Zadania Działu Spraw Pracowniczych

 

 

Do zadań Działu Spraw Pracowniczych należy:

 

 

1.    Realizacja polityki kadrowej Uniwersytetu w obszarze pracowników będących nauczycielami akademickimi oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 

2.    Prowadzenie komunikacji wewnętrznej w zakresie praw, obowiązków i możliwości rozwoju zawodowego pracowników.

 

3.    Prowadzenie rekrutacji i zatrudniania w ramach stosunku pracy.

 

4.    Prowadzenie spraw związanych z przebiegiem zatrudnienia, z uwzględnieniem prowadzenia dokumentacji przebiegu zatrudnienia w tym prowadzenie akt osobowych, a także kompletowanie dokumentów w sprawach emerytalno - rentowych.

 

5.    Prowadzenie spraw o charakterze socjalnym pracowników, emerytów i     rencistów Uniwersytetu.

 

6.    Obsługa administracyjna Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym sporządzanie list płac.

 

7.    Prowadzenie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej z zakresu zatrudnienia.

 

8.    Koordynowanie spraw związanych z zatrudnieniem w ramach umów cywilnoprawnych oraz prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem umów cywilnoprawnych w zakresie realizowanym przez Dział Spraw Pracowniczych.

 

9.    Dokumentowanie przebiegu zatrudnienia, w tym prowadzenie akt osobowych, a także kompletowanie dokumentów w sprawach emerytalno-rentowych.

 

10.    Opracowanie i koordynacja systemu wynagradzania, w tym systemu motywacyjnego.

 

11.    Planowanie rozwoju pracowników.

 

12.    Koordynowanie procesu oceny nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 

13.    Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy i dyscypliny pracy.

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona