Dział Strategii i Rozwoju Uniwersytetu

Dział Strategii i Rozwoju Uniwersytetu

 jest jednostką administracyjną wspierającą strategiczne procesy zarządzania Uczelnią, w szczególności w obszarach misji, nauki i kształcenia.

 

Zadania Działu określa 

ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-14/22
REKTORA
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
z dnia 26 stycznia 2022 r.

dot. zmiany Zarządzenia Rektora z dn.10 września 2020 r.

(Monitor KUL, poz. 454/2020 ze zm.)

w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

paragraf nr 20:

 

 Do zadań Dział Strategii i Rozwoju Uniwersytetu należy
 w szczególności:

 

1) wspieranie strategicznych procesów zarządzania Uczelnią, w szczególności w obszarach misji, nauki i kształcenia;

 

2) gromadzenie informacji wspomagających procesy zarządzania Uniwersytetem;

 

3) wspieranie Władz Uniwersytetu i jednostek organizacyjnych w ww. procesach;

 

4) opiniowanie wewnątrzuczelnianych dokumentów strategicznych, w tym opiniowanie propozycji zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu, w zakresie realizacji i spójności ze strategią;

 

5) sporządzanie ankiet rankingowych, w szczególności ankiety Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”;

 

6) operacjonalizacja strategii rozwoju Uniwersytetu oraz monitoring osiągania wyznaczonych celów strategicznych;

 

7) inicjowanie, koordynowanie i wdrażanie prac nad Strategią Rozwoju Uniwersytetu;

 

8) sporządzanie corocznego raportu dotyczącego realizacji Strategii Uniwersytetu;

 

9) monitorowanie, operacjonalizacja i ewaluacja realizacji celów uniwersytetu;

 

10) opracowanie końcowego raportu z realizacji Strategii Rozwoju wraz z założeniami kolejnej strategii;

 

11) nawiązywanie i ustalanie celów strategicznych współpracy z przedsiębiorcami/środowiskiem biznesu na rzecz rozwoju Uniwersytetu

 

 

Jednostka podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. studentów, doktorantów i rozwoju.


Zapraszamy do współpracy i dzielenia się swoim doświadczeniem
w zakresie obszaru kompetencyjnego Działu.

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona