Zakres zadań Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Zadania główne:

 

1. w zakresie bhp oraz ppoż.:

 • przeprowadzanie kontroli warunków ppoż. oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach organizacyjnych Uczelni,
 • informowanie Władz Uczelni o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia
 • nadzór nad terminową i właściwą realizacją na Uczelni nakazów, postanowień, wniosków, określonych przez zewnętrzne jednostki kontrolujące stan bezpieczeństwa pożarowego oraz bhp na Uczelni
 • doradztwo w stosowaniu przepisów bhp i ppoż. na Uczelni
 • przedstawianie propozycji dotyczących rozwiązań technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania bezpieczeństwa pożarowego i prowadzenia akcji ratowniczych w obiektach Uczelni,
 • wydawanie kierownikom jednostek organizacyjnych, zarządzającym i użytkownikom budynków, obiektów lub terenów zaleceń zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa pożarowego na właściwym poziomie,
 • przedstawianie Rektorowi oceny stanu bezpieczeństwa obiektów oraz zgłaszanie związanych z tym wniosków i propozycji,
 • nadzór nad organizacją szkoleń tematycznych dla pracowników i studentów KUL z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • współdziałanie z kierownikami jednostek organizacyjnych Uczelni w sporządzaniu, aktualizacji i wprowadzaniu do zastosowania instrukcji bezpieczeństwa
 • udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą

2. w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:

 • realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie zakładu pracy
 • opracowanie planu ewakuacji doraźnej Uczelni na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń ze wszystkich obiektów KUL
 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji osób wyznaczonych do pełnienia służby w zakładowych formacjach obrony cywilnej
 • organizowanie i przeprowadzanie szkoleń członków Zespołu Kierowania OC, załogi zakładu pracy i członków formacji
 • realizacja przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem w sprzęt techniczny i ochronny zakładowych formacji OC oraz załogi
 • zapewnienie sprawnego działania elementów systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania zagrożeń w tym prowadzenie dokumentacji, szkoleń i ćwiczeń
 • organizacja  szkoleń i ćwiczeń zakładowych formacji obrony cywilnej
 • sprawowanie nadzoru nad przechowywaniem i konserwacją sprzętu obrony cywilnej na terenie Uczelni

3. w zakresie ochrony obiektów:

 • centralna obsługa systemów monitorujących i dozoru

 • podejmowanie działań na wypadek awarii lub innego miejscowego zagrożenia,

 • obsługa zgłoszeń od użytkowników obiektów oraz przekazywanie informacji dotyczących usterek technicznych do podmiotów serwisujących

 • nadzór nad organizacją stref parkowania

 • współpraca z jednostkami zewnętrznymi w sytuacjach kryzysowych

 • podejmowanie działań prewencyjnych

 • doraźne zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia.

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona