Prorektor ds. nauki i kształcenia

dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL

 Godziny przyjęć interesantów:

(po uprzednim umówieniu się w sekretariacie)

wtorek 12.00-13.30

 

W związku z Zarządzeniem Rektora KUL z dn. 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2

wśród społeczności KUL

 

Prorektor ds. nauki i kształcenia

wstrzymuje do odwołania przyjęcia interesantów.

 

Sprawy pilne można kierować drogą e-mailową na adres: prorektor3@kul.pl

 

 

 

Prorektor ds. nauki i kształcenia:

 

1) odpowiada za przygotowanie, wdrażanie i modyfikację strategii rozwoju KUL;

2) koordynuje politykę personalną w zakresie pracowników będących nauczycielami akademickimi, w tym odpowiada za stan kadry naukowej wymaganej do nadawania stopni naukowych i prowadzenia kierunków studiów, koordynuje proces wymiany pracowników, koordynuje i sprawuje nadzór nad procesem kształcenia nauczycieli akademickich w zakresie doskonalenia metodyki nauczania  oraz sprawuje nadzór nad okresową  oceną nauczycieli akademickich;

3) odpowiada za proces rekrutacji na studia I i II stopnia, studia jednolite magisterskie, studia doktoranckie, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające i szkolenia specjalistyczne oraz współuczestniczy w procesie decyzyjnym w zakresie promocji rekrutacji na studia I i II stopnia, studia jednolite magisterskie, studia doktoranckie, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające i szkolenia specjalistyczne prowadzone przez Uniwersytet;

4) sprawuje nadzór nad terminowym przekazywaniem przez wszystkie jednostki organizacyjne, zaktualizowanych treści przeznaczonych do zamieszczenia na stronie internetowej Uniwersytetu dotyczącej działalności właściwej jednostki;

5) sprawuje nadzór nad tworzeniem planów i programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie (I i II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich);

6) odpowiada za jakość kształcenia w Uniwersytecie, w tym nadzoruje proces wewnętrznej oceny jakości kształcenia, nadzoruje pracę dydaktyczną w Uniwersytecie i odpowiada za jej prawidłowy przebieg;

7) odpowiada za politykę Uniwersytetu w zakresie badań naukowych, w tym podejmuje decyzje w sprawie podziału środków finansowych na badania;

8) sprawuje nadzór nad pozyskiwaniem i realizacją międzynarodowych i krajowych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych oraz odpowiada za komercjalizację nauki i współpracę ze środowiskami gospodarczymi i otoczeniem biznesu (w uzgodnieniu z Prorektorem ds. ogólnych);

9) sprawuje nadzór nad akredytacją kierunków studiów na Uniwersytecie;

10) sprawuje nadzór nad działalnością dziekanatów;

11) odpowiada za kształtowanie współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem procesu kształcenia ustawicznego w Uniwersytecie, jak również sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem ośrodków badań w Uniwersytecie oraz odpowiada za kształtowanie współpracy z ośrodkami naukowymi w szczególności ze szkołami wyższymi na obszarze miasta Lublin oraz Towarzystwem Naukowym KUL;

12) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Biblioteki Uniwersyteckiej, w tym bibliotek specjalistycznych;

13) koordynuje działania związane z przygotowaniem wniosków o przyznanie orderów i odznaczeń państwowych oraz nagród ministerialnych, a także tytułów, medali i wyróżnień wewnętrznych.


 

 

 

 


Sekretariat Prorektora ds. nauki i kształcenia

Gmach Główny, I piętro, p. 117

 

mgr Anna Mitrut

tel. 81 445 41 17

e-mail: prorektor3 [at] kul.pl


czynny w godzinach: 9.00 - 14.00

Autor: Anna Paś
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2020, godz. 09:39 - Anna Mitrut