Kwestionariusz do pomiaru cech osobowości kojarzonych z partią polityczną

 (wersja  PDF lub WORD)

 

Wizerunek partii

(O.Gorbaniuk, G.Krzyszycha, A.Holewa, E.Dąbrowska)

 

Instrukcja: Proszę za pomocą 5-stopniowej skali ocenić, w jakim stopniu poniższe przymiotniki dobrze opisują Pana/i opinię o partii X. Proszę otoczyć kółkiem właściwą odpowiedź na skali od 1 (nie zgadzam się) do 5 (zgadzam się), gdzie poszczególne cyfry oznaczają:

 

1

2

3

4

5

nie zgadzam się

raczej się nie zgadzam

ani tak

ani nie

raczej się zgadzam

zgadzam się

 

Partia X jest:

otwarta na świat

1

2

3

4

5

 

kłamliwa

1

2

3

4

5

silna

1

2

3

4

5

 

stanowcza

1

2

3

4

5

manipulująca

1

2

3

4

5

 

elastyczna

1

2

3

4

5

współpracująca

1

2

3

4

5

 

cyniczna

1

2

3

4

5

odważna

1

2

3

4

5

 

zdolna do dialogu

1

2

3

4

5

niesłowna

1

2

3

4

5

 

dwulicowa

1

2

3

4

5

tolerancyjna

1

2

3

4

5

 

jasno wyrażająca

1

2

3

4

5

twarda

1

2

3

4

5

 

poglądy

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010 O.Gorbaniuk, G.Krzyszycha, A.Holewa, E.Dąbrowska

 

Klucz:

Skala

Przymiotniki

Siła

stanowcza, twarda, jasno wyrażająca poglądy, odważna, silna

Kooperacja

tolerancyjna, elastyczna, otwarta na świat, zdolna do dialogu, współpracująca

Makiawelizm*

manipulująca, cyniczna, dwulicowa, niesłowna i kłamliwa

*Makiawelizm oznacza tu nie doktrynę polityczną, lecz cechę osobowości, polegającą na instrumentalnym traktowaniu innych i wyrachowanych relacjach interpersonalnych. Osoby z tą cechą osobowości są cyniczni, często manipulują innymi, chcąc osiągnąć zyski tylko dla siebie.

 

Sposób obliczania: wynik w skali oblicza się jako średnia pozycji wchodzących w skład skali

 

Właściwości psychometryczne (w skrócie1):

 • Rzetelność:
  • Makiawelizm: α = 0.85, przeciętna korelacja między pozycjami r = 0.54, a skośność rozkładu skali As = 0.02.
  • Siła: α = 0.80, r = .44, As = –0.13.
  • Otwartość: α = 0.86, r = 0.55, As=–0.13).
  • Korelacje pomiędzy skalami: -0.25 (Makiawelizm vs. Siła), -0.33 (Makiawelizm vs. Kooperacja) oraz 0.34 (Siła vs. Kooperacja).
 • EFA: trzy czynniki wyjaśniają 60% wariancji pozycji skal
 • CFA: wskaźniki dopasowania: χ² = 3015.25, df = 2175, p < 0.001; RMSEA = 0.045, skorygowany indeks gamma populacji: 0.941).

 

Mini lista przymiotnikowa: listę przymiotników w razie potrzeby można ograniczyć do trzech przymiotników w ramach każdej skali (3 x 3 = 9). Rzetelność skal będzie wówczas wahała się w granicach 0.72-0.80.

 

Wartość predykcyjna postawy wobec partii:

 • Trzy wymiary wizerunku przeciętnie tłumaczą 57% wariancji postawy wobec partii (F(3,1041) = 541,44, p < 0.001, R = 0.76, próba N = 1360 opisów partii, 6 partii.
 • Wzór na obliczenie postawy na podstawie wyników w skalach (wyniki standaryzowane*): Postawa = 0.34xSiła + 0.46xKooperacja – 0.50xMakiawelizm; *(M = 0, SD = 1).

 

________________

1Szczegółowy opis procesu opracowania kwestionariusza można znaleźć w: Gorbaniuk, O., Krzyszycha, G., Holewa, A. (2010). Struktura cech osobowości przypisywanych partiom politycznym. Studia Psychologiczne, 48(3), 19-34 ( PDF)

Autor: Oleg Gorbaniuk
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2013, godz. 15:27 - Oleg Gorbaniuk