Spis treści RNS 6 (42), nr 1: 2014

 

 

DORADZTWO POLITYCZNE – TEORIA I PRAKTYKA

(redakcja naukowa: Agnieszka Magdalena Zaręba)

 

Od Redaktora Naukowego (Agnieszka Magdalena Zaręba)


Stanisław W ó j c i k, Polityk zawodowy czy obywatelski


Mariusz K o l c z y ń s k i, Newralgiczne obszary doradztwa politycznego


Wojciech P e s z y ń s k i, Polskie doradztwo wyborcze na drodze amerykanizacji


Agnieszka Magdalena Z a r ę b a, Rynek doradztwa politycznego w III RP


Maria M a r c z e w s k a - R y t k o, Kampania przed referendum akcesyjnym Polski do UE w kontekście doradztwa politycznego


Agnieszka Ł u k a s i k - T u r e c k a, Radiowa reklama wyborcza – polecać czy odradzać (uwagi politologa)


Małgorzata A d a m i k - S z y s i a k, Social media marketing - kreowanie wizerunku polityka w przestrzeni wirtualnej na przykładzie liderów polskiej sceny politycznej


Agnieszka T u r s k a - K a w a, Teoretyczne aspekty kreacji negatywnego wizerunku politycznego

 

***

 

Wojciech S t a n k i e w i c z, Pozycja kobiety w dokumentach ONZ a praktyka w wybranych państwach świata

 

 

RECENZJE

 

Recenzja książki Janusza Mariańskiego, Sens życia, wartości, religia. Studium socjologiczne. Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 287. (Urszula Swadźba)

 

Dokąd zmierza polski katolicyzm?, recenzja książki Janusza Mariańskiego pt. "Katolicyzm polski. Ciągłość i zmiana. Studium socjologiczne" (Rafał Boguszewski)

 

Recenzja książki Małgorzaty Słodowej-Hełpy, Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania (Lech Jańczuk)

 

 

SPRAWOZDANIA

 

Raport z badań w ramach projektu „Preferencje polityczne. Postawy-Identyfikacje-Zachowania 2013” /Robert Alberski, Agnieszka Łukasik-Turecka, Magdalena Musiał-Karg, Danuta Plecka, Agnieszka Turska-Kawa, Karolina Tybuchowska-Hartlińska, Waldemar Wojtasik/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 02.09.2015, godz. 13:04 - Tomasz Peciakowski