Zadania Działu

   

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 25 września 2019 r. (§28 załącznika nr 1), do zadań Działu Księgowości należy:

 

 

 • wnioskowanie do Rektora o aktualizację polityki rachunkowości w zakresie niezbędnych zmian wynikających ze zmiany przepisów lub wewnętrznych potrzeb informacyjnych;
 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych dostarczonych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu, ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami polityki rachunkowości oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego Uniwersytetu;
 • sporządzanie sprawozdania finansowego Uniwersytetu zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, współpraca z biegłym rewidentem w trakcie weryfikacji sprawozdania finansowego i zapewnienie ogłoszenia sprawozdania finansowego;
 • sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu prowadzonej ewidencji księgowej;
 • nadzór nad obiegiem dokumentów finansowo-księgowych i przestrzeganiem przyjętych procedur wewnętrznych;
 • weryfikowanie i aktualizacja danych dotyczących kontrahentów Uniwersytetu;
 • kontrola terminowego rozliczania należności i zobowiązań oraz przygotowywanie dokumentacji niezbędnej dla wszczęcia windykacji należności Uniwersytetu;
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej przepisami prawa;
 • ewidencja różnic inwentaryzacyjnych oraz uzgadnianie na podstawie inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona