Praca badawcza

 1. Badania eksperymentalne nad metodami i formami zainteresowań technicznych uczniów 1980 – 1985 – efekt: praca doktorska.
 2. Badania nad współczesnym ujęciem szkoły twórczej i jej szczegółową egzemplifikacją w szkole wiejskiej – efekt: rozprawa habilitacyjna.
 3. Badania nad aksjologicznymi podstawami wychowania i edukacji szkolnej. Efekt – seria książek:
  • K. Chałas. Wychowanie ku wartościom. T. I. Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja. Lublin – Kielce 2003.
  • K. Chałas, S. Kowalczyk. Wychowanie ku wartościom narodowo –patriotycznym. Lublin – Kielce 2006.
  • K. Chałas (red.) Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II. Lublin – Kielce 2006.
  • K. Chałas. Wychowanie ku wartościom wiejskim jako szansa integralnego rozwoju ucznia. Lublin 2007.
  • K. Chałas, A. Maj, J. Mariański. Wychowanie ku wartościom religijnym. Lublin – Kielce 2009.
 4. Badania w działaniu nad optymalizacją szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej – publikacja w przygotowaniu.

Praca naukowo-dydaktyczna

 1. 1 X 1997 r. – do chwili obecnej – Podjęcie pracy w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Kierownik Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej.
 2. Prowadzenie badań nad teoretycznymi podstawami i praktycznymi przesłankami dynamizowania funkcji reformującej się szkoły oraz aksjologicznymi uwarunkowaniami edukacji szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego.
 3. 1 X 2010 r. – do chwili obecnej  – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
 4. 1 X 2006 – 2008 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie.
 5. 1 X 2003 r. – 30 XI 2006 r. - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu.
 6. 1 X 1989 – 30 IX 1997 – Podjęcie pracy w Politechnice Lubelskiej jako adiunkt w katedrze Metod i Technik Nauczania.
 7. Kontynuowanie prac eksperymentalno – badawczych w szkołach twórczych. Efektami tych prac jest wdrożenie 60 koncepcji wychowawczo – dydaktycznych klas autorskich, 16 autorskich programów nauczania, opracowanie i wdrożenie koncepcji kreowania tożsamości twórczej szkoły wiejskiej.
 8. 1 IX 1986 – 31 XII 1988 – Podjęcie pracy jako nauczyciel akademicki w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie – oddział w Lublinie.
 9. Praca w systemie kształcenia nauczycieli była integralnie połączona z szeroką działalnością innowacyjno – badawczą o zasięgu krajowym podejmowaną w Towarzystwie Szkół Twórczych, pełniąc funkcję opiekuna naukowego szkół podstawowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2011, godz. 17:26 - Aleksandra Dziak