Spis treści RNS 41, nr 3: 2013

(redakcja naukowa numeru: Wojciech Gizicki, Beata Piskorska)

 

 

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO

 

Wprowadzenie (Wojciech Gizicki)

 

Waldemar K i t l e r, Tworzenie i rozwój Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP w świetle wniosków płynących z treści koncepcji strategicznych po 1989 roku, Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego RP i rządowych strategii rozwojowych

 

Marek P i e t r a ś, Uwarunkowania nowej jakości zbrojnych konfliktów wewnątrzpaństwowych/ międzynarodowych

 

Małgorzata C z u r y k, Podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego w stanie kryzysu i wojny

 

Wojciech G i z i c k i, Systemowe i prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski i partnerów wyszehradzkich: Czech, Słowacji i Węgier. Zarys problemu.

 

Beata P i s k o r s k a, Nie tylko miękka siła: Unia Europejska jako aktor w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego

 

Paweł O l s z e w s k i, Adrian C h o j a n, Polityka zagraniczna Unii Europejskiej. Mit czy rzeczywistość?

 

 

KNOWLEDGE AND MEDIA IN FORMING THE PUBLIC SPHERE

 

Arkadiusz J a b ł o ń s k i, Knowledge in forming the public sphere

 

Ks. Jan S z y m c z y k, Forms and Manifestations of the Power of Media

 

 

SPRAWOZDANIA

 

(Wojciech Gizicki, Beata Piskorska)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 02.09.2015, godz. 13:47 - Tomasz Peciakowski