Dział Organizacyjno-Prawny

DZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY

 

Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego pełni funkcję Sekretarza Senatu.

 

Do zadań Działu Organizacyjno-Prawnego należy:

 1. prowadzenie legislacji wewnętrznej, w tym opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych;
 2. wsparcie prawne jednostek organizacyjnych KUL w przygotowywaniu dokumentów przedkładanych Rektorowi, Prorektorom i Pełnomocnikom;
 3. prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych Uniwersytetu;
 4. gromadzenie, udostępnianie i publikowanie aktów prawnych Uniwersytetu, w szczególności uchwał Senatu i zarządzeń Rektora i Prorektorów;
 5. opracowywanie i ewidencja pełnomocnictw i upoważnień oraz pism w zakresie zgodnym z zadaniami realizowanymi przez jednostkę;
 6. wsparcie prawne w procesie zawierania umów oraz nadzór nad ewidencją umów;
 7. koordynacja i kierowanie współpracą z zewnętrzną obsługą prawną Uniwersytetu;
 8. obsługa prawna posiedzeń Senatu;
 9. zapewnienie terminowej realizacji przez organy Uniwersytetu obowiązków wynikających z ustawy oraz innych właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego i kościelnego;
 10. nadzór nad pieczęciami i symbolami Uniwersytetu, w szczególności zatwierdzanie wzorów pieczęci jednostek organizacyjnych;
 11. obsługa prawna organów dyscyplinarnych Uniwersytetu;
 12. nadzór prawny nad treścią dokumentów kierowanych do organów administracji państwowej, w tym właściwych służb państwowych;
 13. prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
 14. prowadzenie i nadzór nad elektroniczną skrzynką podawczą;
 15. prowadzenie elektronicznej Bazy Wewnętrznych Aktów Prawnych;
 16. koordynowanie, aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej;
 17. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy jednostkami KUL.

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona