1. Udział w pracach nad pakietem edukacyjno-informacyjnym dla uczniów i nauczycieli nt. byłego obozu na Majdanku (organizator Państwowe Muzeum na Majdanku).
 2. Sekretarz Międzynarodowej konferencji ,,Polskość poza granicami Rzeczpospolitej'' (Ostróda, 26-28 marca 2010 r.) zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie, Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL oraz Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
 3. Sekretarz seminarium naukowego wykładowców i dotorantów komponentu dydaktycznego w ramach studiów doktoranckich organizowanego przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL (Kazimierz Dolny, 13 września 2010 r.). 
 4. Sekretarz otwartego seminarium doktoranckiego "Analiza i interpretacja tekstów kultury w szkole" organizowanego przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL (Kazimierz Dolny nad Wisłą, 7 lipca 2011 r.).
 5. Sekretarz seminarium naukowego wykładowców i dotorantów komponentu dydaktycznego w ramach studiów doktoranckich organizowanego przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL (Kazimierz Dolny, 28 - 29 września 2011 r.).
 6. Organizacja wykładów otwartych pracowników z innych ośrodków akademickich:

  • wykład dr hab. Krzysztofa Biedrzyckiego (IBE, UJ) Interpretacja – szkoła rozumienia (24. 09. 2010 r.);
  • wykład prof. Ewy Szczęsnej (Uniwersytet Warszawski) Tekst digitalny (12.11.2010 r.);
  • wykład prof. Ryszarda Koziołka (Uniwersytet Śląski) Uwolnić Sienkiewicza! Tekst jako dopowiadanie (18.11.2010 r.);
  • wykład dr. hab. Michała Federowicza (IBE) Umiejętności polskich uczniów w czytaniu i interpretacji tekstu w świetle ostatnich wyników badań PISA (17.12.2010 r.);
  • wykład prof. Ewy Jaskółowej (UŚ) pt. Szkoła wobec współczesnych metodlogii literaturoznawczych (21.01.2011 r.);
  • wykład prof. Krisa Van Heuckeloma (Katholieke Universiteit Leuven, Belgia) pt. Modele nauczania języka ojczystego i kultury w Niderlandach (4.03.2011 r.);
  • wykład prof. Dariusza Rotta (Uniwersytet Śląski) pt. Zasady dopuszczania do użytku podręczników szkolnych. Stan prawny – nowe wyzwania - propozycje zmian (6.05.2011 r.);
  • wykład prof. dr hab. Tadeusza Zgółki (Uniwersytet Adama Mickiewicza) pt. Kognitywistyczne podstawy opanowywania umiejętności językowych (30.09.2011 r.);
  • wykład dr Zofii Zasackiej (Biblioteka Narodowa) pt. Nastoletni czytelnicy - ich lektury i sposoby czytania książek (28.10.2011 r.);
  • wykład prof. dr hab. Marii Kwiatkowskiej-Ratajczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza) pt. Colloquia akademickie. Dydaktyka uniwersytecka a "metodyka osobista" (9.12.2011 r.).
  • wykład dr hab. Anny Janus-Sitarz (Uniwersytet Jagielloński) pt. Nauczyciel literatury wobec pokolenia nieczytającego książek (16.03.2012 r.).
  • wykład dr Joanny Dobkowskiej (UW, IBE) pt. Egzamin maturalny: kierunek zmian w kontekście doświadczeń międzynarodowych (11.05.2012 r.).
  • wykład dr. Witolda Bobińskiego (UJ) pt. Zmierzch języka polskiego? O destrukcji dotychczasowego modelu kształcenia i nowej polonistyce kulturowej (na podstawie anglosaskich poszukiwań w dziedzinie dydaktyki kulturowej) (1.06.2012 r.).
  • wykład prof. dr hab. Małgorzaty Karwatowskiej (UMCS) pt. Respektowanie opinii autorytetów czy całkowita niezależność odnich? (28.09.2012 r.).
  • wykład prof. dr. hab. Wojciecha Kaczmarka (KUL) pt. Metodologie badań nadf scenicznym tekstem kultury (30.11.2012 r.).
  • wykład otwarty prof. dr. hab. Krzysztofa Konarzewskiego (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach) pt. Osiągnięcia szkolne polskich trzecioklasistów w perspektywie międznarodowej (badania TIMSS i PIRLS 2011) (18.01.2013 r.).
  • wykład otwarty dr Ewy Nowel (UAM) pt. Poznawanie i poznanie w warunkach tymczasowej adekwatności. Sytuacja autora tekstu metodycznego (1.03.2013 r.).
  • wykład otwarty prof. Ryszarda Waksmunda (UWr) pt. Literatura dziecięca - jej specyfika, tendencje rozwojowe i metody badania (19.04.2013 r.).
  • wykład otwarty dr Liliany Madelskiej (Uniwersytet Wiedeński) pt. Wspomaganie rozwoju językowego dzieci wielojęzycznych (17.05.2013 r.).
  • wykład otwarty dr hab. Bożeny Olszewskiej prof. UP pt. Na pograniczu epok. O pisarskiej tożsamości Janiny Porazińskiej klasyka literatury dziecięcej (27.09.2013 r.).
  • wykład otwarty dr. hab. Witolda Jakubowskiego (UWr) pt. Kultura popularna w perspektywie edukacyjnej (18.11.2013 r.).
  • wykład otwarty prof. dr hab. Grzegorza Leszczyńskiego (UW) pt. "Kto ty jesteś?" - Literatura w poszukiwaniu tożsamości współczesnego młodego pokolenia (17.01.2014 r.).
  • wykład otwarty dr Sylvii Liseling-Nilsson pt. System kształcenia dzieci i młodzieży w Szwecji (7.03.2014 r.).
  • wykład prof. dr hab. Grażyny Borkowskiej pt. Nałkowska mityczna - o "Niecierpliwych". Nowe odczytanie lektury (28.03.2014 r.).
  • wykład Tomasza Krakowskiego pt. Szkoła żydowska - tradycja i współczesność (23.05.2014 r.).
 7. Sekretarz otwartego seminarium doktoranckiego"Kształcenie kompetencji komunikacyjnych - polonistyczne horyzonty badawcze" organizowanego przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL (Kazimierz Dolny nad Wisłą, 27 czerwca 2012 r.).
 8. Sekretarz metodologicznego seminarium naukowego wykładowców i dotorantów komponentu dydaktycznego w ramach studiów doktoranckich organizowanego przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL (Kazimierz Dolny nad Wisłą, 25 września 2012 r.).
 9. Sekretarz konferencji naukowej "Dziecko żydowskie" zorganizowanej przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego oraz Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej (Zamość, 16-17 października 2012 r.).
 10. Organizacja cyklu paneli eksperckich Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych:
  • Panel ekspercki pt. Badania nad indywidualizacją polonistycznego procesu dydaktycznego oraz czytelnictwem gimnazjalistów (4.01.2013 r.).
  • Panel ekspercki pt. Badania nad aktywnością sieciową polonistów oraz wielokulturowością  w edukacji polonistycznej gimnazjalistów po  roku 2009 (11.01.2013 r.).
  • Panel ekspercki Badania nad edukacją kulturalną w gimnazjum oraz odbiorem pozaliterackich tekstów kultury (18.01.2013 r.).

  • Panel ekspercki Badania nad narracją plastyczną podręczników polonistycznych oraz  ich recenzowaniem (25.01.2013 r.).
  • Panel ekspercki Badania nad procesem przygotowywania uczniów do egzaminu gimnazjalnego oraz kompetencjami tekstotwórczymi gimnazjalistów (17.06.2013 r.).
  • Panel ekspercki Badania nad obecnością literatury polskiej powstałej w Izraelu na lekcjach języka polskiego w gimnazjum i liceum po roku 2009 oraz odbiorczych kompetencji komunikacyjnych w szkole ponadgimnazjalnej i na egzaminie maturalnym (21.06.2013 r.). 
  • Panel ekspercki Badania nad środowiskiem cyfrowym i tematyką żydowską w nauczaniu języka polskiego (26.05.2014 r.).
  • Panel ekspercki Badania nad kształtowaniem kompetencji analityczno-interpretacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym i procesem historycznoliterackim na lekcjach języka polskiego (27.05.2014 r.).
 11. Sekretarz otwartego seminarium doktoranckiego "Monitorowanie zmian w polskim systemie egzaminowania" organizowanego przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL (Kazimierz Dolny nad Wisłą, 25 czerwca 2013 r.).
 12. Sekretarz metodologicznego seminarium naukowego wykładowców i doktorantów komponentu dydaktycznego w ramach studiów doktoranckich organizowanego przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL (Kazimierz Dolny nad Wisłą, 30.09.2013 r.).
 13. Udział w organizacji konferencji "Jan Karski - świadek, emisariusz, człowiek" organizowanej przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej KUL oraz Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce (Zamość, 6-8 listopada 2013 r.). 
 14. Sekretarz Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Prasa żydowska w Polsce. Wczoraj i dziś" organizowanej przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej KUL oraz Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL (Zamość, 18-20.11.2014 r.). 
 15. Organizacja spotkania poświęconego twórczości Marka Hłaski: „To nie ja wymyśliłem ten kraj”. O Izraelu Hłaski rozmawiają: Piotr Weiser i Sławomir Jacek Żurek (Centrum Kultury w Lublinie, 10.06.2015 r.). 
 16. Sekretarz konferencji "Żydzi w historii i kulturze Lublina – przeszłość, pamięć, teraźniejszość" organizowanej przez Miasto LublinZakład Kultury i Historii Żydów Uniwersytetu Marii Curie-SkłodowskiejPracownię Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Lublin, 21-22 czerwca 2017 r.)

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2017, godz. 17:28 - Agnieszka Karczewska