Publikacje książkowe:

 1. W stronę kultury dawania, Kielce 1999.
 2. Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym, Lublin 1999.
 3. W poszukiwaniu strategii edukacyjnych zreformowanej szkoły. Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce, Warszawa 2000.
 4. Pedagogia gimnazjum. Dzierżoniów 2001, s. 183.
 5. Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki. T. I. Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja, Kielce 2003, s. 390.
 6. K. Chałas, Edukational Upbringing Toward Values. Uiversal Publishing Company, Edmonton 2005, s. 47.
 7. K. Chałas, S. Kowalczyk, Wychowanie ku wartościom narodowo – patriotycznym, Kielce 2006.
 8. Wychowanie ku wartościom wiejskim jako szansa integralnego rozwoju wychowanka, Lublin 2007.
 9. Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej. Skarby na bursztynowym szlaku. Wyd. Gaudium, Lublin 2008., s. 135.
 10. K. Chałas, A. Maj, J. Mariański, Wychowanie ku wartościom religijnym., Lublin – Kielce 2009, Tytuł rozdziału. Wychowanie ku wartościom religijnym – elementy teorii i praktyki pedagogicznej. s. 308 – 460.
 11. W przygotowaniu, Metodologia badań w działaniu., (planowany rok wydania 2011).

Redakcja książek:

 1. red. K. Chałas, Wychowanie w kulturze regionu. Z doświadczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Myśliwca w Izbicku, Lublin 2000.
 2. red. K. Chałas, K. Wiśniewska, Samotność szkolna, Lublin 2005, s. 146.
 3. red. K. Chałas, Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II, Lublin – Kielce 2006.
 4. red. K. Chałas, Młodzież jakiej nie znacie. Seria A. Moją młodość buduję potęgą dobra, Sandomierz 2006.
 5. red. K. Chałas, Młodzież jakiej nie znacie. Seria B. W młodzieńczym życiu mam swoje Westerplatte i bardzo go bronię, Sandomierz 2007.
 6. red. K. Chałas, Młodzież jakiej nie znacie. Seria C. Wymagam od siebie, mimo że inni ode mnie nie wymagają. Sandomierz 2008.
 7. red. K. Chałas, Młodzież jakiej nie znacie. Seria D. w mojej młodości wzrastam w latach, mądrości i łasce. Sandomierz 2009.
 8. red.  K. Chałas. Kreowanie tożsamości szkoły. Tom I. Konteksty teoretyczne, poglądy, wyniki badań. Lublin KUL 2009, ss 438.
 9. red. K. Chałas, B. Komorowska. Kreowanie tożsamości szkoły. Tom II. Konteksty historyczne, społeczno –kulturowe, edukacyjne. Lublin KUL 2009, s. 608.
 10. Krystyna Chałas, Tożsamość postkonwencjonalna nauczyciela – miedzy potrzebą, szansą, ucieczką, zagrożeniem., w: Kreowanie tożsamości szkoły, t. 1, Konteksty teoretyczne, poglądy, wyniki badań., (red.) K. Chałas, Lublin 2009, s. 97 – 102.
 11. red. K. Chałas. Młodzież jakiej nie znacie. Seria E. W młodzieńczym życiu staram się być solą ziemi i światłością świata. Sandomierz 2010.

Artykuły w książkach:

 1. W poszukiwaniu dróg budowania szkoły wychowującej, (w) Wychowanie w szkole, Częstochowa 1998, s. 26-28 (materiały konferencyjne).
 2. Program wychowawczy – zasady konstruowania, podstawa aksjologiczna, (w) Jak wychowywać? Lublin 1999, s. 47-52.
 3. Wychowanie w kulturze regionu elementem pedagogii w zreformowanej szkole, (w) red. K. Chałas, Wychowanie w kulturze regionu, Lublin 2000, s. 9-46.
 4. Metoda projektów czynnikiem kształtowania postaw proinnowacyjnych studentów pedagogiki, (w) red. B. Sitarska. Jakość kształcenia w szkole wyższej – moda czy konieczność, Siedlce 2000, s. 141-148.
 5. Koncepcja wychowawczo-dydaktyczna Tadeusza Łopuszańskiego, (w) red. E. Walewander, Katolicka a liberalna myśl wychowawcza w Polsce w okresie międzywojennym, Lublin 2000, s. 423-436.
 6. Programowe szanse realizacji idei nowego humanizmu w reformującej się szkole, (w) red. J. Gajda, O nowy humanizm edukacji, Lublin 2000.
 7. Strategie doskonalenia procesu kształcenia w szkole wyższej  w aspekcie dążenia do doskonałości, (w) Materiały z konferencji naukowej w Siedlcach 24-25 IX 2001, Siedlce 2001, s. 39-47.
 8. Metoda projektów alternatywą nauczania i wychowania, (w) Edukacja Alternatywna Rocznik nr 1/2001 Łódź 2001, s. 175-182.
 9. Globalizacja wyzwaniem do kreowania tożsamości w procesie edukacji, (w) Edukacyjne konteksty procesów globalizacji, Cieszyn 2001, s. 83-91.
 10. Programowe szanse ewangelizacji w reformującej się szkole, (w) red. A. Kryński, Ewangelizacja a edukacja, Częstochowa 2002, s. 75-87.
 11. Szkoła wyższa a optymalizacja reformy edukacji, (w) red. A. Karpińska, Edukacja w dialogu i reformie, Białystok 2002, s. 325-338.
 12. Dwa oblicza samotności szkolnej wychowanka, Roczniki nauk społecznych, T.XXX 2002, s. 21-35.
 13. Szanse i bariery edukacyjne dla dziecka wiejskiego w nowej strukturze szkolnictwa w Polsce, (w) red. J. Wilk, W służbie dziecku, Tom III, Lublin 2003, s. 684-696.
 14. Samotność a osiągnięcia edukacyjne wychowanka, (w) red. Anna Karpińska, U podstaw dialogu o edukacji, Białystok 2003, s. 181-196.
 15. Samotność dziecka i jej aspekty pedagogiczne, (w) red. J. Kuźma, J. Morbitzer, Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej, Kraków 2003, s. 111-120.
 16. Cele i zadania reformującej się szkoły a funkcja agosu, (w) red. H. Nowak, T. Ożóg, A. Rynio, W trosce o integralne wychowanie, Lublin 2003, s. 325-337.
 17. Przyroda jako przedmiotowy czynnik wychowania, (w) red. N.W. Skinder, Postawy proekologiczne u progu XXI wieku, Sułów 2003, s. 29-32.
 18. Podmiotowość człowieka a świat wartości, (w) red. K. Pająk, A. Zduniak, Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego, t. 2. Warszawa - Poznań 2004, s. 9-18.
 19. Świat wiejskich wartości czynnikiem edukacji podmiotowej, (w) red. J. Kostkiewicz, Aksjologia edukacji dorosłych, Lublin 2004, s. 153-160.
 20. Miłosierdzie celem, treścią i strategią wychowania, (w) red. R. Niparko, J. Skrzypczak, Edukacja. Teologia i Dialog. Miłosierdzie jako wartość w języku współczesnej edukacji, Tom 1. 2004, Poznań 2004, s. 29-38.
 21. Oferta edukacyjna gimnazjów wiejskich w aspekcie wyrównywania szans edukacyjnych (z doświadczeń szkół zrzeszonych w Towarzystwie Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi), (w) red. J. Marchel, M. Nowak, Zapotrzebowanie a oferta edukacyjna w lokalnej polityce oświatowej, Biała Podlaska 2004, s. 81-96.
 22. Świat wiejskich wartości szansą edukacyjną dla dziecka wiejskiego, (w) red. J. Gajda, J. Izdebska, Kultura – Wartości – Kształcenie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku, Suwałki 2004, s. 167-174.
 23. Przedsiębiorczość w wychowaniu – aspekt aksjologiczny, (w) red. K. Jaremczuk,. Uwarunkowania przedsiębiorczości, Tarnobrzeg 2004, s. 542-550.
 24. Teoretyczne podstawy praktyki edukacyjnej w gimnazjum w aspekcie teleologicznym, (w) red. P. Waśko, M. Wrońska, A. Zduniak, Polski system edukacji po reformie 1999 roku, Poznań – Warszawa 2005, s. 122 – 128.
 25. Samotność – problem, tajemnica, szansa, (w) red. K. Chałas, K. Wiśniewska, Samotność szkolna, Lublin 2005, s. 8-18.
 26. Samotność szkolna złożony problem edukacyjny, (w) red. K. Chałas, K. Wiśniewska, Samotność szkolna, Lublin 2005, s. 19-28.
 27. Samotność siłą kreacji osobowej wychowanka, (w) red. E. A. Zwolińska, Edukacja kreatywna, Bydgoszcz 2005, s. 52-55.
 28. Wychowanie ku wartościom – podmiotowe trudności realizacji w praktyce edukacyjnej, (w) red. W. Furmanek, Wartości w pedagogice, Rzeszów – Warszawa 2005, s. 297-309.
 29. Výchova k hodnotám – prioritný edukačný ciel’, (w)  red. A. Akimjak, Príspevok pedagógov Pedagogickej fakulty Katolíckej Univerzity v Ružomberku k európskej vede, Ružomberok 2005, s. 7-13.
 30. Dziecko wiejskie – między blokadą i szansą rozwojową, (w) red. A. Karpińska, Edukacyjne tendencje XXI wieku w dialogu i perspektywie, Białystok 2005, s. 202 – 218.
 31. Zagrożenia pojawiające się w procesie edukacji dziecka wiejskiego we wczesnym wieku szkolnym, (w) red. S. Guz, Rozwój i edukacja dziecka. Szanse i zagrożenia, Lublin 2005, s. 93 - 105.
 32. Wychowanie ku wartościom czynnikiem wzmacniającym podstawowe funkcje szkoły, (w) red. J. Kuźma, J. Morbitzer, Edukacja – Szkoła – Nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka, Kraków 2005, s. 20-25.
 33. Venkovská škola – kultura místní společnosti zdrojem příležitostía nebezpečí, In Jiří Prokop a Marta Rybičková (red.) Proměny pedagogiky, Praha 2005, s. 196-201.
 34. Strategie zapobiegania marginalizacji kultury wsi, (w) red. L. Dyczewski, Kultura grup mniejszościowych i marginalnych, Lublin 2005, s. 209-218.
 35. Szanse kreowania tożsamości nauczyciela w reformującej się szkole, (w)  red. A. Jaworska, S. Zalewska, Myśl pedagogiczna i edukacja ustawiczna nauczycieli, Warszawa 2006, s. 59-64.
 36. Vychova k hodnotom – koncepcie hodnot a didakticky proces, (w)  red. J. Loksova, J. Loksa, A. Akimjak, Vychova k hodnotoam w skole a w rodine,  Rozomerok 2006, s. 60-68.
 37. Godność człowieka punktem dojścia do przedsiębiorczości, (w) red. K. Jaremczuk, Uwarunkowania przedsiębiorczości, Tarnobrzeg 2006, s. 66-74.
 38. Aktywność aksjologiczna – zarys zagadnienia, (w) red. W. Furmanek, Z badań nad wartościami, Rzeszów 2006, s. 53-65.
 39. Nauczyciel szkoły wiejskiej – tożsamościowe wyzwania i zadania dla systemu kształcenia, (w) red. S. Dylak, R. Pęczkowski, P. Denicolo, Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe, Poznań – Rzeszów 2006, s. 111-118.
 40. Miłosierdzie w podstawowych funkcjach szkoły, (w) red. R. Niparko, J. Skrzypczak, Pedagogika miłosierdzia w praktyce edukacyjnej, Poznań 2006, s. 45-52.
 41. Problem patologii społecznej – dezintegracja świata wartości – implikacje dla pedagogiki, (w) red. S. Badora, R. Stojecka – Zuber, Pedagogika wobec problemów opieki i resocjalizacji, Tarnobrzeg 2007, s. 39-50.
 42. Aksjologiczne wymiary pracy ludzkiej – zarys zagadnienia, (w) red. W. Furmanek, Praca człowieka jako kategoria współczesnej pedagogiki, Rzeszów – Warszawa 2007, s. 72-80. ISBN 978-83-88845-82-6
 43. Aksjologiczna integracja środowisk wychowawczych priorytetowym zadaniem edukacji jutra, (w) red. T. Koszczyc, J. Jonkisz, S. Toczek – Werner, Edukacja Jutra, Tom 1, Wrocław 2007,  s. 281 – 290.  ISBN 978-83-7374-048-8
 44. Klasa autorska szansą wychowania chrześcijańskiego, red. A. Rynio, Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, Lublin 2007, s. 770-782.
 45. Nauczanie i uczenie się w myśli pedagogicznej J. A. Komeńskiego w perspektywie integralnego rozwoju ucznia (zarys zagadnienia), (w) red. B. Sitarska, R. Mnich, Jan Amos Komeński a kultura epoki baroku, Siedlce 2007, s. 41-46.
 46. Chałas K.: Charizmy Hnutia Svelto – Život ako základ výchovného systemu kolskiej triedy, w: Týždeň európskej vedy na PF KU v Ružomberku, Ružomberok 2007, s. 50-55. ISBN 978 80-8084-242-0.
 47. Chałas K.: Antropologické podmienky preferowanej a uskutočňovanej hierarchie hodnôt, w: Týždeň európskej vedy na PF KU v Ružomberku, Ružomberok 2007, s. 24-30. ISBN 978 80-8084-242-0.
 48. Chałas K. Funkcje czasu w urzeczywistnianiu wartości. W. red. W. Furmanek. Wartości w pedagogice. Czas jako wartość we współczesnej pedagogice. Rzeszów 2008, s. 158-162. ISBN 978-83-7586-003-0
 49. Chałas K. Dostojnost cloveka ako vychodlisko vo vychove (krestonska perspektywa).
  W: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Rużomberok.
  Roznik VII cislok.2007.s16-20.
 50. Chałas K. Patriotyzmus - hodnota integrujuca narody. W: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Rużomberok. Roznik VII cislok.2007.s118-120.
 51. Wartość przyrody i kultury ludowej – aspekt szansy edukacyjnej dla dziecka wiejskiego. (Z doświadczeń Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi). W: red. K. Denek, T. Koszczyc, W. Wiesner. Edukacja Jutra. T. 1. Wrocław 2008, s. 247 – 252. ISBN 978-83-7374-055-6
 52. Wychowanie ku wartościom wiejskim w aspekcie dróg rozwoju osobowości. W. red. A. Karpińska. Tocząca się reforma edukacji w dialogu i perspektywie. Białystok 2008. s. 316 – 326. ISBN 978-83-61209-06-5
 53. Krystyna Chałas, Adam Maj, Idee pedagogiczne bł. Edmunda Bojanowskiego ich realizacja w kontekście współczesnych kierunków i standardów wychowania., w: Służyć i wychowywać do miłości. Błogosławiony Edmund Bojanowski – wychowawca i apostoł laikatu. (red.) S. Loyola Opiela, o Arkadiusz Smagacz, ks. Stanisław Wilk, wyd. KUL, Lublin 2009, s. 39-136.
 54. Krystyna Chałas, Metody i formy rozbudzania zainteresowań różnymi dziedzinami kultury stymulowania aktywności kulturalnej młodzieży, w: Humanistyczno – antropologiczna ewolucja pedagogiki kultury. Konsekwencje dla teorii i praktyki, (red.) J. Gajda, Kraków 2009, s. 235 – 246.
 55. Krystyna Chałas, Charyzmaty Ruchu Światło – Życie podstawą mikrosystemu wychowawczo– dydaktycznego klasy szkolnej, w: Wybrane zagadnienia wychowania chrześcijańskiego, (red.) A. Maj, Lublin 2009, s. 37 – 46.
 56. Krystyna Chałas,  Idee pedagogiczne bł. Edmunda Bojanowskiego w kontekście współczesnych standardów wychowania, w: Wybrane zagadnienia wychowania chrześcijańskiego, (red.) A. Maj, Lublin 2009, s. 47 – 80.
 57. Krystyna Chałas, Wartość podmiotowości, wartości w podmiotowości., w: Podmiotowość we współczesnej edukacji. Oglądy – intencje  - realia., (red.) J. Niemiec, A. Popławska, Białystok 2009.
 58. Krystyna Chałas, Wartość ojczyzny w integralnym wychowaniu., w: Wartości w pedagogice. Ojczyzna jako kategoria współczesnej pedagogiki. (red.) W. Furmanek, Rzeszów 2010.
 59. Krystyna Chałas, Realizing the religious values – a Chance for integraf education., w: Sciences of education serving the quality of human life. (red.) T. Jablonsky, S. Kosc. Ruzomberok 2010.
 60. Krystyna Chałas, Edukacja aksjologiczna ogniwem integrującym podmioty szkoły., w: Dialog o edukacji wobec zmian w globalizującym się świecie. (red.) A. Karpińska. Białystok 2010.
 61. Krystyna Chałas, Wychowanie i samowychowanie w rodzinie., w: Rodzina jako Kościół Domowy. (red.) A. Tomkiewicz, W. Wieczorek. Lublin 2010.

Artykuły w czasopismach:

 1. Jak określić tożsamość nauczyciela – ważny problem reformującej się szkoły, „Sciptores Scholarum”, nr 2/3 1999, s.180-182.
 2. Program wychowawczy szkoły – podstawa aksjologiczna i struktura budowy, „Dyrektor Szkoły”, nr 10/2000, s. 12-19.
 3. Program wychowawczy szkoły – elementy teorii i praktyki, „Edukacja – Szkoła Nauczyciel, Programy szkolne”, nr 2/2000, s. 4-13.
 4. Gimnazjum w pierwszym roku istnienia – szanse i bariery edukacyjne w opinii dyrektorów szkół, (raport z badań) „Edukacja – Studia, Badania, Innowacje”, nr 1/2001 s. 51-58.
 5. Program nauczania obrazem tożsamości nauczyciela i szansą jej kreowania. „Edukacja – Studia, Badania, Innowacje; Szkoła, Nauczyciel, Programy szkolne”, nr 1/2001, s. 3-5.
 6. Klasa autorska mikroszkołą wychowania zdrowotnego, (w) „Kwartalnik Edukacyjny”, 3-4/2004, s. 4-10.

Opracowane hasła:

 1. Metoda projektów W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. III red. T. Pilch. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2004, ISBN 83-89501 – 24-4, s. 191-193.
 2. Wychowanie elementarne. W: Leksykon Pedagogiki Religii red. C. Rogowski, Wydawnictwo Verbinum, Warszawa 2006, ISBN: 83-7192-295-7.
 3. K. Chałas vychorno-vzdelavaci (edukacny proces)- pedagogicky proces,
  vychorny system Marie Mantessoriovej w Predskolska Pedagogika. W: Valentína Trubínová a kolektív. Predškolská Pedagogika. Terminologický a výkladový slovník. Ružomberok 2007, s. 447.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2011, godz. 19:20 - Aleksandra Dziak