Spis treści RNS 40, nr 2: 2012

 

 

Od redakcji

 

KULTURA I INSTYTUCJE

 

Monika K r a n z – S z u r e k, Kultura lokalna a globalizacja kulturowa – próba oceny zjawiska

 

Krzysztof S z t a l t, Stanisława Ossowskiego koncepcja dziedzictwa kulturowego

 

Teresa Z b y r a d, Instytucje opieki totalnej jako forma zniewolenia i kontroli nad człowiekiem

 

 

UNIA EUROPEJSKA, MIGRACJE

 

Dawid B ł a s z c z a k, Polska – UE, Polacy – Europejczycy. Integracja z Unią w opinii Polaków

 

Grzegorz R o n e k, Wielka Brytania we Wspólnotach Europejskich

 

Anna K r a s n o d ę b s k a, Zagraniczne migracje kobiet z Opolszczyzny. Na marginesie rozważań nad tożsamością

 

 

POTĘGA TRADYCJI

40. TOM „ROCZNIKÓW NAUK SPOŁECZNYCH”

 

Tomasz P e c i a k o w s k i, Porozrywana ciągłość. Historia „Roczników Nauk Społecznych” w latach 1949-2012

 

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

 

Małgorzata Budyta-Budzyńska, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych (Andrzej T a r c z y ń s k i)

 

Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna (część I), pod red.  Anny Kieszkowskiej (Anna C h a ń k o, Karol K o n a s z e w s k i)

 

 

SPRAWOZDANIA

 

Tomasz P e c i a k o w s k i, Zróżnicowane oblicza kryzysu – wokół najnowszej książki ks. prof. Stanisława Kowalczyka (sprawozdanie ze spotkania WNS TN KUL z dn. 08.05.2012 r.)

 

Anna N i e w i a d o m y, Cezary H u n k i e w i c z, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji: Studia nad Wiedzą: Tworzenie iluzji społecznych - wiedza w sferze publicznej

 

 

NAJNOWSZE  PUBLIKACJE  PRACOWNIKÓW  INSTYTUTU  SOCJOLOGII

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2013, godz. 17:05 - Tomasz Peciakowski