Do zadań Działu Zamówień Publicznych należy:

   1)  koordynowanie realizacji procesu udzielania zamówień publicznych na Uniwersytecie;

   2)  prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i 

        roboty budowlane na Uniwersytecie;

   3)  przechowywanie i archiwizacja dokumentacji realizowanych postępowań zgodnie 

        zobowiązującymi przepisami i zobowiązaniami Uniwersytetu;

   4)  sporządzanie rocznego planu postępowań o udzielenie zamówień i rocznego planu

        zakupów oraz zmian do planów, na podstawie informacji przekazywanych z

        poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu;

   5)  sporządzanie rocznych sprawozdań zgodnie z wymaganiami przepisów powszechnie

        obowiązujących i przekazywanie ich do Urzędu Zamówień Publicznych;

   6)  udział w postępowaniach odwoławczych i skargowych dotyczących zamówień

        publicznych;

   7)  nadzór nad prawidłowością realizacji umów o zamówienie publiczne;

   8)  prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie zamówienia publicznego oraz rejestru

        postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

   9)  prowadzenie rejestru umów o zamówienie publiczne;

  10) prowadzenie działań służących zapewnieniu prawidłowego i jednolitego stosowania

        przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne

        Uniwersytetu;

  11) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych Uniwersytetu dotyczących

        zamówień publicznych.

 

Dział Zamówień Publicznych realizuje zadania związane z organizowaniem,

prowadzeniem, koordynowaniem i nadzorowaniem zamówień publicznych

dokonywanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

 

 

Autor: Katarzyna Stępniak
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2018, godz. 23:15 - Agnieszka Hencner-Chmiel