dr Katarzyna Pisarek-Małyszek,
archeolog i historyk, adiunkt
Katedra Archeologii Polski

 1. Telefon służbowy: (081) 445 40 27
 2. Zainteresowanie naukowe: archeologia wczesnego i późnego średniowiecza; osadnictwo w średniowieczu
 3. Zainteresowania badawcze:
  -   dzieje Lubelszczyzny w świetle źródeł archeologicznych i historycznych
  -  rozwój sieci osadniczej w skali mikroregionów, mezoregionów i makroregionów w okresie wczesno- i późnośredniowiecznym
   -  dysertacja doktorska p.t. "Osadnictwo w granicach dorzecza Bystrej i dorzecza Grodarza w okresie od VI do końca XV wieku. Studium archeologiczno-historyczne"
 4. Prowadzone zajecia:
  • Archeologia i pradzieje ziem polskich (konwersatorium)
  • Opieka nad zabytkami archeologicznymi przechowywanymi w Zakładzie Dokumentacji i Opracowania Zbiorów Materialnych Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 5. Publikacje:
  1.  Skarby archeologiczne, "Przegląd Uniwersytecki", r : 14, nr 6 (80), listopad - grudzień 2002, s. 30.
  2. Dwadzieścia pięć lat archeologii w Masłomęczu 1977 - 2002. Materiały do bibliografii prasowej archeologii w Masłomęczu, red. J. Gurba i in., Lublin 2003.
  3. Zabytki archeologiczne z Instytutu Historii KUL, "Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego", r : 46 (2003), Nr 1 -2 (181 - 182) s. 87 - 102.
  4. Przyczynek do dziejów kościołów św. Wojciecha i św. Marii Magdaleny w Wąwolnicy, "Roczniki Humanistyczne", t. 51 (2003), z. 2, s. 209-220.
  5. Wczesnośredniowieczne naczynie pochodzące z badań Marii Sułowskiej na wzgórzu Czwartek w Lublinie, "Archeologia Polski Środkowowschodniej", t. 7 (2005), s. 251-252.
  6. Okolice Wohynia i Bezwoli w świetle Archeologicznego Zdjęcia Polski, "Radzyński Rocznik Humanistyczny", t. 3 (2005), s. 9-18.
  7. Wybrane naczynia odkryte w 1973 roku na wzgórzu Czwartek w Lublinie (w druku)
  8. Dwie pieczęcie miejskie Wąwolnicy (w druku)
 6.  Foto:
 7.  dscf0602_400
   image12_400
   wojnicz_data_zgrywu_16092005_042_400
   101_8615_400_01
Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2007, godz. 19:12 - Dariusz Prucnal