Zadania Działu Zamówień Publicznych

 

Do zadań Działu Zakupów i Zamówień Publicznych należy:

1) koordynowanie procesu udzielania zamówień publicznych i dokonywania zakupów na Uniwersytecie;

2) prowadzenie działań służących zapewnieniu prawidłowego i jednolitego stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących na Uniwersytecie w zakresie zamówień publicznych i zakupów przez wszystkie jednostki organizacyjne;

3) organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane na Uniwersytecie oraz prowadzenie obsługi sekretarskiej komisji przetargowych;

4) opiniowanie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zgodności procedury i trybu postępowania z ustawą;

5) sporządzanie projektu rocznego planu postępowań o udzielenie zamówień i projektu rocznego planu zakupów oraz zmian do planów, na podstawie informacji przekazywanych z poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu;

6) sporządzanie projektów rocznych sprawozdań zgodnie z wymaganiami przepisów powszechnie obowiązujących i przekazywanie ich do Urzędu Zamówień Publicznych;

7) udział w postępowaniach odwoławczych i skargowych dotyczących zamówień publicznych;

8) prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie zamówienia publicznego oraz rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

9) prowadzenie rejestru umów o zamówienie publiczne;

10)udzielanie zainteresowanym jednostkom lub pracownikom informacji o obowiązujących przepisach prawa dotyczących zamówień publicznych, związanych z realizacją danego zamówienia;

11)informowanie w zakresie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych i realizacji zakupów na wniosek zainteresowanej jednostki lub pracowników Uniwersytetu;

12)współpraca przy opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych Uniwersytetu dotyczących zamówień publicznych i dokonywania zakupów;

13)inicjowanie organizacji szkoleń oraz udziału pracowników Uniwersytetu w szkoleniach dotyczących zamówień publicznych i przepisów wewnętrznych obowiązujących na Uniwersytecie;

14)przygotowywanie i realizacja procesu dokonywania zakupów na Uniwersytecie, w szczególności tych, które zostały wyłączone ze stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa zamówień publicznych, w zakresie zakupu dostaw i usług nieprzypisanych innym jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu;

15)organizowanie i prowadzenie zapytań ofertowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi;

16)zbieranie i opiniowanie zapotrzebowań z jednostek wnioskujących Uniwersytetu w zakresie dostaw i usług wskazanych w zakresie kompetencji jednostki;

17)przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia i dokonywanie szacowania wartości przedmiotu zamówienia, w ramach dostaw i usług wskazanych w kompetencjach jednostki;

18)opracowywanie jednostkowych planów postępowań o udzielenie zamówień oraz planów zakupów, w ramach dostaw i usług wskazanych w kompetencjach jednostki;

19)opracowywanie projektów umów w zakresie realizowanych zakupów dostaw i usług, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aneksów do tych umów;

20)realizowanie zawartych umów o dokonanie zakupu lub umów o zamówienie publiczne, zgodnie ze wskazanym zakresem merytorycznym, w szczególności poprzez kontrolę ich wartości, terminu obowiązywania i prawidłowości ich realizacji przez poszczególnych wykonawców;

21)prowadzenie rejestru wniosków o zgodę na zakup oraz rejestru postępowań zakupowych w zakresie wynikającym z regulacji wewnętrznych;

22)prowadzenie prawidłowej gospodarki magazynowej Uniwersytetu w zakresie dostaw wskazanych w kompetencjach jednostki;

23)przechowywanie i archiwizacja dokumentacji realizowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz zakupów zgodnie z obowiązującymi przepisami.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona