Do zadań Działu Zamówień Publicznych należy:

   1)  prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i 

        roboty budowlane na Uniwersytecie;

   2)  przechowywanie i archiwizacja dokumentacji realizowanych postępowań zgodnie 

        zobowiązującymi przepisami i zobowiązaniami Uniwersytetu;

   3)  sporządzanie rocznego planu postępowań o udzielenie zamówień i rocznego planu

        zakupów oraz zmian do planów, na podstawie informacji przekazywanych z

        poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu;

   4)  sporządzanie rocznych sprawozdań zgodnie z wymaganiami przepisów powszechnie

        obowiązujących i przekazywanie ich do Urzędu Zamówień Publicznych;

   5)  udział w postępowaniach odwoławczych i skargowych dotyczących zamówień

        publicznych;

   6)  prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie zamówienia publicznego oraz rejestru

        postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

   7)  prowadzenie rejestru umów o zamówienie publiczne;

   8)  prowadzenie działań służących zapewnieniu prawidłowego i jednolitego stosowania

        przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne

        Uniwersytetu;

  9)   współpraca przy opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych Uniwersytetu dotyczących

        zamówień publicznych.

 

 

 

 

Autor: Katarzyna Stępniak
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2019, godz. 16:08 - Agnieszka Hencner-Chmiel