecięce filozofowanie, Epstein Joyce Levy, partnerstwo edukacyjne, Przyłubscy Ewa i Feliks, raport Komisji Europejskiej, wczesna edukacja, "Wychowanie na co dzień", w: Mały leksykon pedagoga wczesnoszkolnego, red. J. Karbowniczek, Warszawa 2014.

 

 

Udział w konferencjach:

 

 • III Szkoła Dydaktyków Historii. Edukacja historyczna w zintegrowanej szkole, Kraków 1999
 • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Jakość kształcenia w szkole wyższej - Nabywanie praktycznych umiejętności w kształceniu kierunkowym", Akademia Podlaska w Siedlcach, czerwiec 2006
 • V Polsko-Hiszpańskie Sympozjum Historyczne, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2006
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych a współczesne problemy edukacji historycznej”, Zakład Dydaktyki Historii UMCS; Polska Prowincja Pijarów, Kazimierz Dolny 2007
 • Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie. W 750-lecie śmierci, Instytut Historii, Instytut Filologii Polskiej i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego wraz z Polską Prowincją Dominikanów, Kamień Śląski 2007
 • II Edycja Konferencji Naukowej „Lublin a książka – centrum i peryferie”, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS; Archiwum Państwowe w Lublinie, Muzeum Lubelskie,  Lublin 2009
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dwudziestolecia. Bilans sukcesów i niepowodzeń państwowości polskiej w okresie międzywojennym i w latach 1989-2009, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009
 • Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Pamięć historyczna a edukacyjna teraźniejszość”; Katedra Historii Wychowania, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Kraków 2010
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Działalność patriotyczna kobiet z perspektywy XXI wieku”, Zakład Historii Wychowania, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku, Supraśl 2010
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Szkolnictwo kościelne w Rzeczypospolitej od XVI do XIX wieku”, Katedra Historii Mazowsza w Instytucie Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku; Urząd Miasta Płocka, Płock 2010
 • Otwarte Seminarium Towarzystwa Historii Edukacji „Szkoła polska od średniowiecza do XX wieku. Między tradycją a innowacją”, Zakład Historii Oświaty i Wychowania, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010
 • Konferencja Naukowa „Opiekun-wychowawca-nauczyciel. Między powinnością a (nie)możnością (konteksty historyczne i współczesne)”, Instytut Pedagogiki, Akademia Pomorska w Słupsku, Ustka 2011
 • Międzynarodowa Konferencja „Dziedzictwo kulturowo-historyczne Regionu w wychowaniu i edukacji. Małopolska. Śląsk, Spisz, Orawa”, Katedra Kulturowych Podstaw Wychowania, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Kraków 2011
 • Konferencja „Edukacyjne aspekty polityki społecznej państwa wobec kobiet i rodziny”, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. A. Hlonda, Zakopane 2011
 • Konferencja „Pochylmy się nad dzieckiem – Idea i dzieło Janusza Korczaka”, UMCS, Lublin 2012
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne Dylematy Pedagogiki. Teoria i praktyka”, UMCS, Lublin 2013
 • I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z serii Biografistyka pedagogiczna, cz. 1: Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki, KUL 2013
 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja-Kultura-Społeczeństwo”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2014
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Historia chrześcijaństwa w źródłach”, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków 2014
 • Forum Edukatorów Archiwalnych, Toruń 2015, Warszawa 2016
 • 44. Ogólnopolska Konferencja Historyków Zakonnych – „Kobiety konsekrowane w historii i dla historii”, Warszawa 2015
 • ХХVІ Міжнароднa науковa конференція „Історія релігій в Україні”, Lwów 2016
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Turystyka w edukacji historycznej i obywatelskiej”, UMCS, Lublin 2016
 • Konferencja Naukowa „Lublin: miasto i ludzie. W przededniu obchodów 700-lecia”, Lublin 2016
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rola Kościoła w dziejach Polski. Kościoły w Rzeczypospolitej (do roku 1918)”, AGAD, Warszawa 2016

 

 

 

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2019, godz. 23:09 - Piotr Rachwał