Konferencje naukowe ogólnopolskie i międzynarodowe zorganizowane przez Katedrę Literatury Rosyjskiej

 

1. Literatura diaspory Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, Lublin (KUL), 19-21 czerwca 1997.

2. Słowianie wobec wyzwań integrującej się Europy, Kazimierz Dolny n. Wisłą, 25-26 września 1998.

3. Słowianie Wschodni. I. Sacrum - literatura, język. II. Problematyka słowianoznawcza w badaniach Profesora Ryszarda Łużnego, Lublin (KUL), 15-16 kwietnia 1999.

4. Duchowość. Sacrum. Literatura emigracyjna Słowian Wschodnich, Kazimierz Dolny n. Wisłą, 25-26 września 2000.

5. Kultura Słowian Wschodnich w perspektywie Historii, Kazimierz Dolny n. Wisłą, 20-21 maja 2004.

6. Wschód i Zachód. W poszukiwaniu Europy duchowej, Lublin (KUL), 21-23 października 2004 (współorganizator konferencji).

7. W kręgu wartości: Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich. 18-19 kwietnia 2008 (współorganizator konferencji).

8. Mikołaj Gogol w interpretacjach i krytyce literackiej. Dwusetna rocznica urodzin pisarza, Lublin (KUL), 14 maja 2009.

9. Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty, estetyka, recepcja, Lublin (KUL) 13-15 października 2011.

10. „Czy rusycystyka może służyć ewangelizacji?”. Ryszard Łużny (1927-1998) i jego dzieło. W piętnastą rocznicę śmierci, Lublin (KUL), 12 marca 2013.

11. Rosyjskie ślady w Lublinie. Emigracja rosyjska w Polsce, Lublin (KUL) 23 maja 2013. 

12. Kryzys literatury na uniwersytecie? Literatury słowiańskie w kształceniu filologów. Tradycja, teraźniejszość i wyzwania przyszłości, Lublin (KUL), 28-29 maja 2015.

13. Literatura rosyjska a kwestia żydowska (współorganizator Instytut Filologii Rosyjskiej UŚ), Sosnowiec,  26 października 2016.

14. IV Międzynarodowa konferencja naukowa: Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska XX i XXI wieku. Kulturowe zbliżenia i miejsca wspólne, oddziaływanie i odrzucenie, przeprowadzona pod patronatem Komisji Emigrantologii Słowian przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów - Lublin, KUL, 25-26 maja 2017. 

15. Seminarium Naukowe Czy literatura bez wartości? Między literaturą wysoką i masową, arcydziełem i kiczem, Lublin, KUL, 14 grudnia 2017.

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2017, godz. 13:38 - Agnieszka Lenart