Prorektor ds. nauki i kadr

 s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL

Do kompetencji Prorektora ds. nauki i kadr należy w szczególności:

 

1) nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu naukowego;

2) realizacja przyjętych i inicjowanie nowych kierunków działalności

naukowej i badawczej Uczelni;

3) nadzór nad polityką personalną i decyzje w odniesieniu do pracowników

będących nauczycielami akademickimi, a w szczególności: okresowa ocena,

zatrudnianie, awansowanie, zmiana warunków pracy lub płacy, premiowanie;

4) koordynacja pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów w obszarze naukowym,

w tym nadzór nad pozyskiwaniem i realizacją międzynarodowych

i krajowych projektów naukowych;

5) dbanie o efektywne wykorzystanie i stały rozwój aparatury naukowej

i zaplecza badawczego Uczelni;

6) obejmowanie patronatem konferencji naukowych w zakresie

określonym odrębnym umocowaniem udzielonym przez Rektora;

7) nadzór nad funkcjonowaniem Biblioteki Uniwersyteckiej,

w tym bibliotek specjalistycznych;

8) nadzór nad procesem wymiany międzynarodowej i krajowej nauczycieli akademickich;

9) kształtowanie współpracy z ośrodkami naukowymi;

10)współpraca z prorektorem ds. misji i administracji w zakresie komercjalizacji nauki;

11)koordynowanie działań w zakresie ochrony patentowej

i wspomaganie rozwoju wynalazczości;

12)podejmowanie decyzji w sprawie podziału środków finansowych na badania naukowe;

13)nadzór nad gromadzeniem i sprawozdawaniem danych

dla celów ewaluacji jakości działalności naukowej;

 

 

Przyjęcia interesantów:
(po uprzednim umówieniu się w sekretariacie)
 
wtorki w godz. 10.00-12.00
 

Sekretariat Prorektora ds. Nauki i Kadr

Gmach Główny, I piętro, p. 133
 
mgr Halina Szymańska
tel. 81/ 445 41 33
e-mail: prorektor.nauka [at] kul.pl
czynny w godzinach: 9.00 - 14.00
 
Uprzejmie informuję, że
w dniach 25-29 stycznia 2021 r.
sekretariat będzie dostępny stacjonarnie
 
Autor: Aneta Zgutka
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2021, godz. 13:52 - Halina Szymańska