29 (2019), nr 4

SPIS TREŚCI

Spis treści (PDF)

 


ARTYKUŁY


Prawo

Ewa Katarzyna Czech

Jawność danych dawców komórek rozrodczych i zarodków – wybrane zagadnienia
Disclosure of Data of Breeding Cells and Embryos Givers – Selected Issues

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.4-1

Michał Czelny

Historical Overview of Pastoral Care in Prison in Poland (1550-1956)

Przegląd historyczny opieki duszpasterskiej w więzieniu

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.4-2

Mariusz Czyżak

Dyrektywy wymiaru kary pieniężnej w prawie energetycznym

The Directives of Penalty Dimension in Energy Law

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.4-3

Justyna Dworas-Kulik

Kredytowanie należności celnych na gruncie ustawy z dnia 31 lipca 1924 roku w przedmiocie uregulowania stosunków celnych

Creding of Customs Duties Under the Law of 31 July 1924 on the Settlement of Customs Relations

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.4-4

Anna Fermus-Bobowiec

Z badań nad miejskim kredytem hipotecznym w Królestwie Polskim. Towarzystwo Kredytowe miasta Radomia i jego działalność pożyczkowa

From the Research Into the Municipal Mortgage in the Kingdom of Poland. The Credit Society of the City of Radom and Its Lending Activities

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.4-5

Beata Kucia-Guściora

Rola Ministra Finansów w zaciąganiu zobowiązań finansowych w imieniu Skarbu Państwa. Część I

The Role of the Minister of Finance in Incurring Financial Obligations on Behalf of the Treasury. Part I

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.4-6

Mariola Szewczak-Daniel

Ubezpieczenia społeczne pracowników miejskich Zarządu miasta Lublina w latach 1918-1939

Social Insurance for Municipal Employees of the Lublin City Council in Years 1918-1939

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.4-7

Adriana Tomczyk

Umowa o dożywocie w sferze wspólności majątkowej małżeńskiej

Life Annuity Contract in the Sphere of Joint Property Regime

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.4-8

Paweł Zając

Definicja bezpieczeństwa społecznego okiem prawnika – krytyczna próba usystematyzowania pojęć

Legal Perspective of Social Security Definition – Critical Analysis

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.4-9

 

Prawo kanoniczne

Justyna Krzywkowska

Zdolność świadków do składania zeznań przed sądami kościelnymi

Capacity of Witnesses to Testify Before Ecclesiastical Courts

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.4-10

Piotr Ryguła

Autonomia trybunałów kościelnych w Polsce w orzekaniu nieważności małżeństwa kanonicznego: przyczynek do analizy zagadnienia

Autonomy of Ecclesiastical Tribunals Pronouncing the Nullity of Canonical Marriage: a Trigger for an Analysis of the Problem

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.4-11

Anna Słowikowska

The Contribution of Bishops from the Communist States to the Doctrine of the Second Vatican Council in Respect of Church–State Relations

Wkład biskupów bloku państw komunistycznych w nauczanie Soboru Watykańskiego II na temat relacji Kościół-Państwo

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.4-12

 

Administracja

Paweł Gacek

Zwolnienie ze służby w Policji na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji a prawo policjanta to nagrody rocznej

Dissmision From the Service of the Police Based on the Art. 41 (2) (5) Act on the Police and the Right of a Police Officer to an Annual Reward

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.4-13

 


SPRAWOZDANIA


Wojciech Szczepan Staszewski, Anna Magdalena Kosińska, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktualne wyzwania prawa kosmicznego a bezpieczeństwo międzynarodowe”, Warszawa, 15 listopada 2019 roku

Ogólnopolska Konferencja Naukowa [National Scientific Conference „The Current Challenges of Space Law and International Security”], Warsaw, 15th of November 2019

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.4-14

Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2021, godz. 19:08 - Marek Smarzewski