RNS 36 (2008) z. 1

 

SPIS TREŚCI // TABLE OF CONTENTS

 

 • Od Redakcji // [From the Editors]  [5]

 

WSPOMNIENIA O ZMARŁYCH PROFESORACH Z RADY NAUKOWEJ „ROCZNIKÓW NAUK SPOŁECZNYCH"

 • Prof. dr hab. Jan Turowski (29 października 1917 - 9 lutego 2006) (Ewa ALBIŃSKA)   [7]
 • Człowiek mądry i dobry. Homilia wygłoszona przez prof. dr. hab. Leona Dyczewskiego OFMConv podczas mszy św. pogrzebowej Profesora Jana Turowskiego. Kościół Aka­demicki KUL, 14 lutego 2006 r.  [10]
 • Prof. dr hab. Jerzy Jarosław Smolicz (2 lutego 1935 - 3 listopada 2006) (Ewa AL­BIŃ­SKA)  [14]
 • Homilia wygłoszona przez prof. dr. hab. Romana Dzwonkowskiego SAC podczas nabo­żeństwa żałobnego w intencji śp. Profesora Jerzego Smolicza, Kościół Akademicki KUL, 21 listopada 2006 r.  [16]

 

ARTYKUŁY // ARTICLES

 • Jacek SOBCZAK, Wolność badań naukowych. Standardy europejskie i rzeczywistość polska // Freedom of Academic Research (Sum.)  [19-43] 
 • Franciszek J. MAZUREK, Wkład Stolicy Apostolskiej w ochronę prawa czło­wieka do wolności sumienia i wolności religijnej w Konferencjach Bezpie­czeństwa i Współpracy w Europie (KBWE i OBWE)  // The Holy See's Contribution to the Protection of the Right to Freedom of Conscience and the Religious Freedom in Conferences on Security and Cooperation in Europe and Organization for Security and Cooperation in Europe (CSCE and OSCE) (Sum.)  [45-72]
 • Ks. Janusz MARIAŃSKI, W co i jak wierzą katolicy w Polsce (analiza socjo­logiczna)  // What and How do Catholics in Poland Believe? (A Sociological Analysis) (Sum.) [73-103]
 • Katarzyna FERSZT-PIŁAT, Niejednoznaczna rola etnocentryzmu w komunikacji międzykulturowej // Ethnocentrism as the Barrier to Communication between Different Cultures (Sum.) [105-122]
 • Adam SZAFRAŃSKI, Geertz a socjologia // Geertz and Sociology (Sum.) [123-141]
 • Piotr EBERHARDT, Struktura narodowościowa ludności Polski // The Ethnic Structure of Poland's Population (Sum.) [143-166]
 • Stanisław WÓJCIK, Problemy demokracji w III Rzeczypospolitej // The Problems of Democracy in the Third Republic of Poland (Sum.) [169-184]
 • Maria SIWKO, Polityka, demokracja i integracja europejska w opinii młodych Polaków // Politics, Democracy and European Integration in the View of Young Poles (Sum.) [185-194]
 • Dorota GIZICKA, Kohabitacja jako alternatywna forma życia rodzinnego // Cohabitation as an Alternative Way of Life (Sum.) [197-216]

 

RECENZJE, OMÓWIENIA I SPRAWOZDANIA // REVIEWS AND REPORTS

 • Piotr  SZTOMPKA. Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza (Justyna Szulich-KAŁUŻA) [217]
 • Arkadiusz  JABŁOŃSKI. Budowanie społeczeństwa wiedzy. Zarys teorii społecznej Karla R. Poppera (ks. Stanisław KOWALCZYK[220]
 • Obrazy społeczeństwa. Wybrane aspekty polskiej rzeczywistości społecznej (Krzysztof KOWALIK) [224]
 • Prawo do pracy a polityka społeczna (Krzysztof KRUL[233]
 • Zbigniew  BLOK. Transformacja jako konwersja funkcji wewnątrzsystemowych na przy­kładzie Polski (Stanisław WÓJCIK) [236]
 • Stanisław  WÓJCIK. Naród, samorząd terytorialny, demokracja III RP (ks. Czesław S. BARTNIK[239]
 • Nowa rola wójta, burmistrza, prezydenta miasta w świetle ustawy z 2002 roku (Edyta KONDRACKA) [241]
 • Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku pu­blicznego (Wioletta SZYMCZYK) [251]
 • Etos współczesnej emigracji polskiej w świetle nauczania papieża Jana Pawła II. Referaty wygłoszone na sympozjum w Rzymie, wrzesień 2006 (Jadwiga PLEWKO[256]
 • Socjologia zdrowia, choroby i medycyny w Polsce w pierwszej dekadzie XXI stulecia (Michał SKRZYPEK[260]
 • Najnowsze publikacje pracowników Instytutu Socjologii KUL [273]
Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2013, godz. 17:03 - Tomasz Peciakowski