Studia podyplomowe w zakresie

mediacji sądowej i pozasądowej

  Cel Studiów

 

Studia przygotowują do wykonywania zawodu mediatora w sprawach karnych, cywilnych (gospodarczych, rodzinnych, biznesowych, z zakresu prawa pracy) i w sprawach nieletnich oraz oświatowych.

Dyplom ukończenia studiów upoważnia do prowadzenia każdego rodzaju mediacji.

Ponadto słuchacze, którzy ukończą studia z pozytywnym wynikiem uzyskają możliwość uzyskania wpisu na listy mediatorów sądowych Polskiego Centrum Mediacji.

 

Wykładowcy

Studia realizowane są we współpracy z Polskim Centrum Mediacji.  Wykładowcami są zarówno wybitni przedstawiciele świata nauki, jak i  doświadczeni mediatorzy -  praktycy stowarzyszeni w Polskim Centrum Mediacji. Wśród Wykładowców są  m.in. prof. Dariusz Doliński, prof. Jacek Śliwak, dr Michał Janson, mgr Magdalena Grudziecka, mgr Jerzy Książek, mgr Robert Kaszczyszyn, dr Katarzyna Antolak, mgr Barbara Hoffmann, mgr Iwona Jaśkiewicz-Wyrębska

 

Program Studiów

Program zawiera zarówno przedmioty dające niezbędne mediatorom podstawy teoretyczne, jak i rozbudowane bloki zajęć praktycznych i symulacji mediacji.

 

Adresaci

Studia są przeznaczone dla absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych uzyskaniem zawodu mediatora lub dodatkowych kwalifikacji obejmujących rozwiązywanie konfliktów i negocjacje w zawodzie obecnie wykonywanym. Studia są szczególnie przydatne dla osób zatrudnionych:

- w oświacie,

- w służbach społecznych (ośrodki pomocy rodzinie, kuratorzy rodzinni, w sprawach karnych, pracownicy ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych itp.). 

- w samorządach

- na stanowiskach zajmujących się obsługą klienta, radców prawnych, adwokatów, pracowników pionów prawnych i egzekucji zadłużeń w bankach, firmach consultingowych, przedsiębiorstwach

- w działach kadr, związkach zawodowych, doradców zawodowych

 

Kryteria przyjęcia

Udokumentowane ukończenie studiów wyższych

Wypełniony kwestionariusz osobowy

 

Kwalifikacje

Uzyskane przez absolwentów kwalifikacje są zgodne z wymogami ustaw:

Mediacja  w  sprawach  cywilnych

1/Ustawa z  dnia 28  lipca 2005 r. o  zmianie ustawy – Kodeks  postępowania  cywilnego oraz  niektórych innych  ustaw( Dz. U. Nr 172 poz.1438)

Mediacja  w  sprawach  nieletnich

2/ Rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości z  dnia  18 maja  2001r. w  sprawie  postępowania  mediacyjnego  w  sprawach  nieletnich ( Dz. U. Nr 56 ,poz.591) Na  podstawie art. 3a § 3  ustawy  z  dnia 26  października  1982 r. o postępowaniu  w  sprawach  nieletnich ( Dz. U. Nr 35, poz.228, z 1992r,Nr 24,poz.101,z 1995r. Nr 89, poz.443,z 1998r. Nr106, poz.668, z 1999r. Nr 83, poz.931 oraz z 2000r. Nr 12,poz.136 i Nr 91,poz.1010.

Mediacja  w  sprawach  karnych

 3/ 4/ Rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości z dnia 13.06.2003 r. w  sprawie  postępowania  mediacyjnego   w  sprawach  karnych ( Dz. U. Nr 108, poz.1020).Na podstawie art.23a §5 dodanego  ustawą  z  dnia 10.01.2003 r. ( Dz. U. Nr 17 , poz.155), która weszła  w  życie  01.07.2003 r.- Kodeks  postępowania  karnego z dnia 06 czerwca 1997 r.( Dz. U. Nr 89, poz.555).

Absolwenci, którzy pomyślnie ukończą studia, mają możliwość otrzymania certyfikatów PCM:

certyfikat mediacji karnych i nieletnich

certyfikat mediacji rodzinnych

certyfikat mediacji cywilnych i gospodarczych

certyfikat mediacji ogólnospołecznych

certyfikat mediacji szkolnych i oświatowych

 

System prowadzenia zajęć

weekendowy

 Liczba semestrów: 3

Opłata za semestr: 1600 PLN

 

informacja do wydruku

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2013, godz. 10:07 - Agata Błachnio