Paulina Kusz, Jan Stanisław Łoś wobec kwestii ukraińskiej (1918 – 1939), Lublin 2010 – Niniejsza książka jest próbą analizy myśli społeczno - politycznej Jana Stanisława Łosia, dyplomaty i publicysty, bardzo dobrze zorientowanego w kwestii ukraińskiej. Celem dodatkowym publikacji jest zobrazowanie jak ewoluowała jego myśl oraz jak się ona lokowała wśród różnych szkół myślenia na temat sprawy ukraińskiej istniejących wówczas w II Rzeczypospolitej.

 

 

 

 

 

 

 

„Bo mnie tylko wolność interesuje…”.Wywiad-rzeka z Marianem Gołębiewskim (Nowy Jork, listopad 1988 – czerwiec 1989), oprac. Justyna Dudek, Lublin 2012 – Książka jest zapisem rozmowy z Marianem Gołębiewskim (cichociemnym, szefem Kedywu Inspektoratu Zamość i komendantem Obwodu Hrubieszów Armii Krajowej), przeprowadzonej na przełomie 1988 i 1989 r. w Nowym Jorku. To historia osobista widziana oczyma wyższego dowódcy, który komentuje wydarzenia z odległej perspektywy czasowej.

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Chraniuk, Ignacy Czuma. Uczony i polityk, Lublin 2012 – Książka ta opisuje życie Ignacego Czumy (1891-1963) - profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wychowawcy młodzieży, polityka, działacza katolickiego, który swoją twórczością na stałe zapisał się w historii prawa polskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk, Tomasz Stryjek, Adam F. Baran, Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1953, Warszawa 2012 - Zbiór studiów dotyczących podziemia na „zachodnich kresach” ZSRR zawiera bardzo cenny materiał faktograficzny, stanowi pionierskie – i to nie tylko w skali polskiego piśmiennictwa historycznego – ujęcie problemu. Najwyższej klasy profesjonaliści, znawcy realiów nie tylko polskich, dla realizacji swojego ambitnego przedsięwzięcia przeprowadzili szeroko zakrojone kwerendy źródłowe w archiwach Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy i Rosji. Praca jest prawdziwym kompendium wiedzy o niezwykle dramatycznym okresie w dziejach narodów sąsiadujących z Polską lub położonych w jej bezpośredniej bliskości, przynosi także udaną próbę uchwycenia rysów wspólnych, ale też odmienności, specyfiki ich losów w latach 1944–1953. Przedstawiając wiele oryginalnych ustaleń faktograficznych oraz interpretacyjnych, Autorzy stawiają zarazem nowe pytania badawcze, wytyczając kierunki dalszych poszukiwań. 
(dr hab. Grzegorz Hryciuk, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego)

 

Autor: Marcin Baranowski
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2013, godz. 22:33 - Marcin Baranowski