Monografie pracowników

 

Monika Grygiel, Poetycki świat wartości Josifa Brodskiego. Twórczość okresu 1957-1972, Lublin: Wyd. KUL 2006

 

Monika Grygiel, Gra w wartości – aksjologiczna strategia prozy Vladimira Nabokova, Lublin: Wyd. KUL 2016 

 

„Twórczość literacka Vladimira Nabokova (1899-1977), rosyjsko- i anglojęzycznego pisarza emigracyjnego, została szerzej udostępniona czytelnikom w jego ojczyźnie i w Polsce dopiero po upadku systemu komunistycznego w państwach europejskich. Rozgłos literacki zdobył zatem Nabokov najpierw na Zachodzie, a dopiero po śmierci wśród czytelników rosyjskich (…).

 

Autorka dokonuje zatem wyraźnej reinterpretacji twórczości Nabokova, szukając w niej walorów aksjologicznych opierających się na chrześcijańskim pojmowaniu człowieka

i świata, w którym zarysowana jest perspektywa wieczności

i nieśmiertelności" (fragment recenzji prof. dr hab. Jana Orłowskiego).

 

Więcej informacji

 

Monika Sidor, Rosja i jej duchowość. Proza „pierwszej fali” emigracji rosyjskiej, Lublin: Wyd. KUL 2009 

 

Monika Sidor, Próba literackiej summy. Pisarz – prawda – historia w „Czerwonym Kole” Aleksandra Sołżenicyna, Lublin: Wyd. KUL 2017   

 

 

Kliknij, aby zamknąć...

 

Więcej informacji

Anna Woźniak,  Podanie i legenda. Z badań nad rosyjską prozą ludową, Lublin: Red. Wyd. KUL 1987

 

Anna Woźniak,  Tradycja ruska według Aleksego Riemizowa, Lublin: Wyd. KUL 1995 (wyd. II 1996)

 

Anna Woźniak, Ułuda i cud. W świecie sztuki Andrieja Siniawskiego - Abrama Terca, Lublin: Wyd. KUL 2004

 

Anna Woźniak, Aleksy Riemizow na rozdrożu literatury. Studia i szkice

o twórczości pisarza, Lublin: Wyd. KUL 2015 

 

Twórczość pisarska Aleksego Riemizowa (1877-1957), rosyjskiego prozaika, admiratora tradycji dawnej

i eksperymentatora, rozpięta jest między estetyką symbolizmu i pewnymi formalnymi wyznacznikami poetyki postmodernistycznej. W książce rozpatruje się głównie późną prozę autora, tworzoną na emigracji w Paryżu

w latach 20.-50. XX wieku, eksponuje proces „wymykania się" jego dzieł z tradycyjnego kanonu literatury, włączania w materię utworu fenomenów pozaliterackich: listu, snu, natarczywego autobiografizmu i kultu „drobiazgu" z życia codziennego, dzięki czemu uzyskują one w nowej sytuacji estetycznej dystynkcje literackie. W zaproponowanych rozważaniach Riemizow, określany jako ironista

i prześmiewca, „odarty" z powierzchownych masek, jawi się równocześnie w ujęciu antropologii, metafizyczności

i odczuć mistycznych, ukazanych w jego prozie.

 

Więcej informacji

 

 

Seria: Literatura i kultura emigracyjna Słowian Wschodnich

 

Literatura emigracyjna Rosjan, Ukraińców i Białorusinów, red. A. Woźniak i  L. Puszak,  wstęp A. Woźniak, Lublin: Red. Wyd. KUL 2001

Duchowość i sacrum w literaturze emigracyjnej Słowian Wschodnich, red. i wstęp A. Woźniak, M. Kawecka, Lublin: Red. Wyd. KUL 2002

Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty, estetyka, recepcja, red. A. Woźniak, Lublin: Wyd. KUL 2013

 

Monografie i wydania zbiorowe

 

A. Riemizow, Opowieści apokryficzne. Paralipomenon. Leimonarion. Alatyr, z jęz. rosyjskiego przełożyli, opracowali i przypisami opatrzyli: R. Łużny, A. Roszkowska, A. Woźniak, wybór i układ: R. Łużny, wstęp: A. Woźniak, Lublin: Red. Wyd. KUL 2000

Wschód i Zachód. W poszukiwaniu Europy duchowej, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, M. Stebler, A. Woźniak, Lublin: TN KUL 2006  

Ryszard. Łużny. Myśl słowiańska Jana Pawła II, red. J. Orłowski, A. Woźniak, Lublin: Wyd. KUL 2008

Wokół problemów Historii. Studia o kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich, red. A.Woźniak, Lublin: TN KUL 2008 

W kręgu wartości: Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich, pod  red. A.Woźniak, W. Kowalczyka, Lublin: Wyd. UMCS 2010

 

„Roczniki Humanistyczne TN KUL, Seria: Słowianoznawstwo”, z. 7 -  materiały     monograficzne

 

1. Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych na język polski, „RH” z. 7, t. XXXIX-XL 1991-1992

2. Wczoraj, dziś i jutro studiów i badań słowianoznawczych w środowisku lubelskim, „RH”

z. 7, t. XLII, 1994

3. Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych, „RH” z. 7,

t. XLIII, 1995

4. Biblia w literaturze i folklorze narodów wschodniosłowiańskich, „RH” z. 7, t. XLIV, 1996

5. Profesor Ryszard Łużny. W siedemdziesięciolecie urodzin, „RH” z. 7, t. XLV-XLVI, 1997-1998

6. Słowianie wobec wyzwań jednoczącej się Europy, „RH” z.7, t. XLVII, 1999

7. Problematyka słowianoznawcza w badaniach Ryszard Łużnego, „RH” z. 7, t. XLVIII-XLIX, 2000-2001

8. Mikołaj Gogol w interpretacjach i krytyce literackiej, „RH” z. 7, t. LVII, 2009

9. Profesor Ryszard Łużny. W 15. rocznicę śmierci, „RH”, t. LXI, 2013

10. Rosyjskie ślady w Lublinie. Emigracja rosyjska w Polsce, „RH” 7, t. LXII, 2014

11. Kryzys literatury na uniwersytecie? Literatury słowiańskie w kształceniu filologów. Tradycja, teraźniejszość i wyzwania przyszłości, „RH” z. 7, t. LXIV 2016

 

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2018, godz. 09:23 - Agnieszka Lenart