2016

 • Geopoetyka jako pojęcie wędrujące [Elżbieta Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków: Universitas, 2014, ss. 474], „Artes Humanae” 2016, nr 1, s. 191-197.

 • Na początku była wycinanka... - Giza Frenkel, badaczka żydowskiego folkloru, [w:] Żydzi wschodniej Polski. Seria IV. Uczeni żydowscy, red. Grzegorz Czerwiński i Jarosław Ławski, Białystok 2016, s. 275-286.

 • "Czy Polska jest chora na Polskę?" - Adolfa Rudnickiego diagnoza współczesności, [w:] "1984" Literatura i kultura schyłkowego PRL-u, red. Kamila Budrowska, Wiktor Gardocki, Elżbieta Jurkowska, Warszawa 2015, s. 237-258.

 • Kulturotwórcza rola lubelskiej "Myśli Żydowskiej", [w:] Prasa Żydów polskich. Od przeszłości do teraźniejszości, red. Agnieszka Karczewska, Sławomir Jacek Żurek, Lublin 2016, s. 113-126.

 • Miejsce kołysanki w kulturowej edukacji dziecka, [w:] Dziecko i poezja w kontekście wczesnej edukacji, red. Urszula Chęcińska, Szczecin 2016, s. 135-155.
 • "O błogosławionej dolinie zamarzę..." - Franciszki Arnsztajnowej Natura myślana, [w:] Ekomodernizmy, red. Agnieszka Trześniewska, Dariusz Piechota, Lublin 2016, s. 103-121.
 • Dziesięciu braci [צען ברידער - Tsen brider] – historia jednej dziecięcej piosenki”, [w:] Dziecko w kulturze europejskiej, red. Katarzyna Bogacka, Warszawa 2016, s. 193-208.

 • Madame la Directrice - portret nauczycielki języka francuskiego według Antoniego Libery, [w:] Literature, Culture and Linguistics in Teaching: Theory and Practice, red. Katarzyna Kozak, Agnieszka Rzepkowska, Siedlce 2016, s. 77-93.

 • Bohater literacki w świetle zapisów w podstawie programowej kształcenia ogólnego, [w:] Bohaterowie /nie tylko/ szkolnych lektur, red. Alicja Jakubowska-Ożóg, Danuta Hejda, Rzeszów 2016, s. 9-26.
 • Pod niebem tożsamości życia i śmierci... Jak rozmawiać z uczniami o doświadczeniach z czasów wojny, "Dydaktyka Polonistyczna" 2016, nr 2(11), s. 72-85.

 • Szpitalna codzienność doktora Strusia - medycyna i literatura według Krystyny Modrzewskiej, [w:] Kobieta, literatura, medycyna, red. Arleta Galant i Agata Zawiszewska, Szczecin 2016, s. 589-609.

 

2015

 • "Ciemne swoje rzesze wiodła ku światłości". Twórczość literacka i działalność społeczna Malwiny Meyersonowej, [w:] Żydzi Wschodniej Polski. Seria III - Kobieta żydowska, red.  A. Janicka, J. Ławski, B. Olech, Białystok 2015, s. 153-167.
 • Zupełnie zwyczajne niezwykłe losy flâneura - "Filip" Leopolda Tyrmanda, [w:] U brzegów Leopolda Tyrmanda, red. Marek Górka, Koszalin 2015, s. 147-174.

2014

 • Jan Jakub Sztern - biografia uchodźcy, [w:] Żydzi Wschodniej Polski. Seria II - W blasku i cieniu historii, red. Jarosław Ławski i Barbara Olech, Białystok 2014, s. 253-267.
 • O języku polskim w szkole (rozmowa z członkami Koła Dydaktyków Polonistów), "Przegląd Uniwersytecki", rok XXVI, styczeń-luty 2014, nr 1(147), s. 15-16.
 • Przygotowanie przyszłych nauczycieli do kształcenia kompetencji komunikacyjnych i kulturowych - uwagi o doświadczeniach dydaktycznych, [w:] Przez praktyki do praktyki. W stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli. Część pierwsza. Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, red. Iwona Morawska, Małgorzata Latoch-Zielińska, Beata Jarosz, Mariusz Ausz, Lublin 2014, s. 31-40.
 • Kazimierz Dolny nad Wisłą w twórczości Adolfa Rudnickiego, [w:] Peregrynacje do źródeł. Lubelski czas zatrzymany. Część IV, red. Janina Szcześniak, Monika Gabryś-Sławińska, Lublin 2014, s. 99-129.

2013

 • Polsko-żydowska literacka mapa Lubelszczyzny,Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 406.
 • Śmiech po żydowsku według Roberta Stillera, [w:] Humor w perspektywie kulturowo-językowej, red. M. Karwatowska, L. Tymiakin, Wyd. UMCS, Lublin 2013, s. 91-106.
 • - „I nie wiem nawet, która matka jest prawdziwa…” - kwestia podwójnej polsko-żydowskiej tożsamości w twórczości Franciszki Arnsztajnowej, [w:] Naruszone granice kulturowe. O kondycji ludzkiej w dwóch przestrzeniach: polskiej i żydowskiej XX wieku, red. M. Szabłowska-Zaremba, B. Walęciuk-Dejneka, Lublin 2013, s. 55-71.

 • „Franiu, a te Duszki?…”- Franciszki Arnsztajnowej twórczość dla dzieci, [w:] Żydowskie dziecko, red. A. Jeziorkowska-Polakowska, A. Karczewska, Lublin 2013, s. 123-136.

 • Trójwymiarowy portret dziecka żydowskiego. Wstęp [wspólnie z Agnieszką Karczewską], [w:] Żydowskie dziecko, red. A. Jeziorkowska-Polakowska, A. Karczewska, Lublin 2013, s. 9-14.
 • Redakcja książki naukowej: Żydowskie dziecko, red. Anna Jeziorkowska-Polakowska, Agnieszka Karczewska, Lublin 2013.

2012

 • Obraz żydowskiego ziemiaństwa w Galicji (na podstawie wspomnień Oskara Koflera "Żydowskie dwory"), [w:] Żydowski obraz Polski. Polski obraz Żyda, red. W. Szczerbiński, B. Lampkowski, Poznań-Gniezno 2012, s. 17-28;
 • "Ocalić od zapomnienia..." - obraz żydowskiego świata we wspomnieniach Michała Strzemskiego, [w:]  Żydowski obraz Polski. Polski obraz Żyda, red. W. Szczerbiński, B. Lampkowski, Poznań-Gniezno 2012, s. 217-236.
 • "Jestem tylko pamięcią" - o twórczości jana Jakuba Szterna, [w:] Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie, red. W. Litwin, M. Szabłowska-Zaremba, S.J. Żurek, Lublin 2012, s. 217-230.

2011

 • „I zawsze w sercu obraz twój nosić będę..." – kobiety w pieśniach Mordechaja Gebirtiga, „Studia Żydowskie. Almanach" 2011, nr 1, s. 117-127.
 • Wokół "Miasteczka" Szaloma Asza. Kontekst literacki, [w:] Szalom Asz. Polskie i żydowskie konteksty twórczości, red. D. Kalinowski, Kutno 2011, s. 89-112.
 • Cztery żywioły w czternastu odsłonach - o pieśniach dla dzieci Icchoka Lejba Pereca, [w:] Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice, red. E. Prokop-Janiec, S. J. Żurek, Kraków 2011, s. 337-345.

2010

 • Pieśni zaklęte w dwa języki… O kołysankach polskich, żydowskich i polsko-żydowskich (1864-1939), Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 2010, ss. 259.

 • Zmiany w kształceniu polonistycznym w świetle nowej podstawy programowej, [w:] Przeobrażenia w kulturze i edukacji na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Karwatowska, A. Siwiec, Lublin-Chełm 2010, s. 231-241.

2007

 • „We mnie jest miejsce spotkania z przedwiecznym słowem”. Scenariusz części artystycznej uroczystości nadania imienia Jana Pawła II Gimnazjum w Mętowie, „Biuletyn PODN w Lublinie” 2007, nr 2, s. 26-38.

2004

 • Wyjątkowa lektura, „Akcent" 2004, nr 3-4, s. 254-255.

2003

 • Wykonanie kartki okolicznościowej z wykorzystaniem techniki wycinanki żydowskiej. Scenariusz zajęć plastyki dla gimnazjum, (w:) Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie. Materiały dla nauczycieli, red. merytoryczna: M. Kubiszyn, G. Żuk, M. Adamczyk-Garbowska; red. metodyczna: S. J. Żurek, Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS, Projectguggenheim, Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN", Lublin 2003, s. 119-122.
 • Muzyka ocalona - śpiewamy w jidysz. Scenariusz zajęć muzyki dla gimnazjum, (w:) Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie. Materiały dla nauczycieli, red. merytoryczna: M. Kubiszyn, G. Żuk, M. Adamczyk-Garbowska; red. metodyczna: S. J. Żurek, Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS, Projectguggenheim, Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN", Lublin 2003, s.123-126.
 • Powrót „Miasteczka", „Akcent" 2003, nr 3, s. 153-154.

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2017, godz. 08:53 - Agnieszka Karczewska