Tematyka badawcza realizowana w Instytucie Nauk Biologicznych KUL

 

 • Analiza strukturalna i taksonomiczna organizmów endofitycznych zasiedlających różne odmiany pszenicy ozimej uprawianych w glebie i w warunkach in vitro wraz z określeniem przydatności izolatów do promowania wzrostu i rozwoju pszenicy.
 • Rozpoznanie wpływu systemu uprawy oraz różnych odmian pszenic na bioróżnorodność mikroorganizmów glebowych obecnych w ryzosferze pszenic.
 • Bioremediacja metali przez mikroorganizmy oraz rośliny niższe (paproć wodna Azolla filiculoides L., Azolla caroliniania Willd.) ze szczególnym zwróceniem uwagi na układ endosymbiotyczny roślina-mikroorganizmy, wraz z opisem taksonomicznym i funkcjonalnym rozpoznanych mikrobiomów. Zagadnienie to obejmuje również identyfikację swoistej grupy białek nadających tolerancję wybranych izolatów na metale ciężkie, a także mapowanie metali ciężkich w biomasie izolatów i tkankach rośliny.
 • Analiza aktywności i składu taksonomicznego współczesnej mikrobioty, występującej w środowiskach glebowym i geologicznym, szczególnie związanej ze złożami węgla brunatnego oraz rekonstrukcję procesów paleośrodowiskowych w oparciu o biomarkery lipidowe (GDGT – tetraetery fitanylowe i BHP - bakteriohopanoidy).
 • Procesy zachodzące w warunkach zanieczyszczenia środowiska glebowego substancjami ropopochodnymi, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu kontaminacji na bilans gazów szklarniowych.
 • Mikrobiologiczne przemiany metanu w zachodzących w środowiskach ekstremalnie zasolonych wraz z charakterystyką i określeniem potencjału biotechnologicznego wyizolowanych z nich mikroorganizmów.
 • Ocena cyto- oraz immunotoksyczności różnych substancji chemicznych pochodzenia naturalnego oraz syntetycznego (np. toksyn bakteryjnych w tym cyjanotoksyn, pestycydów, antybiotyków, substancji biologicznie czynnych izolowanych z roślin, nanomateriałów) oraz ich wpływu na różne grupy organizmów, z wykorzystaniem pierwotnych i wtórnych linii komórkowych.
 • Ocena potencjału genotoksycznego/mutagennego substancji różnego pochodzenia.
 • Biologiczne metody oceny toksyczności próbek środowiskowych oraz związków chemicznych. Badania dotyczą możliwości wykorzystania reakcji organizmów należących do różnych poziomów troficznych do oceny toksyczności próbek pobranych ze środowiska czy nowo wprowadzanych związków chemicznych. W ramach tej problematyki wykonywana jest analiza toksyczności ostrej i chronicznej próbek/substancji chemicznych za pomocą biotestów opartych na organizmach bezkręgowych, glonach i roślinach wyższych.
 • Analiza wód w zakresie czynników fizyczno-chemicznych (profile termiczno-tlenowe wód, stężenie biogenów, wskaźniki zanieczyszczenia organicznego wód i ścieków) oraz parametrów biologicznych (wskaźniki fitoplanktonowe, indeksy troficzne, indeksy okrzemkowe, fitobentos). Ocena jakości wód w oparciu o wytyczne Unii Europejskiej, np. Ramowa Dyrektywa Wodna, Dyrektywa Azotanowa.
 • Synteza mezoporowatych materiałów o dalekim zasięgu uporządkowania. Badanie ich właściwości strukturalnych i sorpcyjnych. Badanie procesu uwalniania substancji (w tym leków) z nanomateriałów o rozwiniętej porowatości. Syntezy materiałów hybrydowych do zastosowań biologicznych i medycznych.
 • Analiza substancji naturalnych i syntetycznych wobec różnych aktywności enzymatycznych (np. kinaz, helikaz, polimeraz) oraz ich aktywności antyoksydacyjnej i przeciw różnym mikroorganizmom
 • Badania regulacji aktywności enzymatycznych poprzez ukierunkowaną mutagenezę.
 • Badania  metabolicznej i molekularnej odpowiedzi organizmów fotosyntetyzujących  na abiotyczne czynniki stresowe.
 • Dobór warunków do hodowli roślinnych w warunkach in vitro (Caryophyllaceae, Triticum, Rudbeckia) oraz wybranych szczepów euglenin.
 • Wpływ związków pochodzenia naturalnego na wzrost i rozwój drożdżaków z rodzaju Candida.
 • Molekularne mechanizmy patogenności Candida albicans.
 • Inhibitory i substraty kinazy Rio1.
 • Mutageneza wybranych białek substratowych kinazy CK2 i badanie jej wpływu na fosforylację i inne procesy wewnątrzkomórkowe.
 • Badania cytomolekularne nad strukturą genomu eukariotycznego.
 • Taksonomia i filogeneza molekularna mikrosymbiontów systemu korzeniowego Złotokapu zwyczajnego.

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Iwona Kuta-Wysmulska
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2020, godz. 12:40 - Anita Marszelewska