Zadania DTI

Zakres zadań Sekcji Usług Informatycznych

 1. wspieranie procesów nauki i kształcenia poprzez kompleksową obsługę informatyczną wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, w tym zapewnienie pomocy i wsparcia użytkownikom systemów informatycznych, zapewnienie ciągłości działania sprzętu teleinformatycznego oraz uruchomionych usług;
 2. realizacja i wdrażanie wybranych projektów dotyczących informatyzacji Uniwersytetu, we współpracy z innymi merytorycznie właściwymi jednostkami organizacyjnymi;
 3. nadzór i utrzymanie w należytej sprawności używanych na Uniwersytecie systemów teleinformatycznych (serwery, aplikacje, łączność sieci komputerowej LAN, WiFi, łączności telefonii stacjonarnej i komórkowej), oraz projektowanie infrastruktury i rozwiązań teleinformatycznych w obrębie KUL;
 4. kompleksowa implementacja mechanizmów dostępu do sieci komputerowej KUL;
 5. tworzenie i aktualizacja bazy usług i systemów informatycznych w Uniwersytecie oraz koordynowanie zarządzania kontami w systemach informatycznych;
 6. informatyczna obsługa sieci lokalnych i stanowisk komputerowych na Uniwersytecie, przeciwdziałanie incydentom teleinformatycznym;
 7. koordynowanie zakupów oprogramowania i urządzeń techniki komputerowej dla Uniwersytetu w tym przygotowanie dokumentacji do prowadzenia postępowań zakupowych w obszarze funkcjonowania DTI (opisy przedmiotu zamówienia, warunki udziału i kryteria oceny ofert, wzory umów, zapytań ofertowych) oraz współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu dla pozostałych postępowań;
 8. realizacja wymiany sprzętu i oprogramowania oraz utylizacja sprzętu techniki komputerowej, prace modernizacyjno-naprawcze urządzeń techniki komputerowej znajdujących się w obiektach KUL;
 9. nadzór i obsługa Centrum Personalizacji Kart Procesorowych;
 10. organizacja i koordynowanie szkoleń dla pracowników w zakresie obsługi ogólnouniwersyteckich systemów informatycznych;
 11. organizacja i koordynacja szkoleń informatycznych dla pracowników jednostek administracji ogólnouniwersyteckiej i wydziałowej;
 12. udzielanie informacji i pomoc w rozwiązywaniu problemów informatycznych (HelpDesk) zgłaszanych przez pracowników Uniwersytetu.

Zakres zadań Sekcji Rozwoju Oprogramowania

 1. tworzenie i rozwijanie oprogramowania dla świadczonych na rzecz Uczelni usług IT;

 2. doskonalenie oraz modyfikacja systemu bazodanowego oraz innych aplikacji tworzonych na potrzeby KUL;

 3. udział we wdrożeniach systemu bazodanowego oraz innych aplikacji tworzonych na potrzeby KUL;

 4. projektowanie systemów informatycznych KUL;

 5. udział we wdrażaniu nowych narzędzi informatycznych KUL;

 6. nadzorowanie procesu testowania i wdrażania systemów informatycznych KUL;

 7. wsparcie użytkowników systemów informatycznych KUL;

 8. współpracę z organizacjami branżowymi oraz podmiotami wymieniającymi dane z systemami informatycznymi KUL.

Samodzielne stanowisko ds. projektów:

 1. inicjowanie, przygotowywanie i dokumentowanie przedsięwzięć i projektów realizowanych przez DTI;
 2. wsparcie w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania projektów;

 3. koordynowanie wdrożenia projektów i przedsięwzięć teleinformatycznych;

 4. rozliczenie w ramach KUL realizacji projektów informatycznych.

Samodzielne stanowisko ds. wdrażanych systemów:

 1. określanie wytycznych KUL związanych z wdrażaniem narzędzi teleinformatycznych w oparciu o potrzeby poszczególnych komórek organizacyjnych;

 2. rozpoznawanie możliwości rynkowych w zakresie potrzeb teleinformatycznych KUL;

 3. określanie specyfikacji funkcjonalności wdrażanych systemów informatycznych na KUL.

Samodzielne stanowisko ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI):

 1. opracowanie dokumentacji dla SZBI;

 2. przygotowanie harmonogramów wdrożenia SZBI;

 3. określenie zadań do realizacji dla poszczególnych komórek organizacyjnych w związku z wdrożeniem SZBI;

 4. nadzór nad audytami w związku z wdrożeniem SZBI;

 5. analiza materiałów poaudytowych i modyfikacja dokumentacji SZBI.

Samodzielne stanowisko ds. zakupów:

 1. pozyskiwanie i weryfikacja ofert od dostawców, prowadzenie wyceny oraz dostępności produktów;

 2. składanie zamówień do dostawców oraz kontrola nad procesem ich realizacji;

 3. uczestnictwo w negocjacjach handlowych z kontrahentami;

 4. kompleksowe prowadzenie procesu zakupu;

 5. współpraca z Klientem wewnętrznym w zakresie opracowania specyfikacji, analiz rynkowych i adekwatnych zapytań ofertowych oraz sposobów realizacji procesu zakupu;

 6. czynny udział w negocjacjach z dostawcami;

 7. nadzór nad procesem obiegu dokumentów zakupowych;

 8. organizacja i kontrola procesu przygotowywania umów do zatwierdzania oraz prowadzenie rejestru i archiwum umów Działu;

 9. inicjowanie projektów oszczędnościowych i ich realizacja;

 10. koordynowanie działań niezbędnych do płynnej realizacji strategii zakupowej.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona