2010

 • Małe prozy Orzeszkowej i Konopnickiej, pod red. I. Wiśniewskiej, B. K. Obsulewicz, Lublin 2010.
 • Współczesność/nowoczesność w literaturze, [w:] O pojęciu sztuki w kulturze współczesnej, pod red. Anny  Kawalec, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 49-60.
 • Komparatystyka podróżnicza Wincentego Lutosławskiego z perspektywy iberyjskiej, [w:] Europejczyk w podróży 1850-1939, pod red. Ewy Ihnatowicz i Stefana Ciary, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010, s. 171-192.
 • Nadniemeńska Dafnis. O „Krzaku bzu” w perspektywie mitów, [w:]  Jubileusze pozytywistów, tom 6:  Poznawanie Orzeszkowej. W stulecie śmierci (1910 –2010), Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, pod red. Ireneusza Sikory, Anety Narolskiej, Częstochowa - Zielona Góra 2010, s. 63-76.

2009

 • Lwowskie pogadanki Chochlika (Włodzimierza Zagórskiego), [w:] Modernistyczny Lwów. Teksty życia, teksty sztuki, pod red. Ewy Paczoskiej, Dawida Marii Osińskiego, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2009, s. 90-105 [z Piotrem Bordzołem].
 • Listy z Włoch o sztuce kościelnej ks. Antoniego Brykczyńskiego, czyli o śladach artystyczno-duchowej psychomachii, „Prace Filologiczne” [Seria literaturoznawcza] 2009, t. LVII, , s. 135-145.
 • O wierności. Zapis Orzeszkowej, [w:] Album Gdańskie. Prace ofiarowane profesorowi Józefowi Bachórzowi w 75 rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej,  pod red.  Jana Daty i Bolesława Oleksowicza, Gdańsk 2009, s. 532-547.
 • „Confessiones” pozytywisty. O „Grzechach dzieciństwa” Bolesława Prusa, „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 4, s. 7-22.
 • „Trędowata” Mniszkówny – nowoczesność kontrolowana?, [w:] Helena Mniszkówna, pod red. Krzysztofa Stępnika, Moniki Gabryś, Lublin 2009, s. 77-92 [współautorka: Beata Kułak].

 

2008

 • Pietas według Konopnickiej, [w:] Poszukiwanie świadectw.Szkice o problematyce religijnej w literaturze II połowy XIX i początku XX wieku, pod red. Jakuba A. Malika, Lublin 2008,  s. 103-125.
 • „Nieobałamucona” wrażliwość. Pisarze okresu pozytywizmu o filantropii i miłosierdziu, Lublin 2008.  
 • Mały filantrop Orzeszkowej lub o pułapkach dydaktyki miłosierdzia, [w:] Dziecko. Studium interdyscyplinarne, pod red. E. Sowińskiej, E. Szczurko, T. Guza, P. Marca, Lublin 2008, s. 299-306.
 • Pozytywistyczne podróże w interesach prawa, [w:] Podróż i literatura, pod red. Ewy Ihnatowicz, Warszawa 2008, s. 243-254..
 • Miara miłosierdzia. O paru refleksjach Marii Konopnickiej, [w:] Czterdzieści i cztery  studia ofiarowane profesorowi Marianowi Maciejewskiemu, pod red. D. Seweryna, W. Karczmarka, A. Seweryn, Lublin 2008, s. 527-546.

 

2007 

 • Recenzja w: „Wiek XIX. Rocznik Towarzystw Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2008: Ida Sadowska, Wśród swoich i wśród obcych. Wacława Sieroszewskiego portret wielokrotny, pod red. Grażyny Legutko, Kielce 2007, s. 176-181.
 • Wyobraźnia i gest. Siostry miłosierdzia Elizy Orzeszkowej, [w:] Wyobraźnia miłosierdzia, pod red. P. Borto, R. Kuligowskiego, Z. Trzaskowskiego, A. Żądło, Kielce 2007, s. 201-224.
 • Sienkiewicz a idea miłosierdzia. Prolegomena, [w:] Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej, pod red. K. Stępnika, T. Bujnickiego, Lublin 2007, s. 51-61.
 • „Irena” Marii Gertrudy Skórzewskiej i „Mirtala” Elizy Orzeszkowej. Powieści z czasów Domicjana, [w:] Powieść historyczna dawniej i dziś, pod red. R. Stachury, T. Budrewicza, B. Farona, przy współpracy K. Gajdy, Kraków 2007, s. 358-372.

 

2006 

 • Filantropia i familia. Optyka Bolesława Prusa i Elizy Orzeszkowej, „Prace Polonistyczne” 2006, t. I, s. 71-86.
 • Eliza Orzeszkowa i „ręce kobiece”. O kresowej praktyce charytatywnej, [w:] Kresowianki. Krąg pisarek heroicznych, pod red. K. Stępnika, M. Gabryś, Lublin 2006, s. 111-120.
 • Grecja Kraszewskiego, [w:] Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, pod red. W. Ratajczaka, T. Sobieraja, Poznań 2006, s. 153-166.
 • Eliza Orzeszkowa i Bolesław Prus o filantropii, [w:] Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863-1918 w poszukiwaniu wzorców życia i sztuki, pod red. E. Ihnatowicz, E. Paczoskiej, Warszawa 2006, s. 90-105.

 

2005 

 • Poświęcenie, przebaczenie litość w Lalce B. Prusa, „Roczniki Humanistyczne” 2005 (Literatura Polska, t. LIII), s. 81-99.
 • O dobroczynności i miłosierdziu w „Lalce” Bolesława Prusa, [w:] Świat „Lalki”. 15 studiów, pod red. J. A. Malika, Lublin 2005, s. 147-172.
 • Skromna poprzedniczka wielkich tekstów. O poemacie Karola Wojtyły „Odkupienie szuka twego kształtu, aby wejść w niepokój wszystkich ludzi”, [w:] Słowo – myśl – ethos w twórczości Jana Pawła II, pod red. Z. Trzaskowskiego, Kielce 2005, s. 143-154.
 • O idei miłosierdzia w twórczości Stefana Żeromskiego, [w:] Światy Stefana Żeromskiego, pod red. M. J. Olszewskiej i G. P. Bąbiaka, Warszawa 2005, s. 381-400.
 • „Królowa Niebios” M. Gawalewicza i P. Stachiewicza. Harmonie i dysonanse obrazu i słowa, [w:] Semiotyka cyklu. Cykl w muzyce, plastyce i literaturze, pod red. M. Demskiej-Trębacz, K. Jakowskiej i R. Siomy, Białystok 2005, s. 141-154.
 • Równowaga Leopolda Staffa, [w:] Poezja Leopolda Staffa, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka i M. Stali, Kraków 2005, s. 361-375.
 • Antoniego Kamieńskiego kształt rewolucji, [w:] Rewolucja lat 1905-1907. Literatura – Publicystyka – Ikonografia, pod red. K. Stępnika, M. Gabryś, Lublin 2005, s. 349-361.

 

2004 

 • Rzymscy bohaterowie Elizy Orzeszkowej, Lublin 2004.
 • Orzeszkowa ilustrowana. O „Mirtali”, [w:] Literatura i sztuka II połowy XIX wieku. Światopoglądy – postawy – tradycje, pod red. B. Bobrowskiej, S. Fity, J. A. Malika, Lublin 2004, s. 25-44.
 • Wokół „Wyspy Gorgon”, [w:] Poezja Tadeusza Micińskiego, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka i M. Stali, Kraków 2004, s. 321-344.

 

2003 

 • O „Dzwonach. Tryptyku” Kazimierza Przerwy-Tetmajera, [w:] Poezja Kazimierza Tetmajera. Interpretacje, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Kraków 2003, s. 295-310.
 • Widok z Tamki. Prus i szarytki, [w:] Bolesław Prus. Pisarz – publicysta – myśliciel, pod red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, S. Fity, Lublin 2003, s. 123-135.
 • Inspiracje i motywy biblijne w „Emancypantkach” Bolesława Prusa, [w:] Prus i inni. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Ficie, pod red. J. A. Malika, E. Paczoskiej, Lublin 2003, s. 127-149.

 

2002 

 • Marcelina Kulikowska, Poezje. Wstęp, wybór i opracowanie A. Wydrycka, Białystok 2001, [recenzja] „Ruch Literacki” 2002, nr 2, s. 325-326.
 • Mucha w bursztynie. Dwór w powieściachkresowychJ. Weyssenhoffa, [w:] Dworki, pejzaże, konie, pod red. K. Stępnika, Lublin 2002, s. 103-113.

 

2001 

 • Przejście przez Portyk, [w:] Pozytywizm. Języki epoki, pod red. G. Borkowskiej i J. Maciejewskiego, Warszawa 2001, s. 115-132.
 • Nad Niemnemwperspektywieświata antycznegoElizy Orzeszkowej, [w:] Wokół „Nad Niemnem”, pod red. J. Sztachelskiej, Białystok 2001, s. 81-90.
 • Rzym Elizy Orzeszkowej, [w:] Twórczość Elizy Orzeszkowej, pod red. K. Stępnika, Lublin 2001, s. 121-133.
 • Ultrafiolet i podczerwień. O liryce miłosnej J. Ruffera, [w:] Wśród tułaczy i wędrowców. Studia młodopolskie, pod red. S. Fity i J. A. Malika, Lublin 2001, s. 157-182.

 

2000 

 • Antyczny dopływ. Wątki antyczne w korespondencji E. Orzeszkowej, [w:] O liście polskim w wieku XIX, pod red. J. Sztachelskiej i E. Dąbrowicz, Białystok 2000, s. 367-381.

 

1999 

 • OPortretowaniu umarłejStanisława Grochowiaka, [w:] Lektury Grochowiaka, pod red. T. Mizerkiewicza i A. Stankowskiej, Poznań 1999, s. 69-82.
 • Inspiracje biblijne w liryce J. Ruffera [w:] Inspiracje i motywy biblijne w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski, pod red. H. Filipkowskiej i S. Fity, Lublin 1999, s. 141-160.

 

1998 

 • Boska to grao jednej z młodopolskich koncepcji nadczłowieka, [w:] Literatura Młodej Polski między XIX a XX wiekiem, pod red. E. Paczoskiej i J. Sztachelskiej, Białystok 1998, s. 129-142.

 

1996 

 • Me oczy są dobrą głębiną...”. Zjawisko postrzegania wzrokowego w młodopolskiej liryce J. Ruffera, „Zeszyty Naukowe KUL” 1996, nr 3-4, s. 21-30.

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2011, godz. 19:09 - Agata Poręba