Lista ważniejszych publikacji

 

1. Monografie

 • Oleś, P. K. (2011). Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość – zmiana – integracja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Oleś, P. K., Puchalska-Wasyl, M., Brygoła, E. (red.) (2011). Dialog z samym sobą. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Oleś, P., Puchalska-Wasyl, M., Sobol-Kwapińska, M. (red.) (2010). O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości (wyd. 2.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 • Oleś, P. K. (2009). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Nowe wydanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Oleś, P. K., Batory, A. (red.) (2008). Tożsamość i jej przemiany a kultura. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Oleś, P.K., Hermans, H. J. M. (red.) (2005). The dialogical self: Theory and research. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Oleś, P., Steuden, S., Toczołowski, J. (red.) (2002). Jak świata mniej widzę: Zaburzenia widzenia a jakość życia. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Oleś, P. K. (2000). Psychologia przełomu połowy życia. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Oleś, P. (red.) (1997). Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Oleś, P. (1995). Kryzys "połowy życia" u mężczyzn. Psychologiczne badania empiryczne. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Oleś, P. (1989). Wartościowanie a osobowość: Psychologiczne badania empiryczne. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 

2. Artykuły i rozdziały

 • Oleś, P. K., Puchalska-Wasyl, M. (2012). Dialogicality and personality traits. W: H. J. M. Hermans, T. Gieser T. (red.), Handbook on the Dialogical Self (s. 241-252).Cambridge:CambridgeUniversity Press.
 • Żurawska-Żyła, R., Chmielnicka-Kuter, E., Oleś, P. K. (2012). Spatial Organization of the Dialogical Self in Creative Writers. W: H. J. M.Hermans, T. Gieser T. (red.), Handbook on the Dialogical Self (s. 253-263).Cambridge:CambridgeUniversity Press.
 • Oleś, P. K. (2011). Czy na właściwościach natury ludzkiej można oprzeć koncepcję osobowości? W: A. Tokarz (red.), Pamięć Osobowość Osoba. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Gałdowej (s. 95-109). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Oleś, P. K. (2011). Dialogowe Ja: zarys teorii, inspiracje badawcze, ciekawsze wyniki. W: P. K., Oleś, M., Puchalska-Wasyl, E. Brygoła, (red.), Dialog z samym sobą (s. 143-171). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Oleś, P., Brygoła, E. (2011). Świadomość dialogowa – implikacje dla zdrowia. W: M. Górnik-Durose, J. Mateusiak (red.), Psychologia zdrowia: Konteksty i pogranicza (s. 109-121). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Batory A., Bąk W., Oleś P. K., Puchalska-Wasyl M. (2010). The Dialogical Self: Research and Applications. Psychology of Language and Communication, 14, 45-59.
 • Kisielewska, M., Tracz, A., Kaczorowska-Korzniakow, M., Oleś, P. (2010). „Narracje papieskie”. Oddziaływanie Jana Pawła II w wielkich i małych narracjach. W: M. Straś-Romanowska, B. Bartosz, M. Żurko (red.), Psychologia małych i wielkich narracji. (s. 81-100).Warszawa: ENETEIA, Wydawnictwo Psychologii i Kultury.
 • Oleś, P. (2010). Interdyscyplinarność - wyzwanie i konieczność. Rocznik Pedagogiczny, 33, 41-47.
 • Oleś, P., Brygoła, E., Sibińska, M. (2010). Temporal dialogues and their influence on affective states and the meaning of life. International Journal for Dialogical Science, 4, 23-43.
 • Oleś, P. (2010). Osobowość. W: Encyklopedia Katolicka (Vol. 14, s. 911-914). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Oleś, P. K., Batory, A., Buszek, M., Chorąży, K., Dras, J., Jankowski, T., Kalinowska, I., Kubala, D., Parzych, J., Sadowski, S., Sosnowska, K., Talik, W., Wróbel, M. (2010). Wewnętrzna aktywność dialogowa i jej psychologiczne korelaty. Czasopismo Psychologiczne, 16, 113-127.
 • Oleś, P. K., Chmielnicka-Kuter, E. (2010). Ja dialogowe. W: M. Straś-Romanowska, B. Bartosz, M. Żurko (red.), Badania narracyjne w psychologii. (s. 247-269). Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury.
 • Oleś, P. K., Hermans, H. J. M. (2010). Allport-Vernon Study of Values. W: I. B. Weiner, W. E. Craighead(red.), The Corsini Encyclopedia of Psychology (Vol. 1., s. 67-68).Hoboken,NJ: John Wiley & Sons, Inc.
 • Oleś, P. K., Puchalska-Wasyl, M. (2010). Between nature and culture: Dialogicality as a basic human feature. W: B. Bokus (red.), Studies in the Psychology of Language and Communication (s. 41-51). Warszawa: MATRIX Publishers.
 • Sobol-Kwapinska, M., Oleś, P. K. (2010). Dialogi temporalne: Ja - w trzech wymiarach czasu. W: G. Sędek, S. Bedyńska (red.), Życie na czas. Perspektywy badawcze spostrzegania czasu(s. 398-420). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jankowski, T., Oleś, M., Bąk, W., Oleś, P. (2009). Przydatność kwestionariusza NEO-PI-R w diagnozie indywidualnej. W. J. Siuta (red.), Diagnoza osobowości. Inwentarz NEO-PI-R w teorii i praktyce (s. 113-154). Warszawa: Pracowania Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Oleś, P. K. (2009). Dialogowość wewnętrzna jako właściwość człowieka. W: J. Kozielecki (red.), Nowe idee w psychologii. (s. 216-235). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Oleś, P., Kłosok-Ścibich, M. (2009). Syndrom Gauguina – zmiana tożsamości, czy mit? Psychologia Rozwojowa, 14, 9-25.
 • Oleś, P. K. (2008). Autonarracyjna aktywność człowieka. W: B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro (red.), Narracja. Teoria i praktyka (s. 37 - 52). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Oleś, P. K. (2008). Co psychologowie wiedzą o naturze człowieka. W: J. M. Brzeziński, L. Cierpiałkowska (red.), Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki (s. 347-364). Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Oleś, P. K. (2008). O różnych rodzajach tożsamości oraz ich stałości i zmianie. W: P. K. Oleś, A. Batory (red.), Tożsamość i jej przemiany a kultura (s. 41-84). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Oleś, P. K., Drat-Ruszczak, K. (2008). Osobowość. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik Akademicki (T. 1., s. 651-764). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 
 • Puchalska-Wasyl, M., Chmielnicka-Kuter, E., Oleś, P. K. (2008). From internal interlocutors to psychological functions of dialogical activity. Journal of Constructivist Psychology, 21, 239–269.
 • Puchalska-Wasyl M., Oleś P. (2008). Teoria narracyjnej tożsamości Dana P. McAdamsa. W: W: P. K. Oleś, A. Batory (red.), Tożsamość i jej przemiany a kultura (s. 246-278). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Oleś, P. K. (2007). O etycznych i nieetycznych obrzeżach uprawiania nauki. Nauka, 4, 19-34.
 • Oleś, P. (2007). Poczucie godności – teoria i badania. W: A. Królikowska, Z. Marek, SJ (red.), Refleksje nad godnością człowieka (s. 119-127). Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM.
 • Oleś, P. (2007). Psychologia osobowości według Profesor Zenomeny Płużek. W: S. Steuden, P. Oleś (red.), Życie jako zadanie. O Zenomenie Płużek (s. 25-34). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Oleś, P. (2006). Co warto wiedzieć przed obroną pracy doktorskiej? W: J. Brzeziński, J. Siuta (red.), Metodologiczne i statystyczne problemy psychologii (s. 205-217). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 • Oleś, P.K. (2005). The dialogical self: Cognitive inspirations and preliminary results. W: P.K. Oleś, H. J. M. Hermans (red.), The dialogical self: Theory and research (s. 169-182). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Oleś, P. (2005). Zjawiska dialogowe – od wpływu społecznego po aktywność wewnętrzną. Przegląd Psychologiczny, 48, 11-18.
 • Oleś, P., Puchalska-Wasyl, M. (2005). Tożsamość narracyjna czy Ja polifoniczne? W: E. Chmielnicka-Kuter, M. Puchalska-Wasyl (red.), Polifonia osobowości. Aktualne problemy psychologii narracji. (s. 51-64). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Oleś, P. (2004). Niespójność osobowości – wartość adaptacyjna. Kolokwia Psychologiczne, 12, 70-90.
 • Oleś, P. K. (2004). Perspektywa integracji nauki o osobowości czy metateoria? W: Z. Chlewiński, A. E. Sękowski (red.), Psychologia w perspektywie XXI wieku (s. 143-164). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Oleś, P. (2003). Co doktorant może i powinien wiedzieć. Roczniki Psychologiczne, 6, 181-185.
 • Oleś, P. (2003). Zmiany i rozwój osobowości w okresie średniej dorosłości. Kolokwia Psychologiczne, 11, 77-95.
 • Oleś, P., Baranowska, M. (2003). Przełom połowy życia u kobiet. W: J. Meder (red.), Problemy zdrowia psychicznego kobiet (s. 151-160). Warszawa: Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • Oleś, P. K., Hermans, H. J. M. (2003). Values assessment. W: R. Fernández-Ballesteors (red.), The encyclopedia of psychological assessment (Vol. 2, s. 1082-1088). London: Sage Publications.
 • Oleś, P. (2002). Jakość życia w zdrowiu i chorobie. W: P. Oleś, S. Steuden, J. Toczołowski (red.), Jak świata mniej widzę: Zaburzenia widzenia a jakość życia (s. 37-42). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Oleś, P. (2002). Kryzys. W: Encyklopedia Katolicka (Vol. 9, s. 1430-1432). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Oleś, P. (2002). Połowa życia. W: D. Krzemionka-Brózda, J. Siuta, B. Białek (red.), Czym jest psychologia (s. 80-87). Kielce: Charaktery Sp. z o.o.
 • Oleś, P. K. (2002). Rozwój osobowości. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, T. 3 Rozwój funkcji psychicznych (s. 131-177). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Oleś, P. (2002). W kierunku granic poznania psychologicznego i ingerencji w psychikę. W: B. Chyrowicz SSpS (red.), Etyczne aspekty ingerowania w ludzką psychikę (s. 9-36). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Oleś, P. (2002). Z badań nad wartościami i wartościowaniem: niektóre kwestie metodologiczne. Roczniki Psychologiczne, 5, 53-75.
 • Oleś, P., Oleś, M. (2002). Poczucie jakości życia u pacjentów chorych na zaćmę. W: P. Oleś, S. Steuden, J. Toczołowski (red.), Jak świata mniej widzę: Zaburzenia widzenia a jakość życia (s. 101-119). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Toczołowski, J., Oleś, P., Zagórski, Z., Szymona, K., Baltaziak, L., Rymgayłło-Jankowska, B. (2001). The sense of self-concept change in patients after radial keratotomy. Journal of Refractive Surgery, 17, 134-137.
 • Oleś, P. (2000). Kontrowersje wokół "Wielkiej Piątki". Czasopismo Psychologiczne, 6, 7-18.
 • Oleś, P. (2000). Odkrywanie znaczeń według metody Konfrontacji z Sobą H. J. M. Hermansa. W: M. Straś-Romanowska (red.). Prace Psychologiczne LIII. Metody jakościowe w psychologii współczesnej (s. 105-113). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Hermans, H. J. M., Oleś, P. K. (1999). Midlife crisis in men: Affective organization of personal meanings. Human Relations, 52, 1403-1426.
 • Oleś, P. (1999). Poczucie tożsamości a funkcjonowanie "systemu ja" w okresie dorastania. W: T. Rzepa (red.), W poszukiwaniu tożsamości (s. 25-38). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Oleś, P. K. (1999). Towards a psychological model of midlife crisis. Psychological Reports, 84, 1059-1069.
 • Hermans, H. J. M., Oleś, P. (1996). The personal meaning of values: Continuity-discontinuity of value experience. Polish Psychological Bulletin, 27, 4, 301-317.
 • Hermans, H. J. M., Oleś, P. K. (1996). Value crisis: Affective organization of personal meanings. Journal of Research in Personality, 30, 457-482.
 • Oleś, P. (1996). Z problematyki interwencji kryzysowej i radzenia sobie ze stresem. W: A. Januszewski, P. Oleś, W. Otrębski (red.), Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Vol. 8, s. 249-265). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Hermans, H. J. M., Oleś, P. (1994). The personal meaning of values in a rapidly changing society. Journal of Social Psychology, 134, 569-579.
 • Nosal, C., Oleś, P. (1994). Diagnostyczna wartość pomiaru orientacji temporalnych dla wskaźników kryzysu wartościowania. Przegląd Psychologiczny, 37, 525-537.
 • Oleś, P. (1994). Wielka Piątka - w badaniach polskich? W: A. Falkowski, P. Francuz (red.), Psychologia Matematyczna. Model, badanie, eksperyment, analiza danych (Vol. 6, s. 67-82). Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Juros, A., Oleś, P. (1993). Struktura czynnikowa i skupieniowa Testu Przymiotnikowego ACL H. G. Gougha i A. B. Heilbruna (Przydatność dla diagnostyki psychologicznej). Brzeziński, E. Hornowska (red.), Z psychometrycznych problemów diagnostyki psychologicznej (s. 171-201). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Oleś, P. (1993). Zagadnienie stresu, kryzysu i radzenia sobie. Roczniki Filozoficzne, z.4. Psychologia, 41, 5-18.
 • Oleś, P., Juros, A., Oleś, M., Wujec, Z. (1993). Psychologiczne i psychometryczne aspekty klasyfikowania profili osobowości przy pomocy hierarchicznej analizy skupień. W: E. Aranowska (red.), Psychologia Matematyczna. Wybrane zagadnienia metodologii badań w psychologii (Vol. 5, s. 73-98). Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Juros, A., Oleś, P. (1992). Analiza porównawcza zmiennych egzystencjalnych mierzonych Kwestionariuszem do Badania Kryzysu w Wartościowaniu (KKW) i Skalą Niepokoju Egzystencjalnego (SNE). W: S. Steuden (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej (s. 113-125). Lublin: Katedra Psychologii Klinicznej i Osobowości KUL.
 • Oleś, P. (1992). Zjawisko kryzysu psychicznego. W: A. Januszewski, P. Oleś, T. Witkowski (red.), Wykłady z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Vol. 6, s. 397-422). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Oleś, P. K. (1991). Value crisis: Measurement and personality correlates. Polish Psychological Bulletin, 22, 53-62.
 • Oleś, P. (1991). Wartości i wartościowanie: Miejsce i rola w funkcjonowaniu osobowości. W: A. Januszewski, T. Witkowski, Z. Uchnast (red.), Wykłady z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, (Vol. 5, s. 55-71). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Oleś, P., Płużek, Z. (1990). Osobowość a system akceptowanych wartości - analiza zależności. Przegląd Psychologiczny, 33, 313-324.
 • Płużek, Z., Oleś, P. (1990). Struktura czynnikowa wartości akceptowanych przez studentów. Przegląd Psychologiczny, 33, 151-163.
 • Oleś, M., Oleś, P. (1989-90). Test Przymiotnikowy Gougha i Heilbruna a Kwestionariusz Osobowości Cattella 16PF: Analiza współzależności. Roczniki Filozoficzne, z. 4. Psychologia, 37-38, 173-188.
 • Grygielski, M., Januszewska, E., Januszewski, A., Juros, A., Oleś, P. (1984). Meaning in life and hopelessness: Interrelationships and intergroup differences. Polish Psychological Bulletin, 15, 277-284.
 • Oleś, P. (1984). Z zagadnień "psychologii wartości". Roczniki Filozoficzne, z.4 Psychologia, 32, 67-95.

 

3. Opracowania metod

 • Oleś, P. K. (2009). Czy głosy umysłu da się mierzyć? Skala Wewnętrznej Aktywności Dialogowej (SWAD). Przegląd Psychologiczny, 52, 37-50.
 • Chmielnicka-Kuter, E., Oleś, P. K., Puchalska-Wasyl, M. (2009). Metoda Konfrontacji z sobą – 2000. Aneks do podręcznika. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 • Oleś, P. (1992). Metoda Konfrontacji z Sobą H. J. M. Hermansa: Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 • Oleś, P. (1998). Kwestionariusz do Badania Kryzysu w Wartościowaniu: Podręcznik (wyd. 2, rozszerzone). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 • Oleś, P. (1994). Konstrukcja Kwestionariusza do badania Kryzysu Połowy Życia: Założenia a fakty empiryczne. Przegląd Psychologiczny, 37, 159-166.
 • Oleś, P., Juros, A. (1985-86). Symptom poczucia beznadziejności w kognitywno-afektywnej teorii depresji A. T. Becka: Skala "Hopelessness" - polska adaptacja. Summarium, 34-35, 289-298.
Autor: Wiesław Talik
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2012, godz. 23:25 - Wacław Bąk